Sagedusloa taotlemine

Sagedusluba annab õiguse kasutada raadiosagedusi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt määratud tingimustel. Sagedusloaks on ka vee- või õhusõiduki raadioluba ja amatöörraadiojaama tööluba.

Sagedusluba on vaja taotleda, kui soovite kasutada raadiosagedusi sagedusvahemikes või tingimustel, mis ei ole sätestatud määruses „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetel“.

Taotluse täitmine ja esitamine

Sagedusloa saamiseks esitage TTJA-le vormikohane taotlus, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi, elu- või asukoht, sünniaeg või registri- või isikukood, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
 • taotletav raadiosagedus või sagedusala;
 • raadiosageduse või sagedusala kasutamise eesmärk;
 • raadiosageduse või sagedusala kasutamise tehnilised tingimused;
 • raadiosageduse või sagedusala kasutuspiirkond või -koht;
 • raadiosageduse või sagedusala kasutamise alguse aeg.

Kui taotlete sagedusluba raadioteenuse osutamiseks, tuleb taotlusele lisada raadioteenuse osutamise tegevusluba või kirjalik kokkulepe raadioteenuse osutamise tegevusluba omava raadioteenuse osutajaga tema programmi edastamiseks, kui nimetatud luba ei ole antud sagedusloa taotlejale.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID Smart-ID, eID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@ttja.ee;
 • posti teel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Taotlused ja loavormid:

Riigilõivu tasumine

Sagedusloa saamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast riigilõivu teavitamist. Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud:

 • riigisisese hädaabi lühinumbri ja Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ning vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga;

 • keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga;

 • sagedusloaga raadiosagedusvahemikus 380-385 MHz ja 390-395 MHz.

Riigilõivu tasumisest on vabastatud:

 • Eesti kaitsevägi raadiosageduste plaanis kaitseväele kasutamiseks ette nähtud sagedusalas raadiosageduskanali kasutamisega seotud toimingutes;

 • Siseministeeriumi haldusala asutus tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike raadiosidevahendite kasutamisega seotud toimingutes;

 • veesõiduki raadioloa omanik veesõidukile paigaldatud meresõiduohutuse seaduse kohase laevade ohutusvarustuse hulka kuuluva raadioseadme raadioloale kandmisel;

 • õhusõiduki raadioloa omanik õhusõidukile paigaldatud inimelude ohutuse tagamiseks ettenähtud raadioseadme raadioloale kandmisel;

 • vee- ja õhusõiduki raadioloa omanik vee- ja õhusõidukile paigaldatud sagedusloata kasutatavate raadioseadmete raadioloale kandmisel;

 • sagedusloa omanik reservraadiosaateseadme sagedusloale kandmisel, kui seadet kasutatakse sagedusloaga määratud tingimustel;

 • raadioside piiramise õigust omav isik raadioside piiramisel avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks;

 • TTJA tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike sageduslubadega seotud toimingute tegemisel.

TTJA annab sagedusloa:

 • kuue nädala jooksul sellekohase taotluse saamisest arvates, kui raadiosageduste kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist;

 • kaheksa kuu jooksul sellekohase taotluse saamisest arvates, kui raadiosageduste kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist.

Enne sagedusloa andmist või selle tingimuste muutmist kooskõlastab teatud juhtudel TTJA sagedusloa tingimused Terviseametiga.

Enne sagedusloa andmist teavitab TTJA sagedusloa taotlejat sagedusloale kehtestatud piirangutest ja tasumisele kuuluva riigilõivu suurusest.

Sagedusloa saamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast teavitamist. Sagedusloa andmine otsustatakse pärast riigilõivu laekumist.

Sagedusluba kehtib kuni üks aasta, välja arvatud vee- või õhusõiduki raadioluba (kuni kolm aastat) ja amatöörraadiojaama tööluba (kuni viis aastat). Taotleja soovi korral võib sagedusluba lühemaks perioodiks anda.

Väljastatud sageduslubade andmebaas asub majandustegevuse registris

TTJA keeldub sagedusloa andmisest, kui:

 • taotleja on esitanud valeandmeid,

 • taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda,

 • puudub vaba raadiosageduskanal,

 • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas Eesti raadiosagedusplaaniga või raadiosageduste kasutamist reguleerivate õigusaktidega,

 • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas rahvusvahelisest lepingust tulenevate tingimustega,

 • raadiosageduste kasutamine võib tekitada raadiohäireid,

 • raadiosageduste kasutamine võib häirida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve statsionaarsete seadmete tööd nende paiknemise piirkonnas,

 • raadiosageduste kasutamine ei ole efektiivne,

 • raadiosageduste kasutamist soovitakse alustada hiljem kui kuus kuud taotluse esitamisest arvates, välja arvatud, kui raadiosagedusalade kasutamise õigus antakse avaliku konkursi korras,

 • raadiosageduste kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata või

 • riigilõiv on tasumata.

Sagedusloa kehtivuse pikendamiseks kehtivatel tingimustel esitab sagedusloa omanik hiljemalt üks kuu enne loa kehtivuse lõppemist TTJA-le taotluse sagedusloa kehtivuse pikendamiseks. Sagedusloa kehtivuse pikendamise eest on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu.

Kui soovite sagedusloa tingimusi muuta, peate esitama taotluse TTJA-le.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID Smart-ID, eID või internetipanga kaudu);

 • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@ttja.ee;

 • posti teel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

TTJA otsustab tingimuste muutmise või muutmata jätmise samadel tähtaegadel ning alustel kui esmase sagedusloa väljastamisel.

Elektroonilise side valdkonna riiklikku järelevalvet teeb TTJA.

Raadiosageduste kasutaja võib esitada TTJA-le kaebuse seoses raadiohäiretega.

Raadiosageduste ebaseadusliku kasutamise või kasutamistingimuste rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeasutuse tegevuse toimimist, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Viimati uuendatud 23.03.2021