Majandustegevuse register

Majandustegevuse registrisse (MTR) esitab majandustegevusteate ettevõtja, kes tegutseb järgmistel tegevusaladel:
 

 • ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, välja arvatud kui ettevõtja pädeva isiku töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist
 • ehitusloakohustusliku ehitise projekteerimine
 • omanikujärelevalve tegemine
 • ehitusuuringu tegemine
 • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
 • ehitise auditi tegemine, välja arvatud kui ettevõtja on ehitise auditi toiminguteks akrediteerinud akrediteerimisasutus, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47)
 • avalikult kasutatavate teede korrashoid
 • liikluskorralduse projektide tegemine

Majandustegevuse register asub aadressil http://mtr.mkm.ee
 

Majandustegevusteade ei ole ettevõtte tegutsemisõiguse alus ning selle esitamine ei anna ettevõttele pädevust. Ettevõtja tohib teenust pakkuda siis, kui tal on selleks pädevus ja pädevus on ettevõttel siis, kui tema heaks tegutsevad vastava kvalifikatsiooniga isikud.
 

Majandustegevusteadete juhendid ja vormid:

 

 

MTR-i esitatud andmete õigsuse eest vastutab ettevõtja.


Kui majandustegevusteate esitamise aluseks olnud andmed muutuvad, siis peab ettevõtja majandustegevusteadet muuta. Näiteks juhul kui pädev isik lahkub töölt või kui isik saab uue kutsetunnistuse.

Ettevõtja saab majandustegevusteadet esitada ilma riigilõivuta elektroonselt otse MTR-s. Samuti saab ettevõtja muuta juba esitatud andmeid või teatada oma tegevuse lõpetamisest. Kui ettevõtjal ei ole võimalik teadet esitada elektroonselt, siis saab selle esitada TJA-le, kes kannab teate andmed MTR-i.

Sellisel juhul tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot iga teate kohta Rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082430:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Majandustegevusteade on esitatud, kui MTR-s on olemas pädeva isiku kinnitus. See tähendab, et pädev isik kinnitab, et ta on selle ettevõttega õigussuhtes.


Pädev isik ei või samal ajal tegutseda rohkem kui kolme ettevõtja pädeva isikuna. Kui pädev isik ei tegutse enam selle ettevõtte heaks, siis tuleb tema andmed majandustegevusteatest kustutada. Pädev isik saab oma kinnitusest ka ise loobuda.

Pädev isik saab esitada oma kinnituse või kinnitusest loobumise Eesti teabevärava kaudu (www.eesti.ee) või taotluse alusel TJA-l.

Kui pädev isik on kinnitusest loobunud, tuleb ettevõtjal esitada registripidajale majandustegevuse üldandmete muutumise teade. Kui kinnitusest loobunud pädev isik on mõnel tegevusala alaliigil ettevõtja ainus pädev isik, loetakse, et ettevõtjal ei ole sellel tegevusala alaliigil teatamiskohustus täidetud.

Majandustegevusteateid ei ole tarvis pikendada, va juhul kui ettevõtja on ise määranud majandustegevusteatele kehtivusaja. Majandustegevusteates sisalduvate andmete õigsuse kinnitamine toimub vaikimisi koos majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Kutsetunnistuse andmed ei uuene MTR-s automaatselt. Kui majandustegevusteate esitamise aluseks olnud andmed muutuvad, siis peab ettevõtja andmed MTR-s ise ära muutma.