Keskkonnamõju hindamisega seotud teated

Teade keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise ning väljastatud kasutusloa kohta

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 11 alusel, et jättis 22.10.2020 kirjaga nr 16-6/20-01708-010 keskkonnamõju hindamise algatamata Empower ASi esitatud 20.01.2020  kasutusloa taotlusele nr 2011371/00450, millega sooviti võtta kasutusele Lõpe-Lihula 110 kv õhuliin. Õhuliini arendaja on Elering AS (registrikood 11022625, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn).

TJA tugines KMH algatamata jätmise otsuse tegemisel keskkonnamõju hindamise eelhinnangule ja selles toodud järeldustele, mille kohaselt AS Maves on läbi viidud „Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ KSH on koostatud asjakohaselt ning omab piisavalt teavet keskkonna mõjude kohta ning rakendatavate meetmete kohta.
Keskkonnamõju hindamisel menetlusi ei liideta, piiriülese keskkonnamõju ilmnemist ette näha ei ole ning täiendavaid keskkonnauuringuid ei ole vaja läbi viia.

TTJA väljastas 01.10.2020 kasutusloa nr 2012371/17131 Lõpe - Lihula lõigu 110 kV õhuliini kasutusele võtuks. Õhuliin pikkusega ca 20 km algab Lõpe alajaamast ja lõpeb Lihula alajaamas. Õhuliini trassikoridor on määratud Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“.

Kasutusloa tingimuseks on märgitud, et õhuliini käitamise ajal tuleb lähtuda Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-LihulaSindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamise peatükis 13.2 "Üldised leevendusmeetmed liini käitamisel" välja toodud leevendusmeetmetega.

Kasutusloaga on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee dokumendi detailotsingus dokumendi nr 2012371/17131 järgi otsides. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, dokumendi viit 16-6/20-01708-010, https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-288578.

 

eade Liivi lahe tuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

 

Vabariigi valitsus algatas 19.12.2019 korraldusega nr 311 Eesti Energia AS taotluse alusel hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise Liivi lahe koormamiseks tuuleelektrijaamaga. Tuulepargi koguvõimsuseks on kavandatud 1000 MW ning see koosneks kuni 160 tuulikust, tuulemõõdumastist, merel paiknevatest alajaamadest ning nendesse ühendatud elektrikaablitest ja elektri ülekandesüsteemist kuni maismaal paiknevasse liitumispunkti (põhivõrgu alajaama). Kuna tuulikuid planeeritakse Läti rannikust 2,6 meremiili kaugusele, võib kaasneda kavandatava tegevusega oluline piiriülene keskkonnamõju.

KMH osapooled:
Arendaja on Eesti Energia AS (registrikood: 10421629) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lelle tn 22, 11318, kontaktisik Oliver Zereen, e-post info@energia.ee, telefon +372 465 2222) 
Otsustaja on Vabariigi Valitsus ning menetluse viib läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Piper, e-post liis.piper@ttja.ee, telefon +372 667 2151)
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

Liivi lahe meretuulepargi KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12.10-02.11.2020:

  • käesoleva teate juures või TTJA avalikus dokumendiregistris: https://adr.mkm.ee/?a=tja dokumendi viidaga 19-3404-041;
  • Häädemeeste Vallavalitsuse kodulehel;
  • Kihnu Vallavalitsuse kodulehel.

KMH programmi kohta on võimalik ettepanekuid esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 02.11.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH programmi avalikud arutelud toimuvad:

  • 03.11.2020 kell 17.00 Häädemeeste seltsimajas aadressil Suurküla tee 4. Lisaks on võimalik samal ajal jälgida arutelu veebi kaudu Microsoft Teams keskkonnas. Veebi aruteluga saab liituda Microsoft Teams keskkonnas vajutades hüperlingile Liituge Microsoft Teamsi koosolekuga ning järgides instruktsioone (PDF) (PDF).

Palume ennast veebi arutelule eelregistreerida, edastades e-kirja aadressile liis.piper@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2151 hiljemalt 02.11.2020.

  • 04.11.2020 kell 13.00 Kihnu rahvamaja fuajees.

