Tarbijakaitsenõuded tegevusalale

Kauplemisel füüsiliste isikutega tuleb teil arvesse võtta tarbijatele seadusega kehtestatud õigusi. Tarbija õiguste tagamise üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Olulisemad tarbijakaitse nõuded

Kaup, mida te tarbijale pakute, ja teenus, mida osutate, peavad olema ohutud, vastama kehtestatud nõuetele, teie antud kirjeldusele ning omadustele, mida tarbija võib õigustatult eeldada. Te peate tarbijat teavitama kaubaga kaasnevatest võimalikest riskidest ning tooma puudustega või kasutatud kauba puhul välja vastavasisulise teabe. Tarbijale mõeldud teave peab olema esitatud selgelt ja arusaadavalt.

Kauba või teenuse eest tasumisel peab kaupleja andma tarbijale kauba või teenuse ostmist tõendava dokumendi, millel on vähemalt:

  • kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress;
  • müügikuupäev;
  • iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa.
Kui tarbija ei ole rahul teie müüdud kaubaga, on tal õigus teile esitada nõue.

Kui pakute ja müüte kaupa või teenust sidevahendi abil (arvuti ja e-pood, telefon, faks, TV-pood, post jne) või koduuksemüügi korras (tarbija elu- või töökohas või mujal väljaspool äriruume), peate tarbijat teavitama, et tal on 14-päevane taganemisõigus, mille jooksul võib tarbija kaubast või teenusest taganeda ilma põhjuseta. Kauplemine peab toimuma häid kaubandustavasid arvestades, keelatud on ebaausate kauplemisvõtete, eelkõige tarbijat eksitava või tema suhtes agressiivse kauplemisvõtte kasutamine.

Eksitava kauplemisvõttega on tegemist siis, kui teabe esitamise viis on tarbijat eksitav, kui esitate tarbijale ebaõiget teavet või jätate ostuotsuse tegemiseks vajaliku teabe esitamata.

Agressiivse kauplemisvõtte alla kuuluvad ka järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemised telefoni või e-meilitsi ning lastele suunatud otseselt ostule üleskutsuvad reklaamid.

Teil on kohustus esitada müüdava kauba kohta eesti keeles kauba koostis, säilitamistingimused ja kasutamisjuhised. Tehniliselt keerukale kaubale tuleb lisada eestikeelne kasutusjuhend.

Toidukaupade ja mõnede tarbekaupade (näiteks kosmeetika, tarbekeemia) tarvitamisel tuleb lisada vastav märgistus kauba säilimise kohta. "Kõlblik kuni" märgistab kiirestiriknevat toidukaupa, mida tohib nii müüa kui kasutada vaid kaubale märgitud kuupäevani (kaasa arvatud). Märgistusega "parim enne" kindlustab tootja parimate omaduste säilimise nimetatud ajani.

Lugege lähemalt, milline teave peab olema kaubal.

Hind

Kaupa pakkudes ja müües peate tarbijale teatavaks tegema kauba müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind, mis sisaldab kõiki makse. Kui kauba kogust mõõdetakse kilogrammides, liitrites või meetrites, tuleb lisaks müügihinnale välja tuua ka selle kauba ühe ühiku (kilogrammi, liitri või meetri) hind, ehk ühikuhind.

Teenust pakkudes teavitab kaupleja tarbijat teenuse eest tasutavast lõpphinnast ehk hind koos kõigi maksudega tuleb tarbijale teatavaks teha enne teenuse osutamist. Sealhulgas peate tarbijale nähtavale kohale välja panema teenuste hinnakirja või tariifid, mille alusel hind arvutatakse.

Viimati uuendatud 30.03.2021