Vedurijuhiluba ja sertifikaat

Euroopa Liidus hakkas alates 01.07.2013 kehtima vedurijuhtide sertifitseerimise ühenduse sertifitseerimise mudel.

Ühenduse sertifitseerimise mudeli kohaselt peab kõikidel vedurijuhtidel olema rongide juhtimiseks vajalik suutlikkus ja kvalifikatsioon ning neil peab olema vedurijuhiluba ning üks või mitu sertifikaati.

Sellest tulenevalt võib alates 01.07.2013 Eestis vedurijuhina töötada isik, kellel on Eesti või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi väljastatud kehtiv vedurijuhiluba ning Eestis tegutseva raudtee-ettevõtja väljastatud piiritletud veduriliigil ja sõidupiirkonnas juhtimisõigust andev sertifikaat.

Raudteeseaduse kohaselt enne 01.07.2013 vedurijuhile väljastatud vedurijuhiluba jääb kehtima loale märgitud kuupäevani ja kehtivust pikendatakse uue loa väljastamisega raudteeseaduse ja sertifikaadi väljastamisega.  Enne 01.07.2013 vedurijuhile väljastatud vedurijuhiloal märgitud veduriliigi juhtimisõigus kantakse uue vedurijuhiloa saamisel vahetult sertifikaadile üle.

Vedurijuhiluba

Isikule väljastatud vedurijuhiluba tõendab, et ta on valmis töötama vedurijuhina, täidab miinimumnõuded meditsiiniliste nõuete, baashariduse ja üldiste kutseoskuste osas.

Vedurijuhiloaks loetakse:

 • Esmakordset vedurijuhiluba;
 • Täiendatud või muudetud vedurijuhiluba;
 • Uuendatud vedurijuhiluba (sealhulgas ära võetud või peatatud juhtimisõiguse taastamist tõendav vedurijuhiluba);
 • Vedurijuhiloa duplikaati.

Esmakordse vedurijuhiloa taotlemine ja vedurijuhieksam

Vedurijuhiloa väljastamise eeldused ja tingimused

Vedurijuhiloa väljastamise eeldusteks on:

 • et isik on keskhariduse baasil läbinud raudteeveeremi juhtimiseks vajaliku koolituse;
 • et isik on edukalt Maanteeametis liiklusregistri büroos sooritanud vedurijuhieksami.

Tingimused vedurijuhiloa väljastamise eelduste täitmiseks:

 • isik peab olema vähemalt 20 aastane;
 • isik omab tõendit tervisekontrolli läbimise kohta.

Esmakordselt veduriliigi juhtimisõigust taotleval isikul peab olema vedurijuhiloa taotlemisele eelnevat vedurijuhiabi tööstaaži veduriliigil, mille juhtimisõigust ta taotleb:

 • vähemalt 15 kuud;
 • vähemalt 6 kuud, kui isikul on raudteeveeremi (elektri) mehaanika erialal kutsekesk-haridus, või
 • vähemalt 3 kuud, kui isikul on raudteeveeremi (elektri) mehaanika erialal kõrgharidus.

Kui vedurijuht taotleb täiendavalt teise veduriliigi juhtimisõigust, peab tal olema enne teise veduriliigi juhtimisõiguse taotlemist vastava veduriliigi vedurijuhiabi tööstaaži vähemalt 2 kuud ning eelnevat vedurijuhi tööstaaži vähemalt 6 kuud.

Vedurijuhieksam

Vedurijuhieksam viiakse läbi Maanteeameti liiklusregistri büroos. Vedurijuhieksam koosneb teooriaeksamist. Vedurijuhieksami sooritamiseks tuleb taotlejal Maanteeameti liiklusregistri büroole esitada:

 • Isikut tõendav dokument;
 • Vedurijuhiloa taotlus;
 • Vedurijuhiloa taotlusele lisatavate dokumentide nimekiri;
 • Andmekaitse teade;
 • Tõend tervisekontrolli läbimise kohta;
 • Maanteeameti liiklusregistri büroos tehtud elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;
 • Tõend riigilõivu tasumise kohta.

Vedurijuhieksami eduka sooritamise järel väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet taotlejale vedurijuhiloa, mille isik saab kätte Maanteeameti liiklusregistri büroost.

Väljastatud vedurijuhiluba kehtib 10 aastat.