Juhul, kui arutelu toimumise ajal on kehtestatud avalikele üritustele piirangud, toimub ainult veebi arutelu Microsoft Teamsi keskkonnas.
Arutelu salvestatakse ning seda on võimalik hiljem järele vaadata TTJA kodulehel avaliku arutelu teate all. Samuti lisatakse avaliku arutelu teate alla ettekanded ja avaliku arutelu protokoll ning täiendavaid ettepankuid on võimalik veel esitada kuni 18.11.2020.

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 05.10.2020 kirjaga nr 16-6/19-2972-036 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb 16 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist kuni Tootsini.

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH programmiga on võimalik tutvuda digitaalselt TTJA avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-273365, dokumendi viit 16-6/19-2972-035. 
Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus on SIIN (348.69 KB, PDF).

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 05.10.2020 kirjaga nr 16-6/19-2969-054 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi.
 
Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb 38,5 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Rapla ja Kehtna vallas Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini.
 

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH programmiga on võimalik tutvuda digitaalselt TTJA avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-272658, dokumendi viit 16-6/19-2969-031. 
Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus on SIIN (348.84 KB, PDF).

 

Teade Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ning arutelu kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 31.12.2018 otsusega nr 16-7/18-0549-429 Ösel Offshore OÜ hoonestusloa taotluse alusele hoonestusloa menetluse ning keskkonnamõju hindamise. Ösel Offshore OÜ kavandatavaks tegevuseks on Saaremaast läänes, Hiiumaast põhjas ja Vormsist põhjas/Osmussaarest läänes asuvatele merealadele kuni kolme kalakasvanduse kompleksi rajamine. Kolmele alale kokku on kavandatud rajada kuni 21 sumpa või kuni 9 kalakasvandus laeva vikerforelli ja/või lõhe kasvatamiseks. Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 14.09-05.10.2020. KMH programmi dokumendid on lisatud käesoleva teate alla.

Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 5. oktoobriks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise KMH programmi avalik arutelu toimub 14. oktoobril 2020 algusega kell 14.00 Kihelkonna Rahvamajas, aadressil Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald.

Arutelul on võimalik osaleda ka Microsoft Teams keskkonnas. Aruteluga saab liituda hüperlingile Liituge Microsoft Teamsi koosolekuga vajutades ning järgides instruktsioone (PDF)

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 12.10.2020. Juhul, kui arutelu toimumise ajal on kehtestatud avalikele üritustele piirangud, siis toimub ainult e-arutelu Microsoft Teamsi keskkonnas.

KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: Ösel Offshore OÜ (registrikood: 14207532), Kesknõmme kalakasvatus, Kehila küla, Saaremaa vald, Saare maakond, kontaktisik Andro Ots, e-post: info@oseloffshore.eu, tel: telefon 501588.

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ KMH käsitleb Maardu linna, Jõelähtme ja Rae valla territooriumil kulgevat ca 12 kilomeetri pikkust trassilõiku Soodevahe külast Muugani. Nimetatud trassilõik on ette nähtud ainult kaubaveoks ja projekteeritakse kiirusele kuni 120 km/h. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 14.09-05.10.2020. KMH programmi dokumendid on lisatud käesoleva teate alla.

KMH programmi avalik arutelu toimub 15.10.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. 
Koosolekuga saab liituda hüperlingile Join Microsoft Teams Meeting vajutades ning järgides instruktsioone (59.06 KB, PDF).

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 12.10.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 09.10.2020 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 667 2004, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 05.10.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Peale avaliku arutelu lisatakse ettekanded ja avaliku arutelu protokoll sama teate alla ning täiendavaid ettepankuid on võimalik veel esitada kuni 29.10.2020

Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel, https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/rail-balticu-eelpro....

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti KMH programmi dokumendid: 

 

Teade Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 08.09.2020 otsusega nr 1-7/20-344 nõuetele vastavaks Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi.

