Toote dokumentatsioon

Tootega kaasas olev dokument või dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

  • CE-märgis
  • tüübi-, partii- või seerianumber, mis võimaldab toodet tuvastada
  • tootja nimi ja registreeritud aadress või tähis, mis võimaldab tootja nime ja aadressi lihtsalt ning igasuguse ebaselguseta tuvastada
  • tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
  • toimivusdeklaratsiooni viitenumber
  • deklareeritud toimivuse tase või klass
  • kohaldatud ühtlustatud standardi viide
  • teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (kui on asjakohane)
  • kohaldatud ühtlustatud standardis kavandatud kasutusotstarve

Tootjad säilitavad toote tehnilist dokumentatsiooni ja toimivusdeklaratsiooni kümne aasta jooksul pärast ehitustoote turule laskmist.