Enne vedurijuhiloa kehtivuse tähtaja möödumist tuleb vedurijuhiloa kehtivust pikendada.

Vedurijuhiluba võib olla vaja ajakohastada näiteks mõne vabatahtliku andmeelemendi, nagu vedurijuhiloa isikliku aadressi või töövõtja viitenumbri muutumise korral. Ka võib olla vaja vedurijuhiluba muuta, kui pärast meditsiinilist kontrolli on vaja muuta mõnda lisateabe elementi või piirangut või kui mõni andmeväli sisaldab viga, mida on vaja parandada.

Vedurijuhiloa ajakohastamiseks või muutmiseks tuleb vedurijuhil esitada Maanteeameti liiklusregistri büroole järgmised dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument;
 • Vedurijuhiloa taotlus;
 • Vedurijuhiloa taotlusele lisatavate dokumentide nimekiri;
 • Andmekaitse teade;
 • Maanteeameti liiklusregistri büroos tehtud elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;
 • Tõend riigilõivu tasumise kohta.

Vedurijuhiloa uuendamiseks loetakse vedurijuhiloa kehtivuse pikendamist. Vedurijuhiloa kehtivuse pikendamiseks peab vedurijuht Maanteeameti liiklusregistri büroos edukalt sooritama vedurijuhieksami. Vedurijuhieksamile lubamiseks tuleb vedurijuhil esitada punktis 1.2. nimetatud dokumendid.

Vedurijuhieksami eduka sooritamise järel väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vedurijuhile vedurijuhiloa, mille vedurijuht saab kätte Maanteeameti liiklusregistri büroost. Väljastatud vedurijuhiluba kehtib 10 aastat. Enne vedurijuhiloa kehtivuse tähtaja möödumist tuleb vedurijuhiloa kehtivust pikendada.

Vedurijuhiloa kaotusest, vargusest, hävimisest ja kasutuskõlbmatuks muutumisest teatab vedurijuht kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

Kirjalik teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • Vedurijuhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • Vedurijuhi alaline elukoht;
 • Ettevõtja ärinimi, kelle juures ta vedurijuhina töötab;
 • Vedurijuhiloa kaotuse, varguse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise asjaolude selgitus;

Teatele tuleb lisada võimalusel selles kirjeldatud asjaolusid tõendavad dokumendid.

Peale Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti teavitamist peab vedurijuht 5 tööpäeva jooksul esitama Maanteeameti liiklusregistri büroole vedurijuhiloa duplikaadi taotlemiseks järgmised dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument;
 • Vedurijuhiloa taotlus;
 • Vedurijuhiloa taotlusele lisatavate dokumentide nimekiri;
 • Andmekaitse teade;
 • Maanteeameti liiklusregistri büroos tehtud elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;
 • Tõend riigilõivu tasumise kohta.

Vedurijuhile väljastatakse tema tööandja poolt vastavalt vajadusele üks või mitu sertifikaati, mis näitavad, millistes raudteeinfrastruktuuridel on vedurijuhil lubatud sõita ja millist raudteeveeremit tal on lubatud juhtida.

Sertifikaadi saamiseks peab vedurijuhil olema:

 • Kehtiv vedurijuhiluba;
 • Läbitud raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemi koolitus;
 • Selle veduriliigi juhtimise oskus, mille juhtimiseks sertifikaati soovitakse;
 • Põhjalikud teadmised sellest sõidupiirkonnast, kus sõitmiseks sertifikaati soovitakse;
 • Raudteeliikluses toimetulekuks vajalikul tasemel keeleoskus.

Sertifikaadi väljastab tööandja pärast vedurijuhi pädevuse kindlakstegemist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tunnustatud eksamineerija poolt.

Veduriliigi juhtimisõiguse taotleja, kes ei tööta avalikku raudteed majandava ettevõtja juures ja soovib saada sertifikaati, mis annaks juhtimisõiguse ka avalikul raudteel, peab õppe eesmärgil tegema avalikul raudteel sõitval veduril kaasa vähemalt kümme sõitu, soovitavalt ühe kuu jooksul enne sertifikaadi taotlemist.

Vedurijuhi lahkumisel tööandja juurest töölt, väljastab tööandja töölt lahkuvale vedurijuhile sertifikaadi koopia.

Viimati uuendatud 10.02.2021