Nimetatud keskkonnamõju hindamine viiakse läbi Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) ehitusprojekti koostamise käigus ning keskendutakse eelkõige PHAJ maa-aluse osa projektlahenduse, ehitustehnoloogia ning käitamisrežiimi mõju hindamisele. Kavandatava tegevuse lahenduseks on valitud variant, kus veevõtukoht asub tehissaarel ning maa-alused veereservuaarid ja nendega seotud maapealsed konstruktsioonid on Pallase 16, 18 piirkonnas. Kavandatava tegevuse eesmärk on installeeritud nimivõimsusega 500 MW PHAJ rajamine Paldiski linna alale, et tagada mittejuhitavate energiaallikate poolt toodetava elektrienergia suuremahuline salvestamine.

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post, liina.roosimagi@ttja.ee, telefon 6672004.
Arendaja on Energiasalv Pakri OÜ, registrikood: 14107173, aadress Rae 38, Paldiski, kontaktisik Peep Siitam, e-post peep@vool.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda digitaalselt TTJA avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-269753, dokumendi viit 16-6/19-2442-080. 

Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus on SIIN (349.78 KB, PDF).

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.


TTJA algatas 17.03.2020 otsusega nr 1-7/20-088 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taotluse alusel seoses Sirgala harjutusvälja laiendamisega keskkonnamõju hindamise. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus vastavalt KeHJS § 261 lõikele 1.
 
Sirgala harjutusväli ja projekteeritav laiendus asub endise põlevkivikarjääri pealmaakaevanduse territooriumil ning on ebatasase pinnaga. Seetõttu on harjutusvälja sidumiseks ühtseks tervikuks vaja ehitada üleminekud erinevate platoode vahele, tagades nii taktikalise liikumise eri laskeväljade vahel. Taotleja esitatud andmete põhjal on raadamismahuks esialgselt hinnatud ca 4700 ha.

Projekteerimisega lahendatakse ka juurdepääsuteed, liikumiskoridoride teed, parkimine, majutusala, linnalahinguala (1000 x 1000 m), kaks granaadiviskekohta, laskeväljad (1000, 1500 ja 2000 m), sihtmärgialad ja lõhkemata lõhkekehade (UXO) alad koos tuletõkestusribaga, Politsei- ja Piirivalveameti lõhkamisala demineerimistöödeks ja tuletõrje veevõtukohad. Projekteeritavaid teid on ca 55 km. Tranšeedest ülepääse (sild, truup vms) on kavas projekteerida 18 tk ning lisaks veel 14 perspektiivset ülepääsu. 

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 23.08.2020-06.09.2020 elektrooniliselt 
1)    TTJA kodulehel,  (3.58 MB, PDF)
2)    avalikus dokumendiregistris: https://adr.mkm.ee/?a=tja  dokumendi viit nr 20-00157-108 või 
3)    Narva-Jõesuu linnavalitsuse kodulehel ning Facebookis.
 
Sirgala harjutusvälja KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Piper, e-post Liis.Piper@ttja.ee, telefon 667 2151).
 
Arendaja: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood: 70009764, aadress Järve tn 34a 11314 Tallinn), kontaktisik Katrina Utsar, e-post Katrina.Utsar@kaitseinvesteeringud.ee, telefon 717 0542).
 
KMH läbiviijaks on Hendrikson & Ko OÜ (registrikood: 10269950) juhtekspert Riin Kutsar isikus, kontaktandmed: e-post: Riin@hendrikson.ee, telefon 526 9962.
 
Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 06.09.2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 10.09.2020 algusega kell 14:00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tänav 26 (II korrus), Narva-Jõesuu linn.

 

Keskkonnamõju hindamise algatamise teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et algatas oma 27.07.2020 otsusega nr 1-7/20-286 keskkonnamõju hindamise, sh asjakohase Natura hindamise Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (registrikood 70009764) taotluse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 261 alusel.

Taotluse alusel kavandatakse Osmussaarele antennisüsteemi, mis töötab ühtse tervikuna teise asukohta rajatava antennisüsteemiga. Tegemist on kaheosalise projektiga, kus süsteemidega kaasnevate ehitiste osas koostatakse eraldi projekt. Lisaks kavandatakse Osmussaarele kolme väiksemamõõdulist hoonet ning elektri kohapealseks tootmiseks hajajaama.

