Kaubandus

Kaebuse esitamise õigus kehtib 2 aastat.
Tarbijal on õigus pöörduda kauba puuduse ilmnemisel kaupleja poole kahe aasta jooksul pärast ostu  sooritamist. Tarbijal on õigus esitada kaebust/pretensiooni kaks aastat ka soodushinnaga ostetud või kasutatud kaubale.

Siinkohal aga saab tarbija kaupleja poole pöörduda siiski nende puuduste osas, millistest puudustest tarbija ostu hetkel ei teadnud. Näiteks kui jopel on lukk katki ning kaupleja on selle toote juures välja toonud, siis tarbijal puudub õigus toote defekti osas kaupleja poole pöörduda ainult luku suhtes, kuid näiteks kui jope varrukas läheb katki, siis selles osas on tal ikkagi õigus oma nõudega kaupleja poole pöörduda. 

Kui selgub, et kaubal on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. 

Kui  parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ehk toode  tagastada ja saada raha tagasi. Kokkuleppel tarbijaga võib summa hüvitada ka kinkekaartides.  

Kaebust võib esitada nii suuliselt kui kirjalikult. Kaebuse võib tarbija kauplejale esitada vabas vormis ja seda  kas ise või esindaja kaudu. Esimese pöördumise võib  tarbija  teha suuliselt, kuid juhul, kui teenindaja ei  saa/ei  oska/ei  tohi  ise  selliseid  küsimusi  otsustada,  võib  ta  paluda  kaebust  kirjalikus  vormis. Kaebuses  peaks olema märgitud:

 1. tarbija nimi ja kontaktandmed;  
 2. kaebuse esitamise kuupäev, kauba ostmise või teenuse saamise kuupäeva;  
 3. kauba või teenuse puudus;  
 4. kauplejale esitatav nõue ehk millist lahendit tarbija ootab.  

Kaebusele peaks lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, milleks võib olla tšekk, arve, pangaväljavõte  või  muu  dokument,  millest  nähtub  tehingu  sooritamise  aeg  ning  pooled.  

Kirjalikule  kaebusele  peab  vastama 15 päeva jooksul.

Esimesel 6 kuul tuleb tõendamise eest maksta kauplejal 

Seaduse järgi peetakse esimesel kuuel kuul tekkinud puudust tootmisdefektiks. Kui kaupleja ei ole sellega  nõus, peab ta tõendama vastupidist ning seda ka tarbijale selgitama. Tõendamiskohustuse täitmiseks ei  loeta lauset: „tootmisdefekti ei tuvastatud“ või tekkinud vead kuuluvad ekspluatatsioonidefektide hulka“.

Tõendamise  kulud  esimesel  kuuel  kuul  kannab  kaupleja.  Tarbija  nõudmisel  on  kaupleja  kohustatud  esitama ekspertiisi  tulemused või kaupleja selgitused ka kirjalikus vormis. Hiljem  tuleb  tõendamiskulud  kanda süüdlasel ehk tootmisdefekti puhul kauplejal, valest kasutamisest tingitud puuduste korral tarbijal.

Loomulikult on mõistlik ühe juriidilise isiku erinevate kaupluste puhul kaebus vastu võtta tarbija jaoks sobivamas nt, kui toode on ostetud Pärnust, aga tarbija elab Tallinnas, siis tuleks kaebus vastu võtta selles kaupluses, kuhu tarbija pöördub ning vajadusel see kauplejal ise edasi saata, sest vastavalt võlaõigusseaduse § 222 lg 4 kannab müüja asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud ning võib juhtuda, et kui tarbija asja Tallinnast Pärnusse toimetab ning soovib sõidukulude kompenseerimist, osutub see kallimaks, kui kaupluse autoga see sõit tehakse.

Kui tootel tekib defekt, näiteks veekeetja ei lülitu sisse, siis ostja ise või tema ema, laps, abikaasa, elukaaslane jne võib pöörduda ostutšekiga kaupluse poole ning selgitada, et ostis veekeetja ja see ei lülitu sisse. Volikirja tarbijalt nõuda ei saa ning tarbija ei ole kohustatud seda kaupleja poole pöördudes esitama.

Müügigarantii

Eelpool kirjeldatud kaebuse esitamise õigust aetakse sageli segamini garantiiga. „Kaebuse ehk pretensiooni  esitamise õigus“ ja „garantii“ on aga täiesti erinevad mõisted. Kaebuse esitamise õigus tuleneb seadusest ja see kaitseb tarbijat igal juhul. Garantiid pakuvad tootjad ja kauplejad vabatahtlikult.

