Vastutustundliku ettevõtluse kontaktpunkt

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD on loonud suunised rahvusvahelistele ettevõtjatele, mille kohaselt peavad kõik liikmesriigid looma vastutustundliku ettevõtluse kontaktpunkti. Eesti riiklik kontaktpunkt asub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonnas.

OECD suunised rahvusvahelisele ettevõtjale

Suuniste eesmärgiks on tagada, et ettevõtted tegutseksid kooskõlas kehtiva õigusega, aidata parandada välisinvesteeringute tingimusi ja suurendada rahvusvaheliste ettevõtete panust kestlikku arengusse neis riikides, kus tegutsetakse. Lisaks annavad suunised ettevõtjatele soovitusi ning valdkonnapõhiseid nõuandeid selle kohta, kuidas suurendada ettevõtete positiivset mõju majanduslikku, sotsiaalsesse ja keskkonnaalasesse arengusse.

Suunistes sätestatud nõudeid on kohustatud järgima kõik OECD liikmesriigid ning deklaratsiooniga ühinenud riigid. Eesti liitus OECDga 9. detsembril 2010.

Igas liikmesriigis on loodud riiklik kontaktpunkt (NCP, National Contact Point), millel on kaks peamist ülesannet: 

 • tagada vastutustundliku ettevõtluse suuniste alase teadlikkuse tõstmine ja suuniseid puudutavatele päringutele vastamine; 
 • ettevõtjate suuniste mittetäitmisest tulenevate kaebuste lahendamine vahendusmenetluse kaudu.

Eesti riiklik kontaktpunkt asub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonnas. 

Kontaktpunkt menetleb kaebuseid suuniste mittetäitmise kohta, mis on aset leidnud Eestis, ja kaebuseid, mis on esitatud mõnes teises riigis tegutseva Eestis asutatud ettevõtja suhtes. Kontaktpunkt aitab erapooletul ja õiglasel moel ning kooskõlas suunistes esitatud põhimõtetega lahendada kohtuväliselt küsimusi, mis tekivad seoses suuniste rakendamisega konkreetse juhtumi puhul. 
Üldreeglina menetleb kaebust selle riigi kontaktpunkt, kus rikkumine toimus. Vajadusel kaasatakse teiste asjaomaste riikide kontaktpunktid. Kaebuse võib esitada nii organisatsioon kui eraisik, kellel on õigustatud huvi juhtumi tõstatamiseks. 

Kontaktpunkt 

 • ei käsitle anonüümselt esitatud kaebuseid;
 • ei käsitle juhtumeid, millest on möödunud enam kui 3 aastat;
 • ei kata osapoolte kohtumisel osalemisega seotud kulutusi;
 • püüab leida lahenduse ühe aasta jooksul.

Kaebuse esitamiseks saatke täidetud kaebuse vorm eesti või inglise keeles e-posti aadressile ncp.estonia@ttja.ee või 

NCP Eesti 
Tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakond
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10a, 10122 Tallinn

Kaebus esitatakse tutvumiseks ka ettevõtjale, kelle kohta kaebus esitatakse. Kui kaebuse esitaja soovib konfidentsiaalsust tundliku teabe osas, peab ta sellest kontaktpunktile selgelt teadma andma ning oma soovi ka põhjendama. Turvalisuse tagamiseks ei ole kontaktpunktil kohustust avalikustada kaebuse esitaja nime. 

Kaebuse esitamise vorm eesti keeles (PDF)  

Kaebuse menetlemisetapid

Kaebuse vastuvõtmine 

Kaebuse menetluse alustamise eelduseks on kaebuse esitamine kontaktpunktile. Kaebuse osapoolteks on kaebuse esitaja ning ettevõtja, kelle tegevuse kohta kaebus esitatakse (edaspidi osapooled). Kontaktpunkt saadab kaebuse esitajale 10 tööpäeva jooksul e-posti teel kinnituse kaebuse kättesaamise kohta.

Kaebuse esialgne hindamine

Kontaktpunkt viib läbi esialgse hindamise selle kohta, kas küsimus kuulub kontaktpunkti pädevusse hinnates, kas küsimus on esitatud heas usus ja on asjakohane suuniste rakendamise seisukohast. Sellega seoses võtab kontaktpunkt arvesse järgmist: 

 1. kaebuse esitanud isik ja tema huvi seoses tõstatatud küsimusega; 
 2. kas küsimus on asjakohane ja põhjendatud; 
 3. kas on olemas seos ettevõtja tegevuse ja tõstatatud konkreetse küsimuse vahel; 
 4. kohaldatavate õigusnormide ja menetluste, sh kohtuotsuste asjakohasus; 
 5. kuidas on käsitletud või käsitletakse sarnaseid küsimusi muudes siseriiklikes või rahvusvahelistes menetlustes; 
 6. kas konkreetse küsimuse arutamine aitab täita suuniste eesmärki ja suurendab nende tõhusust.

