Ehitusvaldkonna teated

Saue vallas Riisipere alajaama projekteerimistingimuste avatud menetluse korras antava õigusakti eelnõu ja taotluse väljapanekust teavitamine


Elering AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) projekteerimistingimuste taotluse Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks. Projekteerimistingimuste andmist taotletakse ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja Harju maavanema 02.08.2016. a korraldusega nr 1939-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" alusel teemaplaneeringus näidatud asukohale number 2, osaliselt Tammemäe ja osaliselt Koidula kinnistutele.

Võttes aluseks EhS § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 47 lõiked 2 ja 3 otsustas TTJA korraldada Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks taotletavate projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Riisipere 110 kV alajaama projekteerimistingimuste väljastamise menetlusega seotud dokumendid on avalikul väljapanekul alates 20.05.2019 kuni 03.06.2019 TTJA kodulehel aadressil www.ttja.ee

Dokumendid:

Riisipere alajaama projekteerimistingimuste eelnõu seletuskiri (21.13 KB, DOCX)

Projekteerimistingimuste eelnõu (14.07 KB, DOCX)

Riisipere alajaama asukohad teemaplaneeringu Nissi valla põhijoonisel (372.7 KB, PNG)

AS Elering projekteerimistingimuste taotlus ehitisregistris (34.79 KB, PDF)

AS Elering alajaama asendiplaan ehitisregistris (305.45 KB, PDF)

AS Elering alajaama asukohaplaan ehitisregistris (1.05 MB, PNG)

 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus alates 17.05.2019 kuni 01.06.2019 esitada TTJA-le eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited saab esitada e-postiga aadressil: info@ttja.ee või kirjalikult aadressil: Sõle 23a, Tallinn 10614.

Täiendavat informatsiooni saab küsida: Kati Tamtik, e-post: kati.tamtik@ttja.ee või telefonil 6672152.

 

 

Teade Keila raudteejaama rekonstrueerimise ehitusloa menetlemisest


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA)  teavitab ehitusseadustiku § 42 lõike 7 punkti 2 ja haldusmenetlusseaduse § 31 lõike 2 alusel Keila raudteejaama rekonstrueerimise ehitusloa menetlusest.

Arendaja AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838, aadress Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, e-mail: raudtee@evr.ee) esitas TTJA-le 14.02.2019 ehitisregistri kaudu ehitusloa taotluse nr 1911271/02542 Keila raudteejaama rekonstrueerimiseks.

Projekti eesmärgiks on Keila raudteejaama rekonstrueerimine, mille hulka kuuluvad muuhulgas raudtee maa-ala puhastamine võsast; olemasolevate raudteede pealisehitise ja pöörmete demonteerimine; raudteeülekäigukohtade katteplaatide demonteerimine, uute paigaldamine, asfalteerimine; raudtee nr 6 ja siirde nr 20/22 lammutamine; Ülesõidu tänaval asuva raudteeülesõidukoha kontrarööbaste demonteerimine, selle katte asendamine uute raudbetoonist katteplaatidega ja pealesõitude asfalteerimine; teedel killustiku asendamine, tee nr 1 uue muldkeha rajamine; kraavide väljalõikamine; drenaaži rajamine, torupäiste kindlustamine; kahe tõkkepuki rajamine teele nr I ja 6; teeraja rajamine peenkillustikust; raudtee maa-ala planeerimine ja heakorrastamine.

Lisaks on plaanitud eraldi projektiga veel riikliku polügonomeetriapunkti nr 376 teisaldamine; uute kaablite paigaldamine ja vajadusel ehitustsoonist väljaviimine; kontaktvõrgu rekonstrueerimine; välisvalgustuse rekonstrueerimine; uue ooteplatvormi ehitamine ja raudteeülekäigukoha teisaldamine; Keila jaama piirdeaia rajamine; Ülesõidu tänaval asuva raudteeülesõidukoha uute tõkkepuude ja ülesõidufooride paigaldamine. Rekonstrueerimisega muudetakse Keila raudteejaama taristu kaasaegsemaks.

Ehitusloa taotlusega nr 1911271/02542 taotletav ehitustegevus:

Ehitise nimetus                                             EHR kood                 Ehitustegevus

Rööbastee nr II Keila                                     220875480                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr I Keila                                      220875479                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 6 Keila                                     220875284                  Ehitise lammutamine
Rööbastee nr siire 20/22 Keila                        220875474                  Ehitise lammutamine
Rööbastee nr 3 Keila                                     220875272                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 3A Keila                                   220875273                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 4 Keila                                     220875279                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 5 Keila                                     220875282                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 2/4 Keila                           220875254                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 7 Keila                                     220875287                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 10/12 Keila                        220875464                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 24/26 Keila                        220875476                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 16/18 Keila                        220875469                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 14 Keila                                   220875465                  Ehitise ümberehitamine
Keila jaama raudteeülekäigukoht 77,565         220848170                  Ehitise ümberehitamine
Ülesõidukoht Keila jaam km 78,141                221273180                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 3/1 Keila                           221279308                  Ehitise püstitamine


Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Madis Kõpper, e-post madis.kopper@evr.ee  , tel 615 6366

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kaarel Ilustrumm, e-post: kaarel.ilustrumm@ttja.ee  , tel 667 2061

Ehitusloa eelnõuga on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 1911271/02542.

