Tutvustus ja struktuur

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) loodi 2019. aasta 1. jaanuaril Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisel eesmärgiga tugevdada tururegulatsiooni ja ohutusjärelevalve ning tarbijakeskkonna võimekust.

Meie põhitegevuseks on ohutusjärelevalve, tururegulatsioon ning seadusest tulenevate kohustuste täitmise kontrollimine järgmistes valdkondades:

  • elektrooniline side, sagedushaldus ja meediateenused;
  • raudteetransport ja EL struktuurivahendite rakendamine;
  • eripädevusnõuetega tööde ning seadmete ja toodete ohutus;
  • ehitised, taristu ja energiatõhusus;
  • tarbijaõigused.

Oma ülesannete täitmisel pakume järgmisi teenuseid:

  • tegevus- ja kasutusõiguse andmine (tööstus-, ehitus- ja raudteeohutus, elektrooniline ja raadioside);
  • riiklik järelevalve (tööstusohutus, ehitusvaldkond, energiatõhusus, raudteeohutus, elektrooniline side ja meediateenused, raadiosageduste kasutamine, tarbijaõigused);
  • nõustamistegevus;
  • tarbijavaidluste lahendamine.

Meie strateegilised eesmärgid aastateks 2020-2024

Eesmärkidest lähtuv kaasaegne organisatsioon

Hästi toimiva organisatsiooni aluseks on selged eesmärgid, efektiivne töökorraldus ja pühendunud töötajad.
Neid toetavad mugav töökeskkond ning soosiv organisatsioonikultuur.

Toetada uuenduslikkust ja teadmuspõhisust

Tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste valguses tuleb igas tegevuses ning projektis otsida uuendusi ning arengut, iga samm peab viima lähemale lihtsamale ning kiiremale lahendusele. Tänu tehnoloogiale ning andmete kättesaadavusele on info ja otsused selgelt põhistatud.

Tõsta ühiskonna teadlikkust ohutust ja vastutustundlikkust käitumisest

Suurendades ühiskonna liikmete teadlikkust nende õigustest ja kohustustest ning julgustades nende järgi toimima, muutub kõigi osapoolte käitumine vastutustundlikumaks. Järelevalve tegevused toetavad seda eesmärki, tagades, et liigume õiges suunas ning vajadusel osapooli korrale kutsudes.

Meie missiooniks on kujundada ohutut ja õiglast elukeskkonda

TTJA ülesandeks on tagada, et Eesti tehiskeskkond on elanike jaoks ohutu ning tarbijaid ja ettevõtjaid koheldakse õiglaselt, etteaimatavalt, ühetaoliselt ja vastavalt seadustele. Meie tegevuslubade väljastamine võimaldab ettevõtetel teenuseid pakkuda, kasutades selleks riiklikult piiratud ressurssi. 

Meie visiooniks on uuenduslik ja vastutustundlik elukeskkond kõigile

Soovime, et Eestis oleks kasutusel uudsed digitaalsed lahendused ning TTJA oleks oma teenustega uuenduste eestvedajaks. Pürgime selle poole, et tarbijad ning ettevõtjad oleksid teadlikud oma õigustest ning kohustustest ja tegutseksid vastavalt seadusele. Meie visioonis väheneb vajadus järelevalveasutuse karistava funktsiooni järele, kuna tänu ühiskonna kõrgele vastutustundele käituksid ja tegutseksid kõik osapooled seaduste kohaselt ning TTJA roll seisneks teavitamises ja nõustamises.

TTJA väärtusteks on avatus, asjatundlikkus, uuenduslikkus, tulemuslikkus ning koostöö nii asutuse sees kui ka partneritega.

Viimati uuendatud 01.11.2021