Tootmisohje süsteem

Tootmisohje süsteem kajastab tehnilist dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse kõiki nõutava toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemiga seotud asjakohaseid elemente.


Tehase tootmisohje peab tagama toote pideva vastavuse tehnilisele kirjeldusele ja määratletud nõuetele.

Kõik tootja rakendatud põhimõtted, juhendid ja nõuded peavad olema süsteemselt dokumenteeritud kirjalike tegevuskavade ja protseduuride kujul. Dokumentatsioon peab tagama süsteemi üldise arusaadavuse ja võimaldama saavutada toote pideva nõuetele vastavuse ning sisekontrolli efektiivse toimimise.

Eestis teeb ehitustoodete turujärelevalvet TJA.

Täitematerjalide tootjate tootmisohje sertifitseerimisega tegelevad teavitatud asutused Inseneribüroo Vahter ja Hendrikson OÜ, Teede Tehnokeskus AS ning TTÜ Sertifitseerimisasutus.

Ettevõtte dokumenteeritud tootmisohje peab kajastama järgmist:

  • tootja tootmisohje süsteem vastab standardi nõuetele
  • tootja tegeliku tehnoloogilise protsessi elemendid vastavad tootmisohje süsteemi dokumentatsioonile
  • tootmisel on pidev sisekontrollisüsteem, mis tagab deklaratsioonis määratletud omadustega toote tootmise
  • sisekontrolli katsetuste läbiviimiseks kasutatav personal, ruumid, metoodika ja katseseadmed vastavad nõuetele
  • tootjal on toodete tehniline dokumentatsioon (katseprotokollid, deklaratsioonid, saatedokumendid)
  • tootjal on tootmisseadmete tehnilist seisukorda ja tehnohooldust puudutavad dokumendid
  • sisekontrolli katsetulemused on vastavuses deklaratsioonides fikseeritud tehnilistele näitajatele
  • tehnilised näitajad säilivad toodete ladustamisel ja väljastamisel
  • tootjal on sätestatud toote mittevastavuse korral rakendatavad meetmed
  • tootja omab kehtivat teavitatud asutuse väljastatud tootmisohje sertifikaati (süsteemi 2+ korral)