KMH viiakse läbi Osmussaare antennisüsteemi ja ehitiste ehitusprojekti koostamise käigus. Kogu kavandatav tegevus asub Osmussaare maastikukaitsealal ja samal ajal ka rahvusvahelise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 Nõva-Osmussaare linnu- ja loodusalal.

Keskkonnamõju hindamise menetlusi ei liideta, teadaolevalt käesolevas etapis piiriüles keskkonnamõju ette näha ei ole. Kõik uuringud selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise programmi käigus. 

Arendaja on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood 70009764, aadress Järve tn 34a, Tallinn).
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel 6672004.

Keskkonnamõju hindamise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, https://adr.mkm.ee/?a=tja, dokumendi viit: 1-7/20-286.

 

Väljastatud ehitusloa ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 ning § 24 lõike 4 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on väljastanud 22.07.2020 Empower AS-le (registrikood 11445550, aadress K. A. Hermanni tn 8a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ehitusloa nr 2012271/22918 ning 22.07.2020 otsusega nr 1-7/20-277 jättis algatamata keskkonnamõju hindamise (KMH).

Ehitusluba anti välja  Sindi AJ 330 kv sisestusliini L347 ja Sindi AJ 330 kv sisestusliini L503 ehitamiseks. Uus Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin 330 kV sisestusliini Sindi alajaama ehitatakse kahe-ahelalisena (330 kV + 330 kV) olemasoleva 330 kV Sindi-Sopi L347 õhuliini asemele. Ehitatav õhuliini trass jääb Pärnumaal Tori valla territooriumile. 330 kV õhuliin L503 pikkusega ~1,6 km algab Sindi alajaamast ja lõpeb Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini mastis nr 7 ning 330 kV õhuliin L347 pikkusega ~1,3 km algab Sindi alajaamast ja lõpeb Sindi-Sopi 330 kV õhuliini mastis nr 5.
Ehitusloa menetlusse kaasati vastavalt EhSi § 42 lg 6 alusel kõiki ehitatava elektriliini ehitisega puudutatud kinnistute omanikke.

KMH jäeti algatamata tuginedes KeHJS § 11 lg 6, kuna läbi on viidud „Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamine keskkonnamõju hindamise täpsuses. Piiriülene keskkonnamõju puudub, keskkonnamõju hindamisi ei liidetud, täiendavaid keskkonnauuringuid ei nõutud.

Arendaja on Elering AS, registrikood 11022625, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn.
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel 6672004.

Sindi AJ 330 kv sisestusliini L347 ja Sindi AJ 330 kv sisestusliini L503 ehitamiseks väljastatud ehitusloaga ning KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2012271/22918. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA avalikus dokumendiregistris, https://adr.mkm.ee/?a=tja, dokumendi viit 1-7/20-277.

 

 

Teade Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ning arutelu kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 03.05.2019 otsusega nr 16-7/18-2008-022 Saaremere Kala ASi hoonestusloa taotluse alusel  hoonestusloa menetluse ning keskkonnamõju hindamise. Saaremere Kala AS soovib rajada Saaremaa lähistele Tagalahe suudme piirkonda avamere kalakasvatuse vikerforelli kasvatamiseks. Avamere kalakasvatuse rajamiseks plaanitakse paigaldada merre 16 kalasumpa vikerforelli kasvatamiseks.

Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 20.07-19.08.2020. KMH programmi dokumendid on lisatud käesoleva teate alla.
 
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: Saaremere Kala AS (registrikood 11310040), kontaktisik Indrek Kasela, e-post: investor@prfoods.ee, tel: 5064642.
 
Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 19. augustiks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise KMH programmiga avalik arutelu toimub 9. septembril 2020 algusega kell 14.00 Keskkonnaameti Saaremaa kontoris aadressil Tallinna 22, Kuressaare.

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu  "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist lõuna suunas Taarikõnnu looduskaitseala ja Kergu looduskaitseala vahelt. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on koht, kus kavandatav raudteetrass jõuab Tallinn–Lelle–Pärnu raudteekoridorini. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 30.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda hüperlingile Join Microsoft Teams Meeting vajutades ning järgides instruktsioone (59.06 KB, PDF).

