Keskkonnamõju hindamisega seotud teated

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor  ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Rail Balticu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ raudteetrassi lõigu ehitusprojekti KMH viiakse läbi 17,5 kilomeetri pikkusele lõigule Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini, peamiselt Kohila valla territooriumil. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi raudtee ehitusprojektile, mille käigus koostatakse nimetatud lõigule täpsem lahendus.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 21.10-11.11.2019 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-26475 , dokumendi viit nr 16-6/19-2051-024.

KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org ; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 11. novembriks 2019 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 25. novembril 2019 algusega kell 16.00 Kohila Gümnaasiumis (Kooli 1, Kohila, Raplamaa).

 

Keskkonnamõju hindamisega seotud teated

Väljastatud ehitusloa ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 ning § 24 lõike 4 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on väljastanud Empower AS-le (registrikood 11445550, aadress K. A. Hermanni tn 8a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ehitusloa nr 1912271/14575 ning jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise.

Ehitusluba anti välja Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini ehitamiseks Lihula-Kullamaa lõigul Pärnumaal Lääneranna vallas ja Läänemaal Lääne-Nigula vallas.

Elering AS tellimusel projekteeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrust ning ka esimene etapp Eesti elektrimajanduse arengukava kohasest Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriüekandeliinist. Projekteeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks ning ülekandekao vähendamiseks, mis omakorda tagavad tarbijale parema elektriühenduse. Uus liin on vajalik ka ühtse energiaturu arendamiseks Balti riikide, Kesk-Euroopa ja Skandinaavia vahel.

Ehitusloa menetlusse kaasati vastavalt EhSi § 42 lg 6 alusel kõiki ehitatava elektriliini ehitisega puudutatud kinnistute omanikke.

Keskkonnamõju hindamine jäeti algatamata tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 11 lg 6, kuna läbi on viidud „Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamine keskkonnamõju hindamise täpsuses. Piiriülene keskkonnamõju puudub, keskkonnamõju hindamisi ei liidetud, täiendavaid keskkonnauuringuid ei nõutud.

Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini lõigul Lihula-Kullamaa Pärnumaal Lääneranna vallas ja Läänemaal Lääne-Nigula vallas ehitamiseks väljastatud ehitusloaga ning KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt, dokumendid on kättesaadavad ehitisregistris www.ehr.ee rajatiste ehitisregistri koodiga 221277771 ja 221278074; https://id.ehr.ee/ehr/app/w/page?9. TTJA kontaktisikuks on Ivi Nõmm, e-post: ivi.nomm@ttja.ee; telefon 667 2151

 

 

Väljastatud ehitusloa ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 ning § 24 lõike 4 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on väljastanud Empower AS-le (registrikood 11445550, aadress K. A. Hermanni tn 8a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ehitusloa nr 1912271/03538 ning jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise.

Ehitusluba anti välja Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini ehitamiseks Lõpe-Lihula lõigul Pärnumaal Lääneranna vallas.

Elering AS tellimusel projekteeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrust ning ka esimene etapp Eesti elektrimajanduse arengukava kohasest Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriüekandeliinist. Projekteeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks ning ülekandekao vähendamiseks, mis omakorda tagavad tarbijale parema elektriühenduse. Uus liin on vajalik ka ühtse energiaturu arendamiseks Balti riikide, Kesk-Euroopa ja Skandinaavia vahel.

Ehitusloa menetlusse kaasati vastavalt EhSi § 42 lg 6 alusel kõiki ehitatava elektriliini ehitisega puudutatud kinnistute omanikke.

Keskkonnamõju hindamine jäeti algatamata tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 11 lg 6, kuna läbi on viidud „Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamine keskkonnamõju hindamise täpsuses. Piiriülene keskkonnamõju puudub, keskkonnamõju hindamisi ei liidetud, täiendavaid keskkonnauuringuid ei nõutud.

Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini Pärnumaal Lääneranna vallas Lõpe-Lihula lõigul ehitamiseks väljastatud ehitusloaga ning KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt, dokumendid on kättesaadavad ehitisregistris www.ehr.ee rajatis ehitisregistri koodiga 221269575; https://id.ehr.ee/ehr/app/w/page?8  TTJA kontaktisikuks on Ivi Nõmm, e-post: ivi.nomm@ttja.ee; telefon 667 2151

 

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade


Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa keskkonnamõju hindamise aruande (edaspidi Paldiski PHAJ KMH aruanne) avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TJA algatas 27.01.2017 otsusega nr 1-10/17-031 Paldiski PHAJ hoonestusloa menetluse ning ühes sellega keskkonnamõju hindamise (KMH).

Paldiski PHAJ KMH aruanne käsitleb Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutele (osaliselt) ja lähialale ning Paldiski lahte kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneda võivat olulist keskkonnamõju. Kavandatava tegevuse sisuks on hoonestusõiguse määramine Energiasalv Pakri OÜ poolt Paldiski linna kavandatava pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ) tehissaare ja veehaarde rajamiseks. Paldiski PHAJ KMH käigus hinnatakse PHAJ rajamise ja ekspluatatsiooniga, merre rajatavate objektide (tehissaar, veehaare) ning maa-aluste rajatiste (aluskorda rajatav veereservuaar, šahtid ja muud rajatised) kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.

