Sa oled siin

Avalikud konkursid ja arutelud

Avaliku konkursi jätkumine sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas 19.02.2019 välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz. Vastavalt konkursi väljakuulutamise teatele (https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/avalikud-konkursid) oli konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg 25.03.2019 kell 10.00.

Kolm päeva enne avalduste esitamise tähtaega ehk 22.03.2019 peatas Tallinna Ringkonnakohus avaliku konkursi läbiviimise kuni haldusasjas nr 3-19-333 (Levikom Eesti OÜ kaebus) menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni. 

18.03.2020 jõustus haldusasjas nr 3-19-333 Riigikohtu määrus, mis muu hulgas tühistas avaliku konkursi läbiviimise keelu. Tulenevalt jätkub avalik konkurss avalduste esitamise etapist.

Arvestades, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 korraldusega nr 76 (RT III, 13.03.2020, 1) Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukorra, peab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vajalikuks pikendada konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaega. Sellega tagatakse konkursil osalemisest huvitatud sideettevõtjatele eriolukorra tingimustes piisav aeg konkursil osalemiseks vajalike toimingute sooritamiseks. Sideettevõtjad, kes esitasid konkursil osalemise avaldused enne konkursi peatamist, uuesti avaldusi esitama ei pea.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:

 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 18.06.2020 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 • peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 • netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 • peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.
 • Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.


Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee ; postiaadress: Endla 10a, 10142 Tallinn) hiljemalt 18.06.2020 kella 23.59-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 19.06.2020. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee
 

 

Algasid ettevalmistused 700 MHz ja 26 GHz sagedusalade kasutuse planeerimiseks ning avalike konkursside korraldamiseks


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) alustasid sagedusalade 694 - 790 MHz (700 MHz sagedusala) ja 24,25-27,5 GHz (26 GHz sagedusala) kasutuse planeerimist ning avalike konkursside ettevalmistamisega sideettevõtjate leidmiseks mobiilsete lairibateenuste pakkumiseks. Nende sagedusalade kasutusse andmine parandab juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades, samuti võimaldab uuenduslike tehnoloogiate (5G) ja seadmete kasutamist.
Ettevalmistuste käigus on analüüsitud erinevate riikide praktikat nimetatud sagedusalade planeerimisel, konkursside ettevalmistamisel ja korraldamisel ning vastavat regulatsiooni Euroopa Liidus.

TTJA ootab avaliku arutelu raames telekommunikatsiooniettevõtete ja muude huvigruppide tagasisidet, kommentaare ja ettepanekuid nende sagedusalade kasutusele võtmise ja avaliku konkursi korraldamise kohta. Avaliku arutelu alusdokumendid ja laekunud tagasiside võetakse aluseks regulatsiooni väljatöötamisel Eestis.

Avalik arutelu kestab kuni 13.12.2019. 
Arvamused on oodatud e-posti aadressidele: konkurss700@ttja.ee ja konkurss26@ttja.ee

Avalik arutelu 700MHZ 28.10.2019 (532.24 KB, PDF)

Avalik arutelu 26GHz 28.10.2019 (209.88 KB, PDF)

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas välja konkursi raadioteenuse osutamise tegevuslubade väljaandmiseks


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi raadioteenuse osutamise tegevuslubade väljaandmiseks. Konkursil antakse välja 14 üleriigilise raadioteenuse-, 13 regionaalse raadioteenuse- ja 1 rahvusvahelise raadioteenuse osutamise tegevusluba. Kõik uued tegevusload hakkavad kehtima käesoleva aasta novembris.

Konkurss annab võimaluse taotleda uut luba oma tegevuse jätkamiseks tänastele raadiotegijatele ning avab ukse ka uutele tulijatele.

TTJA korraldab raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkursi koostöös Kultuuriministeeriumiga. Vastavalt meediateenuste seadusele on kultuuriminister kehtestanud kõigile konkursil väljaantavaile tegevuslubadele mitmeid kõrvaltingimusi, mida tuleb raadioprogrammis järgida.

MeeTSi nõuetele, kultuuriministri kehtestatud kõrvaltingimustele ja TTJA peadirektori käskkirjaga määratud nõuetele vastavad ning vormikohaselt täidetud tegevuslubade taotlused tuleb esitada TTJA-le hiljemalt 6.05.2019.