Kontaktpunkt kuulab vajadusel ära kaebuse esitanud isiku ning ettevõtja, kelle tegevuse kohta kaebus on esitatud.

Kaebuse menetlusse võtmine või menetlusse võtmata jätmine 

Kontaktpunkti eesmärgiks on anda esialgne hinnang kolme kuu jooksul, mida kaebuse menetleja võib pikendada sõltuvalt asjaoludest ja menetluse keerukusest. 

Kontaktpunkt koostab kirjaliku otsuse, milles põhjendab kaebuse menetlusse võtmist või võtmata jätmist ja edastab selle mõlemale osapoolele e-posti teel. Esialgne hinnang sisaldab kaebuse asjaolusid, kokkuvõtet läbiviidud tegevustest ning kontaktpunkti põhjendusi selle kohta, miks otsustati kaebust edasi menetleda või kaebuse menetlemine lõpetada. Kontaktpunkt avalikustab otsuse resolutsiooni Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel võttes sealjuures arvesse vajadust kaitsta tundlikku teavet. 

Kaebuse menetlemine 

Kontaktpunkti eesmärgiks on teha otsus kuue kuu jooksul, kuid protsessi tegelik pikkus sõltub juhtumi asjaoludest ja poolte rollist menetluses.

Kaebuse menetlusse võtmisel korraldab kontaktpunkt kohtumised osapooltega ühiselt ja/või eraldi, vajadusel kaasab valdkonna eksperdid, teised riigiasutused või huvigrupid. Kontaktpunkt viib läbi vahendamismenetluse, mille käigus suunab osapooli läbirääkimistele, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus kokkuleppe näol. Kontaktpunkt võib kaasata osapoolte vahendajaks kolmanda isiku. 

Vahendamismenetluse käigus teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne. Kui pooled ei soovi vahendusmenetlust või kui see ebaõnnestub või kui kontaktpunkti hinnangul on kokkuleppe saavutamine ebatõenäoline, kirjeldab  kontaktpunkt otsuses läbiviidud menetlust ja viitab kokkuleppe mittesaavutamise põhjustele ning vajadusel lisatähelepanu vajavatele küsimustele.

Kaebuse menetluse lõpetamine ja otsuse vormistamine

Kontaktpunkt teeb otsuse võimalusel kolme kuu jooksul pärast asja sisulise arutamise lõppemist.

Kontaktpunkt saadab otsuse kavandi osapooltele tutvumiseks ja kommenteerimiseks. Kontaktpunkt võtab osapoolte kommentaare arvesse, kuid ei ole nendega seotud.

Kokkuleppe saavutamisel avalikustab kontaktpunkt otsuse, milles teeb kokkuvõtte menetluse tulemustest. Kokkuleppe sisu avalikustatakse üksnes poolte nõusolekul.

Kokkuleppe mittesaavutamisel kirjeldab kontaktpunkt otsuses läbiviidud menetlust ja viitab kokkuleppe mittesaavutamise põhjustele ning vajadusel lisatähelepanu vajavatele küsimustele. Kaebuse menetluse tulemusi ei avalikustata juhul, kui suuniste tõhusa rakendamise huvides on otstarbekas säilitada nende konfidentsiaalsus. 

Kaebuse vaidlustamine

Kui osapool leiab, et kontaktpunkt on rikkunud protseduurireegleid, võib ta esitada kontaktpunktile sellekohase kaebuse.

Järeltegevus 

Kontaktpunkt teavitab OECD investeeringute komiteed kaebuse menetluse tulemustest kolme kuu jooksul pärast menetluse lõppemist. 

Hiljemalt aasta pärast kaebuse menetlemise lõpetamist saadab kontaktpunkt osapooltele päringu saavutatud kokkuleppe või soovituste täitmise kohta. Hiljemalt 18 kuud pärast otsuse avaldamist avaldab kontaktpunkt oma kodulehel kokkuvõtliku hinnangu kokkuleppe või soovituste järgimise kohta, v.a juhul, kui suuniste tõhusa rakendamise huvides on otstarbekas säilitada nende konfidentsiaalsus.

Viimati uuendatud 10.09.2021