Teenindaja  peab  ostjale  andma  korrektset  infot. Teenindaja  peaks  ostjat  kaebuse  esitamise  õigusest  teavitama. Selleks piisab lausetest:   

 • "Kui kaubal ilmnevad puudused, saate meie poole pöörduda kahe aasta jooksul."  
 • "Et teie kaebust oleks hiljem lihtsam lahendada, jätke alles ostutšekk."  

Kui kaubal on garantii, siis peab ostjat sellest teavitama ning tutvustama ka garantii tingimusi, ostja soovil  peab garantiitingimused talle ka kirjalikult kaasa andma.

Kaupade soodustingimustel müügist teavitamine

Allahindluse puhul tähendab kauba lõpphind uut alandatud hinda. Allahindlus peab olema arvestatud samast hinnast, millega on ettevõte seda kaupa eelnevalt müünud ning hindu ei tohi enne allahindluse algust kunstlikult tõsta.

Teave selle kohta, et kõiki kaupu pakutakse madalama hinnaga ning allahindluse määr peavad müügikohas selgelt ja üheselt arusaadavalt, olema tarbijale teatavaks tehtud enne tehingu tegemist.

Tarbijale on eksitav reklaamida suurt allahindlust, kui soodusmüük puudutab tegelikult vaid väikest osa müügil olevatest kaupadest.

Reklaamides allahindluse protsendilist vahemikku, tuleb arvestada, et allahinnatud kaupade seas peab olema proportsionaalselt nii madalaima kui kõrgeima protsendimääraga allahinnatud kaupu. Seejuures tuleb arvestada, et tarbija tehinguotsuse mõjutajaks on eeskätt vahemiku ülemine määr ehk suurim lubatud allahindluse protsent.

Väljendite “kõik” ja “kogu” kasutamisel soodushinnaga müügist teavitamisel tuleb arvestada, et tarbija jaoks antakse edasi sõnum, et kaupleja poolt pakutav kaubavalik on täies ulatuses soodsama hinnaga müügil. Erinevad välistused (näiteks: välja arvatud allahinnatud tooted; mingi kaubagrupp; mingi kaubamärgi tooted; uue hooaja kaup) ei ole üldjuhul soovitatavad. Reklaamsõnumi koostamisel tuleb arvestada visuaalset koosmõju (tekst/pilt/heli/kirjasuurus/värvilahendus/kirja eristatavus jne) ja sellest tulenevat assotsiatsiooni reklaami vaatajas.

Valeandmete esitamine hinna, selle arvutamise aluste või hinnaeelise olemasolu kohta ja väljendite “ kõik” ning “kogu” eksitaval viisil kasutamisel kauba soodustingimustel müügist teavitamisel on käsitletav eksitava kauplemisvõttena tarbijakaitseseaduse tähenduses.

Püsikliendi kampaaniate puhul tuleb hinnateabe vormistamisel silmas pidada, et püsikliendi erihind ei oleks visuaalselt domineeriv. Tarbijal peab olema võimalus keskmist tähelepanu rakendades märgata ka tavakliendile kehtivat kauba maksumust.

Sõnu “lõpumüük”, “tühjendusmüük”, “sulgemismüük” või muid vastava tähendusega sõnu või väljendeid võib soodustingimustel müügist teavitamisel kasutada üksnes juhtudel, kui üheaegselt on täidetud allpoolnimetatud tingimused: 

 1. müük on seotud kogu müüdava kauba või selle piiritletud osa lõpumüügiga;
 2. selline müük kestab piiritletud aja; 
 3. selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast.

Soodustingimustel kauba müügist teavitamisel kasutatavaid sõnu nagu “soodusmüük”, “allahindlus” või muid vastava tähendusega sõnu või väljendeid võib soodustingimustel müügist teavitamisel kasutada üksnes juhtudel, kui samaaegselt esinevad allpoolnimetatud tingimused:

 1. müük on seotud kaupleja poolt tavaliselt müüdava kauba müügiga;
 2. selline müük kestab piiritletud aja;
 3. selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast.

Kui kaupa kavatsetakse pakkuda ja müüa avaldatud müügi- ja ühikuhinnast madalama hinnaga, ei ole uue alandatud müügi- ja ühikuhinna avaldamine vajalik ainult sel juhul, kui müügikohas kehtib ühetaoline soodustus lühiajaliselt ning selline soodustus kehtib kõikidele kaupadele kaupluses ilma erandite ja välistusteta. Sellises olukorras oleks ebamõistlik nõuda kõikide kaupade ümberhinnastamist lühikeseks ajaks.

Viimati uuendatud 30.03.2021