Avalikud konkursid: raadioteenuste osutamine

Avalikud konkursid: raadioteenuste osutamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele (teadaande number 1428526) oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00, mida pikendati tulenevalt kohtuvaidlusest ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrast kuni 18.06.2020 kella 23.59ni.

03.06.2020 kuulutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister välja avaliku konsultatsiooni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks. Tulenevalt avaliku konsultatsiooni korraldamisest pikendas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet konkursile avalduste esitamise tähtaega.

Käesolevaga teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, et seoses 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks algatatud avaliku konsultatsiooni jätkumisega, pikendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet veelkord konkursile avalduste esitamise tähtaega. Kuni kõnealuse määruse muudatuste jõustumiseni lähtutakse kehtivast määruse tekstist.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:
 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

 • Arrangement between the Electronic Communications Office of the Republic of Latvia and the Estonian Technical Regulatory Authority concerning the use of the frequency band 3400–3800 MHz for terrestrial Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in border areas. (allkirjastatud 17.11.2017, jõustus 01.01.2018). 
 • Agreement between the Finnish Communications Regulatory Authority and the Technical Regulatory Authority of Estonia concerning the use of the 3.6 GHz frequency band (3400–3800 MHz) in the border areas. (allkirjastatud 20.06.2018, jõustus 01.01.2019). 
 • Arrangement between the Telecommunications Administrations of the Russian Federation and the Republic of Estonia concerning the use of the 3400–3600 MHz frequency band by Broadband Wireless Access systems in the border areas. (allkirjastatud 14.05.2010, jõustus 01.06.2010). 

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 01.02.2021 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 01.02.2021 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 03.02.2021. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele (teadaande number 1428526) oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00, mida pikendati tulenevalt kohtuvaidlusest ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrast kuni 18.06.2020 kella 23.59ni.

03.06.2020 kuulutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister välja avaliku konsultatsiooni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks. Tulenevalt avaliku konsultatsiooni korraldamisest pikendas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet konkursile avalduste esitamise tähtaega.

Käesolevaga teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, et seoses 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks algatatud avaliku konsultatsiooni jätkumisega, pikendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet veelkord konkursile avalduste esitamise tähtaega. Kuni kõnealuse määruse muudatuste jõustumiseni lähtutakse kehtivast määruse tekstist.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:
 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

 • Arrangement between the Electronic Communications Office of the Republic of Latvia and the Estonian Technical Regulatory Authority concerning the use of the frequency band 3400–3800 MHz for terrestrial Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in border areas. (allkirjastatud 17.11.2017, jõustus 01.01.2018). 
 • Agreement between the Finnish Communications Regulatory Authority and the Technical Regulatory Authority of Estonia concerning the use of the 3.6 GHz frequency band (3400–3800 MHz) in the border areas. (allkirjastatud 20.06.2018, jõustus 01.01.2019). 
 • Arrangement between the Telecommunications Administrations of the Russian Federation and the Republic of Estonia concerning the use of the 3400–3600 MHz frequency band by Broadband Wireless Access systems in the border areas. (allkirjastatud 14.05.2010, jõustus 01.06.2010). 

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 01.12.2020 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 01.12.2020 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 03.12.2020. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele (teadaande number 1428526) oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00, mida pikendati tulenevalt kohtuvaidlusest ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrast kuni 18.06.2020 kella 23.59ni.

03.06.2020 kuulutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister välja avaliku konsultatsiooni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks. Tulenevalt avaliku konsultatsiooni korraldamisest pikendas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet konkursile avalduste esitamise tähtaega.

Käesolevaga teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, et seoses 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks algatatud avaliku konsultatsiooni jätkumisega, pikendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet veelkord konkursile avalduste esitamise tähtaega. Kuni kõnealuse määruse muudatuste jõustumiseni lähtutakse kehtivast määruse tekstist.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:
 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

 • Arrangement between the Electronic Communications Office of the Republic of Latvia and the Estonian Technical Regulatory Authority concerning the use of the frequency band 3400–3800 MHz for terrestrial Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in border areas. (allkirjastatud 17.11.2017, jõustus 01.01.2018). 
 • Agreement between the Finnish Communications Regulatory Authority and the Technical Regulatory Authority of Estonia concerning the use of the 3.6 GHz frequency band (3400–3800 MHz) in the border areas. (allkirjastatud 20.06.2018, jõustus 01.01.2019). 
 • Arrangement between the Telecommunications Administrations of the Russian Federation and the Republic of Estonia concerning the use of the 3400–3600 MHz frequency band by Broadband Wireless Access systems in the border areas. (allkirjastatud 14.05.2010, jõustus 01.06.2010). 

