Sa oled siin

4. raudteepakett

4. raudteepaketiga soovitakse kõrvaldada allesjäänud takistused ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisel. Kavandatavate õigusaktidega reformitakse Euroopa Liidu raudteesektorit, soodustades konkurentsi ja innovatsiooni riigisisestel reisijateveoturgudel. Samuti rakendataks õigusaktidega tehnilisi ja struktuurireforme. Lõpptulemuseks peaks olema ohutum, koostalitlusvõimelisem ja töökindlam Euroopa raudteevõrgustik.


Täiendav info 4. raudteepaketi kohta on leitav Euroopa Komisjoni koduleheküljelt: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en  ja
Euroopa Liidu Raudteeameti (European Union Agency for Railways – EUAR) koduleheküljelt: http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

4. raudteepaketiga võetakse üle järgmised direktiivid:

 • Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse direktiiv 2016/797;
 • Euroopa Liidu raudteeohutuse direktiivi 2016/798;
 • Euroopa Liidu raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise direktiiv 2016/2370, millega muudetakse direktiivi 2012/34.

Lisaks tähendab 4. raudteepaketi ülevõtmine ka mitmete otsekohalduvate määruste rakendamist Eestis:

 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit 2016/796
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus  riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas 2016/2338
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta 2016/2337
 • Komisjoni rakendusmäärus veeremi autoriseerimise protsessi kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/763, millega kehtestatakse raudteeveo-ettevõtjatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 alusel ühtse ohutustunnistuse väljaandmise praktiline kord ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2007.
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/762, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohastele ohutusjuhtimissüsteemi nõuetele vastavad ühised ohutusmeetodid ning tunnistatakse kehtetuks Komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010.
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/761, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutusasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks Komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/764, Euroopa Liidu Raudteeametile makstavate lõivude ja tasude ning nende maksmise tingimuste kohta.
 

 

Muudatused raudtee-ettevõtjatele alates 16.06.2019

 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet hakkab väljastama ühtset ohutusluba (raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale) ja ühtset ohutustunnistust (raudteeveo-ettevõtjale), kaob ära ohutusloa ja ohutustunnistuse A ja B osade liigitus. Kuni 16.06.2019 väljastatud ohutusload ja ohutustunnistused ei kaota kehtivust, vaid kehtivad kuni kehtivuse kuupäeva lõpuni.
 • Uuenevad ohutusjuhtimise süsteemi nõuded, mille alusel väljastatakse ühtset ohutusluba või ohutustunnistust.
 • Kõik taotlused ühtse ohutusloa või ohutustunnistuse uuendamiseks, muutmiseks või väljastamiseks hakkavad toimuma Euroopa Liidu IT-rakenduse „One Stop Shop“ („OSS“) kaudu.
 • Mitmes riigis tegutseda soovivale ettevõttele hakkab tunnistusi väljastama Euroopa Liidu Raudteeamet (EUAR).

_____________________________________________________________

Raudteeveeremi ja selle tüübi turule laskmise lubade väljastamise eest hakkab 4. raudteepaketi rakendumisel vastutama EUAR kogu Euroopa Liidus.  

Raudteeveeremile ainult Eestis kehtiva kasutuselevõtuloa väljastab Tehnilise Järelevalve Amet. Lubadega seotud menetlusprotsess ja selle juurde kuuluv dokumentatsioon toimub läbi Euroopa Liidu IT-rakenduse „OSS“.

______________________________________________________________

Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) rajamisel kontrollib EUAR enne iga raudteeäärsete seadmetega seotud hanke väljakuulutamist, et tehnilised lahendused oleksid täielikult asjaomaste koostalitluse tehniliste kirjeldustega kooskõlas ning seeläbi täielikult koostalitusvõimelised. Samuti kiidab otsuseid heaks EUAR kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/797 artikliga 19.

______________________________________________________________

4. raudteepaketiga seotud Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmine tähendab muudatusi raudteeseaduses ja teede-ja sideministri 09.07.1999. a määruses nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirjas kinnitamine“. 

Olulised otsekohalduvad määrused

 • Komisjoni määrus (EL) nr 1078/2012, 16. november 2012, milles käsitletakse pärast ohutustunnistuse või ohutusloa saamist raudteeveo-ettevõtjate ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ning hoolduse eest vastutavate üksuste poolt tehtava järelevalve ühist ohutusmeetodit.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 402/2013, 30. aprill 2013, riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohta.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 1302/2014, 18. november 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi veeremi allsüsteemi „vedurid ja reisijateveoveerem” koostalitluse tehnilist kirjeldust.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 1304/2014, 26. november 2014, üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem - müra” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 321/2013, 13. märts 2013, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem – kaubavagunid” koostalitluse tehnilist kirjeldust.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 1299/2014, 18. november 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „taristu” koostalitluse tehnilist kirjeldust.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 1301/2014, 18. november 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi energiavarustuse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust.
 • Komisjoni määrus (EL) 2016/919, 27. mai 2016, Euroopa Liidu raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta.
 • Komisjoni määrus (EL) 1300/2014, 18. november 2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis.
 • Komisjoni määrus (EL) 2015/995, 8. juuni 2015, millega muudetakse otsust 2012/757/EL, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 1305/2014, 11. detsember 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi kaubaveoteenuste telemaatiliste seadmete koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 62/2006.
 • Komisjoni määrus (EL) nr 454/2011, 5. mai 2011, üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta, mida on muudetud komisjoni määrustega: 527/20161273/2013, 665/2012.