Ehitusloa eelnõu kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 13.05.2019 aadressil info@ttja.ee. Arvamuse avaldamist oodatakse ennekõike Keila raudteejaama kinnistute (katastriüksused 29601:011:0019 ja 29601:007:0016)  piirinaabritelt.

 

 

Teade Klooga raudteejaama rekonstrueerimise ehitusloa andmise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 12.04.2019. a. otsusega nr 1-10/19-099 Klooga raudteejaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) ning väljastanud 15.04.2019. a. ehitusloa nr 1912271/08693 Klooga raudteejaama rekonstrueerimiseks.

Ehitusluba nr 1912271/08693 annab loa 14.12.2018. a. esitatud ehitusloa taotluses nr 1811271/27833 toodud raudteerajatiste ehitamiseks Klooga raudteejaamas. Ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti hulka kuuluvad muuhulgas pöörmete paigaldus, rööbasteede ümberehitamine,  rööbastee nr 5 lammutamine, rööbastee nr 4 pikendamine (uue muldkeha rajamine ca 270m ulatuses), Klooga raudteeülesõidukoha ning Klooga jaama raudteeülekäigukohtade remonditööd, valgustusliini mastide (2 tk) ja õhuliini paigaldamine.

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Madis Kõpper, e-post madis.kopper@evr.ee  , tel 615 6366

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kaarel Ilustrumm, e-post: kaarel.ilustrumm@ttja.ee  , tel 667 2061

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Sõle 23A, Tallinn või elektrooniliselt dokumendiregistris aadressil https://adr.mkm.ee/?a=tja

Ehitusloa aluseks olevate ehitusdokumentidega on võimalik tutvuda elektrooniliselt ehitisregistris aadressil www.ehr.ee  Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana, kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 1811271/27833

 


Teade ehitusloa andmisest osale Riisipere-Turba raudteeliini rajatistele


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 24 lõike 4 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TJA) andis 21.12.2018 otsusega nr 1-10/18-425 ehitusloa Riisipere-Turba raudteeliini rajamiseks. Ehitusloa menetluse käigus edastati ehitusloa eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele kelle õigusi või huve võib ehitamine puudutada. Arvamused edastati taotlejale ning asjakohasel juhul ka nendega arvestati.

Ehitusloa menetluse aluseks on 11.10.2018 SWECO Projekt AS (registrikood 11304200) esitatud ehitusloa taotlus nr 1811271/21982, mis on osa Riisipere-Turba raudteeliini ehitusest. Riisipere-Turba raudteeliini ehitusprojekti koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju hindamine. TJA tunnistas 03.07.2018 käskkirjaga nr 8-6/18-020 Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks. KeHJS § 26 lg 4 alusel kuulub ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti juurde keskkonnamõju hindamise aruanne (KMH aruanne).

TJA hindas KeHJS § 24 lõike 1 järgi ehitusloa andmise otsuse tegemisel KMH aruande asjakohasust ning arvestas ehituloa välja andmisel keskkonnamõju hindamise tulemusi ja aruandes sisalduvaid keskkonnameetmeid. Riisipere-Turba raudteeliini KMH aruande kohaselt on Turba jaamani raudteeliini pikendamise oluliseks keskkonnamõjuks mürataseme tõus, avariiolukorrad ja loomade liikumistakistus (KMH aruanne lk 80). Ehitusloa andmisel ei ole TJA hinnangul vaja kehtestada lisaks KMH aruandele täiendavaid leevendusmeetmeid mürale. KMH aruande osa, milles käsitletakse loomade liikumisteede avatuse tagamiste, riskihindamist ja ohutusnõuete järgimist on kohustuslikud järgida ehituloa järgsel ehitustegevusel. Ehitusloa alusel tehtavate ehitustööde kavandamisel tuleb lähtuda muuhulgas Riisipere-Turba raudteeliini KMH aruandes kirjeldatud negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmetest. Riisipere-Turba raudteeliini KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris - dokumendi viit 8-6/18-020.

Ehitusluba nr 1812271/32720 annab loa Riisipere-Turba raudteeliinil järgnevate raudteerajatiste rajamiseks:

Riisipere-Turba raudtee (ehitisregistri kood 220876558);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülekäigukoht km 52+472,0 (ehitisregistri kood 221269982);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülesõidukoht km 52+463,3 (ehitisregistri kood 220876574);

Tallinn-Haapsalu raudtee raudteeviadukt km 51+590,5 (ehitisregistri kood 220876569);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülesõidukoht km 50+938,28 (ehitisregistri kood 220876576);

Tallinn-Haapsalu raudtee truup km 50+779,7 (ehitisregistri kood 220876570);

Tallinn-Haapsalu raudtee truup km 49+994,5 (ehitisregistri kood 220876571);

Tallinn-Haapsalu raudtee truup km 47+201,96 (ehitisregistri kood 221269991);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülekäigukoht km 46+693,56 (ehitisregistri kood 221269986).

Ehitusloa menetluse dokumendid on leitavad ehitisregistri koodi järgi digitaalselt ehitisregistris (www.ehr.ee) ehitise alajaotuse dokumendid all.

Otsustaja: Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kaarel Ilustrumm, e-post: kaarel.ilustrumm@ttja.ee , tel 667 2061

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Madis Kõpper, e-post madis.kopper@evr.ee , tel 615 6366

Ehitusprojekti koostaja: SWECO Projekt AS, kontaktisik Veiko Juudas, e-post: veiko.juudas@sweco.ee , tel 5554 2374