Paldiski PHAJ KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 10. juulist 2018 kuni 14. augustini 2018 elektrooniliselt pilveteenusel (https://pilv.mkm.ee/s/PkwMnNWliv2FelF ), Lääne-Harju Vallavalitsuse kodulehel (http://laaneharju.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/rc9n4soW5gKq... ) ja Paldiski PHAJ KMH aruande koostaja Skepast&Puhkim OÜ kodulehel (: http://skpk.ee/uudised/ ) ning paberkandjal saab dokumendiga tutvuda TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn).

Paldiski PHAJ KMH osapooled:

Otsustaja: Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@tja.ee , tel: 6672004.

Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ, regstrikood 14107173, Regati pst 1, 11911 Tallinn, kontaktisik Peep Siitam, juhatuse liige, e-post: peep@vool.ee  tel: 5349 5949.

KMH läbiviija: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, Laki 34, 12915 Tallinn juhtekspert Hendrik Puhkim, info@skpk.ee , e-post: hendrik.puhkim@skpk.ee , tel: 53423684.

Paldiski PHAJ KMH aruande kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 14. augustiks 2018 elektrooniliselt e-post aadressile info@tja.ee või paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.

Paldiski PHAJ KMH aruande avalik arutelu toimub 15. augustil 2018 algusega kell 15.00 Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

 

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (Nursipalu KMH) avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 21


Nursipalu KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12. jaanuar 2018  kuni 13. veebruar 2018 elektrooniliselt TJA kodulehel (www.tja.ee ), Rõuge valla kodulehel (www.rouge.ee ) ja Võru valla kodulehel (www.voruvald.ee ) ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Võru vallas (asukoht: Võrumõisa 4a, Võru linn).

Aruande lisad nr 3 ja nr 5 määratakse ametkondlikuks kasutamiseks. Neile on kantud kaitstavate isendite ja liikide täpsed elu-/asukohad, mis on piiratud kasutamiseks ja ei avalikustata. Looduskaitseseaduse § 53 lg 1 kohaselt  I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud. Asutused ja isikud, kellel on põhjendatud vajadus nimetatuga tutvumiseks, pöörduvad teabe saamiseks TJA poole.

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: ehitusvaldkonna nõunik Valmond Mikli, tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee  Arendaja on Kaitseministeerium Tuuli Vors, tel: 7170165, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Nursipalu KMH aruande kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 13. veebruar 2018: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

Nursipalu KMH aruande avalik arutelu toimub: 20. veebruar 2018 Rõuge Rahvamajas (asukoht Metsa 1, Rõuge alevik, Võrumaa) algusega kell 18.00.

Dokumendid leiate SIIT

 

TJA teatab Kesknõmme kalakasvanduse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16


Kesknõmme KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 8. juunist 2017 kuni 28. juunini 2017 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee  ) ja Kihelkonna Vallavalitsuse (www.kihelkonna.ee ) kodulehel ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Kihelkonna Vallavalitsuses (asukoht Pargi 2 Kihelkonna alevik Kihelkonna Vald Saaremaa).

Ösel Aquafarms OÜ esitas 09.12.2015 TJA-le hoonestusloa taotluse, mille kohaselt kavandatakse Saaremaale Kihelkonna valda Kehila külla Kesknõmme kalakasvatuse katastriüksusele (30101:002:0286) kalakasvatust. Hoonestusluba taotletakse kalakasvatuse tarbeks 700 m pikkuse veevõtu kollektori ja heitvee väljalasu rajamiseks. Veehaarde kaudu on kavas pumbata merest vett kaldal asuvatesse kalakasvatuse basseinidesse ning vastupidi.

TJA algatas 15.11.2016 otsusega nr 1-10/16-420 hoonestusloa menetluse ning KeHJS § 6 lg 1 punkti 19 alusel KMH.

KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist.

KMH osapooled:
Arendaja: Ösel Aquafarms OÜ (registrikood 12740506, asukoht Kesknõmme kalakasvatus, Kehila küla, Kihelkonna vald, Saare maakond, 93437). Kontaktisik Andro Ots, info@aquafarms.eu . Juhtekspert Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950), tel 526 9962, e-post Riin@hendrikson.ee .
Otsustaja: TJA, (Sõle 23a, Tallinn, 10614). Kontaktisik Liis Piper, tel 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee

Kesknõmme KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 28. juuniks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

Kesknõmme KMH programmi avalik arutelu toimub 29. juunil 2017 Kihelkonna Vallavalitsuses, volikogu saalis kell 11.00 (asukoht Pargi 2 Kihelkonna alevik Kihelkonna Vald Saaremaa).

