Finantsteenused

Finantsteenuse osutaja meelespea tarbijaga finantsteenuse lepingute sõlmimisel

Tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Tarbijal on õigus saada teabeleht taotletud laenu peamiste andmetega, et tarbija saaks võrrelda erinevaid pakkumisi, et tarbija saaks kõiki asjaolusid arvesse võttes teha otsuse sõlmida tarbijakrediidileping, mis vastab kõige enam tema soovidele ja vajadustele.

Teabeleht tuleb tarbijale anda enne lepingu sõlmimist. Samuti peab tarbijale võimaldama piisavalt aega teabelehega tutvumiseks ja erinevate pakkumiste võrdlemiseks. See tähendab, et tarbija võib teabelehe võtta koju kaasa, et tarbija saaks sellega lähemalt tutvuda.

Lepinguprojekt

Tarbijal on õigus enne lepingu allkirjastamist saada tasuta lepinguprojekt ja võtta seegi tutvumiseks koju kaasa.

Selgituste andmine enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist

Krediidiandja või krediidivahendaja on enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist kohustatud andma tarbijale piisavaid selgitusi, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral on krediidiandja või krediidivahendaja kohustatud lisaks eelnevale andma tarbijale ka selgitusi tarbijale pakutava kõrvallepingu kohta, et tarbija saaks hinnata, kas talle pakutav kõrvalleping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale.

Tarbijal on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest

Tarbijal on õigus tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul, kuid tarbija on kohustatud maksma krediidiandjale selle perioodi eest intressi, mil krediit oli talle võimaldatud ehk tema kasutuse. Krediidiandja peab tarbijat taganemisõigusest lepingu sõlmimisel teavitama.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine

Krediidiandja on kohustatud seoses tarbijakrediidiga järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet, selleks peab krediidiandja hindama tarbija krediidivõimelisuse hindamisel vajaliku hoolsusega.

Tarbija krediidivõimelisuse hindamisel peab krediidiandja arvesse võtma kõik talle teadaolevad asjaolud, mis võivad mõjutada tarbija võimet krediit tagasi maksta lepingus kokkulepitud tingimustel, sealhulgas tarbija varalise seisundi, regulaarse sissetuleku, teised varalised kohustused, varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju, määrates vajalike hindamistoimingute ulatuse vastavalt tarbijakrediidilepingu tingimustele, tarbija kohta olemasolevatele andmetele ja võetava rahalise kohustuse suurusele.

Kui krediidilepingu sõlmimine eeldab ka kindlustust (nt autoliising, kodulaen), siis tuleb krediidiandjal tarbijale selgitada, et tal on võimalik sõlmida kindlustusleping enda poolt valitud kindlustusandjaga ega pea valima krediidiandja poolt soovitatud kindlustusvõtjat.

Viimati uuendatud 31.03.2021