Täitematerjalide nõuetele vastavus

Kaevandatav ehitusmaavara on üldjuhul kontrollitud omadustega looduslik materjal või pärast töötlemist tekkiv kindlate kvaliteedinäitajatega ehitustoode, mis leiab kasutust teedeehituses või ehitusmaterjalide tootmises.


Toote nõuetele vastavuse seadusega vastu võetud määrused(Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord ja Tee-ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord) kehtestavad ehitustoodetele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra ning turujärelevalveasutuse, kes teeb turujärelevalvet nende nõuete täitmise üle.

Toote nõuetele vastavuse hindamise põhireeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Sellest määrusest tulenevad Euroopa ja Eesti õigusaktid ning harmoneeritud ehk ühtlustatud standardid. Ehitustooteid ei tohi turule lasta kui need pole õigusaktide kohaselt hinnatud ja selle tulemusena koostatud toote toimivusdeklaratsioon.

Vastavalt MKM määrusele nr 49 toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 2+ kohaselt, kui täitematerjali kasutusala ohutusnõuded on olulised (nt kandekonstruktsioonide valmistamisel). Muudel juhtudel toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 4 kohaselt.


Vastavalt MKM määrusele nr 79 võib tee-ehitusmaterjali avalikult kasutataval teel toimuvatel teehoiutöödel kasutada juhul, kui selle nõuetele vastavus on õigusaktides ettenähtud viisil ja korras tõendatud. Määruse  kohaselt toimub täitematerjalide nõuetele vastavuse tõendamine hindamissüsteemi 2+ kohaselt ning täitematerjalide põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt tee-ehitusmaterjalide põhiomaduste ja nende määramise metoodikale.