TTJA hindab taotlustes esitatud andmete vastavust kehtivaile nõuetele, selgitab mitme nõuetekohase taotluse korral parima pakkuja valikmenetluses ja teeb otsuse tegevuslubade väljaandmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Konkursil osalemisega seotud dokumendid :

TTJA peadirektori otsus „Konkursi väljakuulutamine raadioteenuse osutamise tegevuslubade  väljaandmiseks, konkursi läbiviimise kord, tegevuslubade taotluste hindamise komisjoni moodustamine ja komisjoni koosseisu kinnitamine“ (335.13 KB, PDF) ja selle lisad 1 (299.38 KB, PDF) ja 2 (236.23 KB, PDF)

Kultuuriministri 13.02.2019 käskkiri nr 31 „Raadioteenuse osutamise tegevuslubade kõrvaltingimuste ja nende hindamise aluste kehtestamine“ (595.71 KB, PDF)

Kultuuriministri 11.03.2019 käskkiri nr 56 „Raadioteenuse osutamise tegevuslubade kõrvaltingimuste ja nende hindamise aluste kehtestamine“ muutmine (383.46 KB, PDF)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.03.2013 määrusega nr 54 kehtestatud tegevusloa taotluse vorm (18.43 KB, DOCX)

Raadioteenuse tegevuslubadega seonduvate sageduslubade tehniliste tingimuste kavand (2.47 MB, PDF)

Meediateenuste seadus

 

 

Konkurss on ajutiselt peatatud.

 

 

Avaliku konkursi väljakuulutamine sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Sõle 23A, 10614 Tallinn) kuulutab välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“ (RT I, 25.01.2019, 3) (edaspidi Määrus nr 5) https://www.riigiteataja.ee/akt/125012019003

Konkursi objektideks on:

 1. Sagedusluba I üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz (enne üleminekut) / 3410–3540 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 2. Sagedusluba II üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3480–3540 MHz ja 3660–3730 MHz (enne üleminekut) / 3540–3670 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis;
 3. Sagedusluba III üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz (enne üleminekut)  / 3670–3800 MHz (pärast üleminekut)* aegtihendus dupleks (Time Division Duplex - TDD) režiimis.

* Ülemineku tingimused, samuti sageduslubade tingimused ja lisapiirangud on sätestatud Määruse nr 5 lisas.

Sideettevõtja on kohustatud järgima piiranguid naaberriikide suhtes, mis tulenevad sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingutest:

Kõik sagedusload antakse enampakkumise alusel. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt 25.03.2019 viitenumbriga 2800045496 (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik, makse selgituseks märkida „3500 MHz konkurss“)  Rahandusministeeriumi pangakontodele:

 • SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi objekti võitja makstud tagatisraha arvatakse maha tema poolt tasumisele kuuluvast ühekordse loatasu summast. Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi konkursi objektide osas.

Avalikule konkursile kvalifitseerumise tingimused:

Osaleja:

 1. peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
 2. netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 3. ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlglane maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlglane tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
 4. peab omama tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel.

Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (e-posti aadress: konkurss3500@ttja.ee ; postiaadress: Sõle 23A, 10614 Tallinn; tööajad: E-R 8:30-16:00, lõuna 12:00-12:30) hiljemalt 25.03.2019 kella 10.00-ks. Tähtpäevaks laekunud avaldused vaadatakse läbi ja kontrollitakse hiljemalt 27.03.2019. Enampakkumise toimumisest teavitab konkursi korraldaja kvalifitseerunud osalejaid mõistliku aja jooksul.

Dokumendid esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Lisaks ühekordsele loatasule peab konkursi võitja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõikes 5 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras. Riigilõiv ja ühekordne loatasu tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase konkursi korraldaja teatise kättesaamist viitenumbritega (viitenumbri märkimine maksekorraldusel on kohustuslik) 2900080063 (riigilõivu summa) ja 2800045496 (ühekordse loatasu summa) Rahandusministeeriumi pangakontodele:

 • SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile konkurss3500@ttja.ee