Kesknõmme kalakasvanduse keskkonnamõju hindamise programmi leiad SIIT (4.85 MB, PDF)

 

TJA teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõju hindamise (PHAJ KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16.

PHAJ KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 11. maist 2017 kuni 26. maini 2017 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee ) ja Paldiski linna (www.paldiski.ee  kodulehel ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Paldiski Linnavalitsuses (asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

Energiasalv Pakri OÜ esitas 28.09.16 TJA-le hoonestusloa taotluse, mille kohaselt kavandatakse Paldiski linna ja Paldiski lahte 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama, mis koosneks maismaal graniidikihis umbes 500 m sügavusel asuvast maa-alusest reservuaarist, seda merega ühendavast põhišahtist, Paldiski lahes olev veehaarderajatis ja kunstsaar ning maismaal paiknevast juhtimiskeskusest (Pallase 16 ja 18). Jaama eesmärk on elektri tootmise ja tarbimise optimeerimine pumbates merest vett maa-alustesse šahtidesse või vastupidi.

TJA algatas 27.01.17 otsusega nr 1-10/17-031 hoonestusloa menetluse ning lähtuvalt KeHJS § 6 lg 1 punktidest 171 ja 19 KMH.

KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist.

KMH osapooled:
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ (registrikood 14107173, asukoht Regati pst 1, Tallinn, Harju maakond, 11911). Kontaktisik Peep Siitam, Peep@vool.ee. Juhtekspert Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950), tel 526 9962, e-post Riin@hendrikson.ee.
Otsustaja: TJA, (Sõle 23a, Tallinn, 10614). Kontaktisik Liis Piper, tel 6672004, e-post Liis.Piper@tja.ee   

PHAJ KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 26. maiks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

PHAJ KMH programmi avalik arutelu toimub 30. mail 2017 Paldiski Linnavalitsuses III korruse saalis algusega kell 16.00 (asukoht asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

PHAJ maismaa osa kavandamiseks on algatatud Paldiski linnavalitsuse poolt 18.11.16 korraldusega nr 453 Paldiski hüdroakumulatsioonijaama detailplaneering ja KSH. Kavandatava detailplaneeringu eskiisi ja KSH protsessi tutvustus toimub 30. mail 2017 algusega kell 15.00 Paldiski Linnavalitsuses (asukoht asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806). Ürituse päevakava on leitav www.paldiski.ee

KMH programm (4.37 MB, PDF)
Lisa (1.1 MB, PDF)

 

TJA teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16

 

Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 01. november 2016 kuni 22. november 2016 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee ), Kaitseministeeriumi (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised ), Rõuge valla (www.rouge.ee) ja Sõmerpalu valla (www.somerpalu.ee ) kodulehel ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Võru Maavalitsuses (asukoht Jüri 12 Võru), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Sõmerpalu vallas (asukoht Sõmerpalu alevik).

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee , arendaja Kaitseministeerium: tel: 71701102, e-post: meelis.roigas@kaitseministeerium.ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.
Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.
KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist 2017. a.

Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee 

Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses (asukoht Nursi küla, Rõuge vald,Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekt KMH programm (7.33 MB, PDF)

Lisa 1_KMH algatamise otsus (214.67 KB, PDF)

Lisa 2_Kasutuskoormus 2015 ja prognoos (82 KB, PDF)

Lisa 3_Arendusprogrammi järgsed leevendusmeetmed (44.89 KB, PDF)

Lisa 4a_Keskkonnapiirangud_olemasolev olukord (305.14 KB, JPG)

Lisa 4a_Rohevõrk_olemasolev olukord (349.16 KB, JPG)

Lisa 4b_Keskkonnapiirangud_kavandatav tegevus (307.12 KB, JPG)

Lisa 4b_Rohevõrk_kavandatav tegevus (352.67 KB, JPG)

Lisa 5_Seisukohtade küsimine_Maaeluministeerium (890.45 KB, PDF)

Seisukohtade küsimine_Võru Maavalitsus (224.88 KB, PDF)

Tehnilise Järelevalve Amet teatab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 punktide, § 26 , § 31.1 ja § 34 alusel Nursipalu harjutusvälja ehitusprojektile keskkonnamõju hindamise menetluse algatamisest. Taotluse keskkonnamõju hindamise algatamiseks esitas Kaitseministeerium (registrikood 70004502, aadress Sakala tn 1 15094 Tallinn) KeHJS § 26 lg 1 alusel, mille kohaselt võib lisaks KeHJS §-s 3 sätestatule arendaja soovi korral kavandatava tegevuse keskkonnamõju hinnata ehitusprojekti koostamise käigus KeHJS-is sätestatud korras, arvestades KeHJS erisusi.

Kaitseministeerium 15.04.2016 esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 16-0682) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna nõunik Valmond Mikli, telefon 667 2036, e-post valmond dot mikli at tja dot ee valmond dot mikli at tja dot ee valmond.mikli@tja.ee