Sa oled siin

Nõuded sideteenuse osutamisele

Turule sisenemine

Igal isikul on õigus alustada sideteenuse osutamist. Sideteenuste osutamiseks peab esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate. Teatamiskohustus täidetakse üksnes Eesti teabevärava www.eesti.ee või notari kaudu. Kindlasti tuleb lisada teatele sideteenuse kirjeldus ja tegevuse geograafiline piirkond.

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt teenust pakkuda, siis peab ta eelnevalt registreerima filiaali äriregistris.

Üldkasutatava elektroonilise side teenused, mille puhul kehtib teate esitamise kohustus, on andmeside-, telefoni-, mobiiltelefoni-, võrgu-, püsiliini-, kaabelleviteenus või muu elektroonilise side teenus.

Elektroonilise side teenus seisneb kokkulepitud tingimustel signaalide edastamises või suunamises elektroonilise side võrgu kaudu.

Sideteenuste mõistete definitsioonid leiate elektroonilise side seadusest

Sidteenuse osutamine lõppkasutajale

Sideteenuseid osutatakse lõppkasutajale sideteenuse lepingu alusel. Liitumisleping sõlmitakse siis kui üks osapool seda soovib.

Lepingutingimuste rikkumist ja lõppkasutaja kaebusi sideettevõtja peale menetleb Tarbijakaitseamet.

Nõuded sideteenuse osutamisele

Sideettevõtja peab tegema avalikult kättesaadavaks teabe osutatavate sideteenuste kvaliteedi kohta. Samuti selle kohta, kuidas on tagatud erivajadustega tarbijate juurdepääs sellele.

Teabe sideteenuse katvuse, kasutuse ja võimaluste kohta leiate siit  www.netikaart.ee  Sideteenuse andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

Alates 01.07.2017 on sideteenuse osutaja, kelle teenust tarbib vähemalt 10 000 lõppkasutajat, hädaolukorra seaduse mõistes elutähtsa teenuse osutaja vastava teenuse puhul. Järelevalvet elutähtsate sideteenuste toimepidevuse tagamise üle teeb TJA.
Sideettevõtja peab rakendama asjakohaseid meetmeid sideteenuse ja -võrgu turvalisuse ning terviklikkusega seotud riskide maandamiseks.
Kõigist sidevõrgu ja -teenuse turvalisuse ning terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest tuleb teavitada TJA-d intsident@tja.ee  ja RIA-t teade@cert.ee

Telefoni- ja mobiiltelefoniteenust pakkuv sideettevõtja peab tagama:

  • tasuta ühenduse loomise riigisiseste hädaabinumbritega ja Euroopa ühtse hädaabinumbriga 112

Kaabelleviteenuse osutaja peab tagama järgmiste programmide pideva taasedastamise:

  • Eesti avalik-õigusliku meediateenuse osutaja teleprogrammid
  • vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutaja edastatavad ja kaabellevivõrgu piirkonnas tehnilistele nõuetele vastava signaalitugevuse juures vastuvõetavad teleprogrammid, mille edastamise eest televisiooniteenuse osutaja tasu ei nõua

Sideettevõtja on kohustatud edastama Tehnilise Järelevalve Ametile iga aasta 1. veebruariks eelmise kalendriaasta jooksul elektroonilise side seaduse § 112 kohaselt esitatud järelepärimiste kohta teavet. Vormi teabe esitamiseks leiate SIIT (100.02 KB, RTF)