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 19.10.2020 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee ; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 19.10.2020 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 20.10.2020. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee

Lairiba arendamise toetuste teine etapp on alanud. Meetmete tutvustamiseks korraldab TTJA koos MKM-ga 16.09.2020 kell 15.00 veebiseminari (10.09.2020)

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele (teadaande number 1428526) oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00, mida pikendati tulenevalt kohtuvaidlusest ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrast kuni 18.06.2020 kella 23.59ni.

03.06.2020 kuulutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister välja avaliku konsultatsiooni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks. Tulenevalt avaliku konsultatsiooni korraldamisest pikendas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet konkursile avalduste esitamise tähtaega kuni 18.08.2020.

Käesolevaga teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, et seoses väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 18.08.2020 pöördumisega, millest nähtuvalt jätkub avalik konsultatsioon 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks, pikendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet veelkord konkursile avalduste esitamise tähtaega. Kuni kõnealuse määruse muudatuste jõustumiseni lähtutakse kehtivast määruse tekstist.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:
 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

 • Arrangement between the Electronic Communications Office of the Republic of Latvia and the Estonian Technical Regulatory Authority concerning the use of the frequency band 3400–3800 MHz for terrestrial Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in border areas. (allkirjastatud 17.11.2017, jõustus 01.01.2018). 
 • Agreement between the Finnish Communications Regulatory Authority and the Technical Regulatory Authority of Estonia concerning the use of the 3.6 GHz frequency band (3400–3800 MHz) in the border areas. (allkirjastatud 20.06.2018, jõustus 01.01.2019). 
 • Arrangement between the Telecommunications Administrations of the Russian Federation and the Republic of Estonia concerning the use of the 3400–3600 MHz frequency band by Broadband Wireless Access systems in the border areas. (allkirjastatud 14.05.2010, jõustus 01.06.2010). 

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 18.09.2020 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee ; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 18.09.2020 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 22.09.2020. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele (teadaande number 1428526) oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00, mida pikendati tulenevalt kohtuvaidlusest ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrast kuni 18.06.2020 kella 23.59ni.

03.06.2020 kirjaga nr 13-2/2020/3711-1 kuulutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister välja avaliku konsultatsiooni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muutmiseks. Määruse muutmine on ajendatud vajadusest leevendada koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute negatiivse mõju majanduskeskkonnale. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister näeb ühe leevendusmeetmena sagedusala 3410–3800 MHz jaotamist neljaks konkursi objektiks, et tagada jätkusuutlik, mitmekesine ja arenev teenuste spekter ka muutunud majanduskeskkonna tingimustes. Ühtlasi teatas minister, et määruse muudatused on plaanis kehtestada hiljemalt 17.06.2020, mistõttu lükatakse kõnealuse sagedusala konkursile avalduste esitamise tähtaeg edasi, et juba avalduse esitanud sideettevõtjad saaksid oma avaldusi muuta ja uued konkursil osaleda soovijad saaksid oma avaldused esitada.

17.06.2020 kirjaga nr 13-2/2020/4055-1 teatas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, et pikendab määruse muutmiseks korraldatud avaliku konsultatsiooni tähtaega kuni 31.07.2020

Tulenevalt eeltoodust teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, et pikendab veelkord konkursile avalduste esitamise tähtaega. Kuni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruse nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ muudatuste jõustumiseni lähtutakse kehtivast määruse tekstist.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:
 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Konkursi objektide võitjad on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esitas oma veebilehel lingi naaberriikidega sõlmitud koordinatsioonilepingutele koos konkursi väljakuulutamise teatega.

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 18.08.2020 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:
Osaleja:
 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee ; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 18.08.2020 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 19.08.2020. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koostas otsuse kavandi kohaliku juurdepääsu hulgituru piiritlemise, analüüsi, märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise ja kohustuste kehtestamise kohta.

Otsuse kavandi kohta saab esitada arvamusi ja seisukoht kuni 15. augustini 2020 e-posti aadressil ttb@ttja.ee.

Avalik konsultatsioon järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme elluviimiseks ja kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmiseks lõppkasutajatele.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koostas otsuse kavandi lairiba juurdepääsu hulgiteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise kohta.

Otsuse kavandi kohta saab esitada arvamusi ja seisukoht kuni 15. maini 2020 e-posti aadressil ttb@ttja.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koostas otsuse kavandi mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise uue hulgihinna kehtestamiseks ajavahemikul 01.07.2020 – 30.06.2021.

Otsuse kavandi kohta saab esitada arvamusi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kuni 15. aprillini 2020 e-kirjaga aadressil info@ttja.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00.

Kolm päeva enne avalduste esitamise tähtaega ehk 22.03.2019 peatas Tallinna Ringkonnakohus avaliku konkursi läbiviimise kuni haldusasjas nr 3-19-333 (Levikom Eesti OÜ kaebus) menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni. 

