Toote/teenuse ohutus

Kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

Toote ohutus

Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda.

Toodete ohutuse hindamisel lähtutakse

 • Standarditest;
 • Euroopa Komisjoni soovitustest, milles antakse juhised toote ohutuse hindamiseks;
 • Konkreetse tööstusharu toote ohutuse hea tava reeglitest;
 • Teaduse ja tehnika hetkeseisust;
 • Tarbijate põhjendatud ootustest toote ohutuse suhtes. 

Lisaks on ohutuse kindlaksmääramisel olulised:

 • toote omadused, koostis, pakend, kokkupanekujuhendid, paigaldus- ja hooldusjuhendid;
 • mõju teistele toodetele, kui võib põhjendatult eeldada nende koos kasutamist;
 • toote esitlusviis, märgistus, hoiatused, kasutamise ja hävitamise juhendid ning muu teave;
 • võimalik oht toote kasutamise korral tarbijate riskirühmadele, eriti lastele ja vanuritele. Toote ohutuse väljaselgitamiseks on võimalus ka toodet testida.

Tootja/importija üldiseks kohustuseks on anda tarbijale asjakohast teavet, mille alusel tarbija saab hinnata toote võimalikke ohte ning võtta kasutusele ettevaatusabinõusid nende ohtude vältimiseks.

Abinõudeks on

 • Toote või selle pakendi märgistamine tootja nime või kaubamärgi ja kontaktandmetega viitega toote tüübi-, partii- või seerianumbrile või muule märkele, mis võimaldab toodet tuvastada.
 • Turule lastud toote pisteline katsetamine.
 • Vajaduse korral kaebuste registri pidamist ja levitajate teavitamist sellekohasest seirest.
  Kui tootja ei asu Euroopa Liidus kohaldatakse nõudeid tootja esindajale. Kui tootjal ei ole Euroopa Liidus esindajat, kohaldatakse nõudeid importijale.

Levitaja üldiseks kohustuseks on tegutseda asjakohaselt, et tagada toote vastavus nõuetele

Levitajatel ei ole lubatud teha turul kättesaadavaks toodet

 • mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei ole ohutu;
 • mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei vasta nõuetele;
 • mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama.

Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega on leitavad siit.

Vananenud abrasiivsete lihv- ja lõikeketaste müümine ja kasutamine on keelatud, sest liiga kaua seisnud kettad võivad töötamise ajal ootamatult puruneda.

Abrasiivsete lihv- ja lõikeketaste ohutust hinnatakse vastavalt standardile EVS-EN 12413:2007+A1:2011. Nimetatud standardi Lisa A p. 1.2.2 ja p. 1.2.5 kohaselt peavad käes hoitavate tööriistade abrasiivkettad sideaine tüüpidega B,  BF ja magnesiit olema märgistatud kasutusaja lõpu kuupäevaga (date of expiry), mis võib olla kuni 3 aastat tootmiskuupäevast B ja BF sideaine ning 1 aasta magnesiidi korral.

Pildil: Sellistel ketastel olev kasutusaja lõpu kuupäev algab tavaliselt tähega „V“ (pildil punases ringis) või „VAL“.

Mõned tootjad märgivad ketastele kaks kuupäeva – tootmise kuupäeva ja kasutusaja lõpu kuupäeva. Kuupäevad võivad olla plekki stantsitud, kettale otse peale trükitud või kleebisetiketina.

Piiratud kasutusaeg puudutab üle 3 aasta vanuseid B ja BF sideainega kettaid ning üle 1 aasta vanuseid magnesiitkettaid (tüübid 27, 41 ja 42), mida kasutatakse käes hoitavatel masinatel. Ketta sideaine/tüüp on kirjas ketta peal. 

Kasutusaja lõpu kuupäeva ületanud kettad tuleb utiliseerida purustamise teel vältimaks nende taaskasutusse sattumist. Aegunud ketaste müümine puudustena kaubana ehk „parim enne möödas“ sildi all ei ole lubatud, sest see seab ohtu inimese elu, tervise ja vara.

Kui kuupäev puudub või ei ole muud nõutavat märgistust, siis ei ole ketast tööriista külge kinnitades võimalik aru saada, kas selle konkreetse ketta kasutamine on ohutu või enam mitte, mistõttu sellised kettad tuleb koheselt utiliseerida.

Lisainfo 

Lisainfot abrasiivsete lihv- ja lõikeketaste kasutamise ja hoiutingimuste kohta saab ketaste tootjate juhenditest ning FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) juhistest, mille leiate siit.

Erinevatele andurite tüüpidele kehtivad nõuded tulenevad erinevatest õigusaktidest ja standarditest. 

Suitsuanduri nõuded tulenevad ehitustoodete määrusest CPR 305/2011 ja toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab harmoneeritud standardi EVS-EN 14604:2005 järgimine.

Vingugaasianduri nõuded tulenevad direktiividest EMC 2014/30/EL, RoHS 2011/65/EL, lisaks võrgutoitelistel anduritel LVD 2014/35/EL ja sideühendustega anduritel RED 2014/53/EL ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardi EVS-EN 50291-1:2018 järgimine. 

Gaasianduri nõuded tulenevad direktiividest EMC 2014/30/EL, RoHS 2011/65/EL, lisaks võrgutoitelistel anduritel LVD 2014/35/EL ja sideühendustega anduritel RED 2014/53/EL ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardi EVS-EN 50194-1:2009 järgimine.

Andurite kombinatsioonide (autonoomsed suitsu- ja vingugaasiandurid koos) nõuded tulenevad nii suitsu- kui ka vingugaasiandurile kohalduvatest õigusaktidest. Anduri nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb järgida nii standardi EVS-EN 14604:2005 kui ka standardi EVS-EN 50291-1:2018 nõudeid.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andurite (nt süsteemis kasutamiseks kombineeritud suitsu- ja vingugaasiandur) nõuded tulenevad tuleohutuse seadusest ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardisarja EVS-EN 54 järgmine, nt suitsu- ja vingugaasiandureid sisaldavate süsteemide korral tuleb järgida standardit EVS-EN 54-31:2014+A1:2016.

Seetõttu võivad olla nõuded andurite vastavushindamisele, vajalikule märgistusele ning kasutusjuhistele olla erinevad. Andurite teabelehel on tutvustatud nõudeid suitsuanduritele, vingugaasianduritele, gaasianduritele, autonoomsetele kombineeritud anduritele ja tulekahjusignalisatsioonianduritele.

Vaata täpsemalt: 

Teenuse ohutus

Kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. 

Ohtliku teenusena käsitletakse teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsioon või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.

Kui teenuse osutamiseks kasutatakse toodet (s.h isikukaitsevahendid), siis tuleb teenuse osutajal järgida kõiki tootjapoolseid kasutus-, hooldus- paigaldamis jms juhiseid, et tagada korrektne toote kasutamine ning selle läbi ka osutatava teenuse ohutus.

Amet on välja töötanud järgmiste teenuste ohutust käsitlevad juhised:

Viimati uuendatud 31.03.2021