Raudteeveeremi kasutuselevõtu luba

Raudteeveeremi esmakordsel kasutusele võtmisel väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esmase kasutusele võtmise loa.

Ameti otsuse korral tuleb lisaks olemasolevale kasutusele võtmise loale taotleda täiendavat kasutusele võtmise luba, eelkõige kui koostalitluse tehnilise kirjelduse osalise kehtivuse või erandite olemasolu tõttu ei ole samadele kehtivatele nõuetele vastavust veel kontrollitud, sealhulgas kui:

 • võetakse kasutusele raudteeveerem, millele on teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud kasutusluba riigisiseste tehniliste nõuete alusel, mis erinevad Eestis kehtivatest nõuetest;
 • võetakse kasutusele raudteeveerem, millele on teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud kasutusluba koostalitluse tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuete alusel, mille kohta kehtib Eestis erand;
 • uuendatakse või ehitatakse ümber olemasolev raudteeveerem ja tuleb kontrollida raudteeveeremi muudetud osa nõuetele vastavust;
 • raudteeveeremi kasutusele võtmisega muutub raudteeliikluse üldine ohutustaseю

Kui amet lubab raudteeveeremi kasutusele võtta, siis loetakse lubatuks ka sellise raudteeveeremi tüübi kasutamine Eestis. Eestis juba kasutusel oleva raudteeveeremi tüübile vastava raudteeveeremi kasutusele võtmisel lubab amet võtta raudteeveeremi kasutusele taotleja esitatud vastavussertifikaadi alusel ilma täiendava tehnilise ekspertiisita.

Kui tehnilised nõuded on pärast raudteeveeremi tüübi kasutusele võtmise lubamist muutunud, otsustab amet, kas kasutusele võtmise taotleja peab tellima pädevalt ekspertiisiasutuselt muutunud nõuete kohta raudteeveeremi tüübile täiendava tehnilise ekspertiisi või mitte. Täiendava tehnilise ekspertiisi tulemusi arvestatakse üksnes Eestis edaspidi sellise raudteeveeremi tüübiga raudteeveeremi kasutusele võtmise korral.

Raudteeveeremi esmase kasutusele võtmise loa ja täiendava kasutusele võtmise loa väljastamiseks tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada taotlus:

Raudteeveeremi tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • Raudteeveeremi projekteerimisega seotud tehnilised andmed, sealhulgas üldised ja detailsed ehitamisega kooskõlas olevad joonised, elektri- ja hüdraulikaskeemid, juhtimisahela skeemid, andmetöötlus- ja automaatikasüsteemide kirjeldus, käitamis- ja hooldusdokumendid;
 • Raudteeveeremi liidetud koostalitluse komponentide nimekiri, mille tehnilised nõuded on raudteesüsteemi koostalitlusvõime saavutamise eesmärgil kehtestatud koostalitluse tehnilistes kirjelduste või Euroopa standarditega või siseriiklike nõuetega;
 • Raudteeveeremi liidetud koostalitluse komponentide EÜ vastavusdeklaratsioonide, EÜ vastavussertifikaatide või siseriiklike vastavussertifikaatide koopiad;
 • olemasolu korral vastavushindamise vahesertifikaat koos selle juurde kuuluvate dokumentidega ja vastavushindamisasutuse poolt vahesertifikaadile tehtud kehtivuskontrolli tulemustega;
 • vastavushindamise eest vastutava vastavushindamisasutuse allkirjastatud vastavussertifikaat koos vastavate märkustega allsüsteemi vastavuse kohta koostalitluse tehniliste kirjelduste või siseriiklikele nõuetele, ülevaatega allsüsteemile kehtivatest piirangutest ning vastavushindamismenetluse käigus tehtud inspekteerimis- ja auditeerimisaruannetega;
 • muud asjakohased EÜ vastavussertifikaadid.
 • hindamisasutuse aruanne riskihindamise ühiste ohutusmeetodite kohta, kui komisjoni rakendusmääruse EÜ nr 402/2013 riskihindamise ühised ohutusmeetodid, millega tunnistatakse kehtetuks EÜ määrus nr 352/2009) parandatud EÜ 2015-1136 alusel on nõutav allsüsteemi ohutu integreerimine

Koostalitluse tehnilisele kirjeldusele vastava raudteeveeremi kohta teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsuse kahe kuu jooksul avalduse saamisest arvates või vajaduse korral pikendab otsuse tegemist ühe kuu võrra pärast taotlejalt küsitud lisateabe või tehnilise ekspertiisi tulemuste kättesaamist.

Koostalitluse tehnilisele kirjeldusele mittevastava raudteeveeremi kohta teeb amet otsuse nelja kuu jooksul avalduse saamisest arvates. Täiendava kasutusele võtmise loa menetlemisel võib amet vajaduse korral pikendada otsuse tegemist kahe kuu võrra pärast taotlejalt küsitud lisateabe, riskianalüüsi või tehnilise ekspertiisi tulemuste kättesaamist.

Kui amet ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 määratud tähtaegadeks otsustanud raudteeveeremi kasutuselevõtmise lubamist või mittelubamist ning menetlustähtajast on möödunud kolm kuud, loetakse raudteeveeremi kasutusluba antuks. Sel juhul peab huvitatud osapool enne raudteeveeremi kasutusele võtmist teavitama sellest Euroopa Raudteeagentuuri.

Riigilõiv

Kasutuselevõtu loa andmise menetluse etapid

1. Etapp – eeskirjade, kohaldatavate nõuete, kasutus- ja hindamistingimuste väljaselgitamine
1. Alametapp: loa andmise juhu üle otsustamine
2. Alametapp: erand koostalitluse tehnilistes kirjeldustes (edaspidi KTK(de)s)

2. Etapp - Eelnev tegevus
- Alternatiiv A (kui katsete läbiviimisel kaasatakse pädev asutus, mis annab loa katsete läbiviimiseks):
- Eelnev tegevus
- Alternatiiv B (kui katsete läbiviimisel ei kaasata pädevat asutust):
1. Alametapp: oluliste nõuete täitmiseks väljapakutud alternatiivse meetodi hindamine
2. Alametapp: rööbasteekatsete läbiviimiseks loa andmine

3. Etapp – Hindamine
4. Etapp – Riiklikele eeskirjadele mittevastavuse kõrvaldamine
5. Etapp – Loa saamise toimiku koostamine ja taotluse esitamine
6. Etapp – Loa taotluse menetlemine:
Alametapp: apellatsioon
7. Etapp – Lõplik dokumentatsioon ja loa andmine
8. Etapp – Veeremi loa kandmine riiklikusse veeremiregistrisse

Loa menetluse lihtsustatud skeem ja selle juhend:

Viimati uuendatud 10.02.2021