18.03.2020 jõustus haldusasjas nr 3-19-333 Riigikohtu määrus, mis muu hulgas tühistas avaliku konkursi läbiviimise keelu. Tulenevalt jätkub avalik konkurss avalduste esitamise etapist.

Arvestades, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 korraldusega nr 76 (RT III, 13.03.2020, 1) Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukorra, peab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vajalikuks pikendada konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaega. Sellega tagatakse konkursil osalemisest huvitatud sideettevõtjatele eriolukorra tingimustes piisav aeg konkursil osalemiseks vajalike toimingute sooritamiseks. Sideettevõtjad, kes esitasid konkursil osalemise avaldused enne konkursi peatamist, uuesti avaldusi esitama ei pea.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:
 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 18.06.2020 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.


Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee ; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 18.06.2020 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 19.06.2020. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) alustasid sagedusalade 694 - 790 MHz (700 MHz sagedusala) ja 24,25-27,5 GHz (26 GHz sagedusala) kasutuse planeerimist ning avalike konkursside ettevalmistamisega sideettevõtjate leidmiseks mobiilsete lairibateenuste pakkumiseks. Nende sagedusalade kasutusse andmine parandab juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades, samuti võimaldab uuenduslike tehnoloogiate (5G) ja seadmete kasutamist.
Ettevalmistuste käigus on analüüsitud erinevate riikide praktikat nimetatud sagedusalade planeerimisel, konkursside ettevalmistamisel ja korraldamisel ning vastavat regulatsiooni Euroopa Liidus.

TTJA ootab avaliku arutelu raames telekommunikatsiooniettevõtete ja muude huvigruppide tagasisidet, kommentaare ja ettepanekuid nende sagedusalade kasutusele võtmise ja avaliku konkursi korraldamise kohta. Avaliku arutelu alusdokumendid ja laekunud tagasiside võetakse aluseks regulatsiooni väljatöötamisel Eestis.

Avalik arutelu kestab kuni 13.12.2019. 
Arvamused on oodatud e-posti aadressidele: konkurss700@ttja.ee ja konkurss26@ttja.ee

Avalik arutelu 700MHZ 28.10.2019 (532.24 KB, PDF)

Avalik arutelu 26GHz 28.10.2019 (209.88 KB, PDF)

Avaliku arutelu kokkuvõte

700 MHz avaliku arutelu käigus esitasid vastuseid ja kommentaare Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Levikom Eesti OÜ, Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS), Kaitseministeerium, Siseministeerium, Välisluureamet ja Konkurentsiamet.

Kokkuvõttes jaotusid 700 MHz sagedusala kasutuse soovid peamiselt kahte gruppi:

 • Riigiside töögrupi liikmed soovivad 2x10 MHz esialgu reserveerida tuleviku operatiivside vajaduste jaoks, mille täpsem sisu ja tegevus selgub alles peale riigiside töögrupi lõpp-raportit. 
 • Sideoperaatorid soovivad kogu 2x30 MHz FDD sagedusala kohe kasutusse võtta. Samuti ootavad sideoperaatorid rohkem infot riigiside vajadustest ja põhjendatud otsustest.

Avaliku arutelu kõik laekunud kommentaarid on saadetud 18.02.2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse edasisteks otsusteks 700 MHz sagedusala planeerimisel.

26 GHz avaliku arutelu käigus esitasid vastuseid ja kommentaare Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Eesti Elektroonikatööstuse Liit (EETL), Telia Eesti AS, Levikom Eesti OÜ, Elektrilevi OÜ, Kaitseministeerium ning terviseriskide teemal MTÜ Kogukonna Hüvanguks ja kolm eraisikut.

26 GHz sagedusala kasutuse soovid jagunesid peamiselt nelja gruppi:

 • Sideoperaatorid sagedusala kasutuselevõtuga kiirustada ei soovi. Tulevikus eelistatakse teenuse pakkumist ainukasutusega üleriigilise sagedusloa alusel ning minimaalne soovitav sagedusressurss operaatori kohta oleks 800 MHz. Levikom Eesti OÜ on valmis koheselt teenuse osutamisega alustama ning soovitav sagedusressurss on 400 MHz. Seoses 26 GHz sagedusala kasutusele võtmisega juhtisid sideoperaatorid tähelepanu Riigilõivuseaduse ülevaatamise vajadusele.
 • Tööstuse valdkonna liikmed soovivad 400 MHz suuruse sagedusressursi eraldamist privaatvõrkudele.
 • Riigikaitse vajaduste katmiseks on vajalik 400 MHz suurune sagedusplokk.
 • Lisaks esitati avalikule arutelule seisukohti 5G võrkude võimalikust ohust elusorganismidele seoses millimeeterlainete kasutusele võtmisega mobiilside võrkudes.

Avaliku arutelu kõik laekunud kommentaarid on saadetud 21.02.2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse edasisteks otsusteks 26 GHz sagedusala planeerimisel.

Viimati uuendatud 10.12.2020