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 26.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid kes soovib arutelul osaled, palume teada anda hiljemalt 26.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, millelt antakse täpsemad juhised, kuidas on võimalik huvitatud osapoolel arutelul osaleda.
 
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 07.07-14.07.2020.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu  "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda SIIN (3.88 MB, PDF), lisa 1 (345.31 KB, PDF), lisa 2 (47.53 KB, XLSX), lisa 3 (3.93 MB, PDF) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-2972-020, https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30763

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 14.07.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad SIIN

Rail Balticu raudteetrassi lõigu  "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu  „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ KMH käsitleb ca 19 km pikkust lõiku Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru küla juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass läbib Männiku raba idaserva, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 29.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda hüperlingile Join Microsoft Teams Meeting vajutades ning järgides instruktsioone (59.06 KB, PDF).

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid kes soovib arutelul osaled, palume teada anda hiljemalt 25.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, millelt antakse täpsemad juhised, kuidas on võimalik huvitatud osapoolel arutelul osaleda.
 
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 06.07-13.07.2020.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu  „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda SIIN (3.94 MB, PDF), lisa 1 (353.14 KB, PDF), lisa 2 (3.07 MB, PDF), lisa 3 (337.5 KB, PDF), lisa 4 (5.51 MB, PDF) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-3200-024, https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-239659.

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 13.07.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad SIIN

Rail Balticu raudteetrassi lõigu  „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Rapla maakonna kesk- ja lõunaosas 38,5 km pikkusel lõigul Hagudist maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Rapla vallas Hagudi-Kodila teest lõuna poole möödudes Hagudi rabast ja Rapla linnast lääne poolt. Lõigu keskosas kulgeb trassikoridor korduvalt Kehtna ja Rapla valla piiri ületades. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on Rapla ja Pärnu maakonna piir. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 18.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda hüperlingile Join Microsoft Teams Meeting vajutades ning järgides instruktsioone.

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 15.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaled, palume samuti teada anda hiljemalt 15.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik huvitatud osapoolel arutelul osaleda.
 
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 26.06-03.07.2020.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda SIIN (4.2 MB, PDF), lisa 1 (345.31 KB, PDF), lisa 2 (55.52 KB, XLSX), lisa 3 (3.73 MB, PDF) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-2969-018, https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30755

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 03.07.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad SIIN

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.
 

 

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu „Ülemiste-Kangru“ KMH käsitleb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil vahelist ca 16 km pikkust trassilõiku. Nimetatud lõik kulgeb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil algusega Tallinna linnas maaüksuse Suur-Sõjamäe tn 30 põhjanurgast Kiili ja Rae valdade piirini. KMH käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat otsest ja kaudset olulist keskkonnamõju keskkonnaelementidele ning nende omavahelistele seostele. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 16.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda hüperlingile Join Microsoft Teams Meeting vajutades ning järgides instruktsioone (59.06 KB, PDF).
 
Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 11.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume samuti teada anda hiljemalt 11.06.2020 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 667 2004, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik huvitatud osapoolel arutelul osaleda.
 
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel (lisatakse käesoleva teate juurde) tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 22.06-30.06.2020.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda SIIN (4.01 MB, PDF), Lisa 1 (353.14 KB, PDF), Lisa 2 (3.07 MB, PDF), Lisa 3 (337.35 KB, PDF), Lisa 4 (4.57 MB, PDF) ja TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-3201-017, https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-239162

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 30.06.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad SIIN

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

 

Teade pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Energiasalv Pakri OÜ (registrikood 14107173) kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama, mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama koguvõimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW.

Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on selgitada välja kavandatava lahenduse keskkonnamõju ning sobiva lahenduse leidmine, millega välditakse või  vähendatakse ebasoodsat mõju keskkonnale.

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ning kehtivate piirangutega toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelul saavad osaleda kõik huvitaud isikud. Selleks, et saada infot osalejate soovi kohta palume eelregistreerida ennast, edastades e-kiri aadressile jyri.hion@skpk.ee hiljemalt 29.05.2020.

Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaled, palume teada anda hiljemalt 29.05.2020 e-posti aadressile liina.roosimagi@ttja.ee või helistades telefonile 6672004.

Avalik arutelu toimub 03.06.2020 algusega kell 15.00 Microsoft Teams keskkonnas ning koosolekuga saab liituda vajutades järgnevale lingile Join Microsoft Teams Meeting ja järgides instruktsioone  (59.06 KB, PDF)

Kõigil huvilistel on võimalik TTJA koduleheküljel tutvuda avaliku arutelu protokolliga 7 päeva jooksul alates 10.06.2020, selle aja jooksul on võimalik edastada nimetatud KMH programmi kohta ettepanekuid saates kirja TTJA-le e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda siin (2.15 MB, PDF)

Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ, registrikood 14107173, Rae 38, Paldiski, 76806, kontaktisik Peep Siitam, e-post: peep@vool.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

 

Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 17.04.2020 otsusega nr 1-7/20-127 Kesknõmme kalakasvatuse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Arendaja Ösel Aquafarms OÜ kavandab rajada Saaremaale Kihelkonna valda Kehila külla Kesknõmme kalakasvatuse katastriüksusele (30101:002:0286) ja sellega seotud merealale kaasaegse kalakasvatuse. Maismaale, kavandatakse kalakasvandusbasseinid ja enamus veepuhastussüsteemi seadmetest ning merre planeeritakse veevõtutoru ja vesiviljelusvee väljalask. Kavandatavas kalakasvanduses on plaanis kasvatada vikerforelli aastase juurdekasvuga kuni ca 4500 tonni.

KMH osapooled: 
Arendaja on Ösel Aquafarms OÜ (registrikood: 12740506) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kehila küla, Kesknõmme kalakasvatus, 93437, kontaktisik Andro Ots, e-post info@aquafarms.eu).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liina Roosimägi, e-post liina.roosimagi@ttja.ee, telefon 667 2004).

KMH koostaja Hendrikson & Ko (registrikood 10269950) Tartu maakond, Raekoja plats 8, Tartu linn 51004. Juhtekspert Riin Kutsar (KMH litsents nr KMH0131), e-post: hendrikson@hendrikson.ee, tel: 617 7690
 
KMH aruande vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, www.ttja.ee, https://adr.mkm.ee/?a=tja, dokumendi viit 1-7/20-127 (OTSUS). KMH aruande dokumentidega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, dokumendi viit 16-7/18-3501-040 (KMH aruanne).

 

Teade avaliku arutelu ärajätmisest 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab teda, et seoses riigis kehtestatud eriolukorraga jääb ära 08.04.2020 Pärnu Maavalitsuse majas kell 16.00 toimuma pidanud Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik arutelu.

Uue avaliku arutelu toimumise aja kohta edastame info esimesel võimalusel.

TTJA ootab ettepanekuid, vastuväiteid ning küsimusi KMH programmi kohta 31. märtsini 2020.
KMH programmiga saab tutvuda TTJA dokumendiregistris www.ttja.ee, dokumendi viit: 16-7/19-3404-007.

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku teade

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.
  
Rail Balticu „Ülemiste-Kangru“ KMH käsitleb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil vahelist ca 16 km pikkust trassilõiku. Nimetatud lõik kulgeb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil algusega Tallinna linnas maaüksuse Suur-Sõjamäe tn 30 põhjanurgast Kiili ja Rae valdade piirini. KMH käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat otsest ja kaudset olulist keskkonnamõju keskkonnaelementidele ning nende omavahelistele seostele. KMH käigus hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat ehitus- ja kasutusaegset keskkonnamõju.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 25.03-15.04.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris www.ttja.ee, dokumendi viit nr 16-6/19-3201-017. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel. 
 
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmi kohta  saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 16. aprilliks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142. 
 

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku teade

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.
  
Rail Balticu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ KMH käsitleb ca 19 km pikkust lõiku Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru küla juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass läbib Männiku raba idaserva, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus. 

Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/rail-balticu-eelpro....
 
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 25.03-15.04.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris www.ttja.ee, dokumendi viit nr 16-6/19-3200-024.

Oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmi kohta saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 16. aprilliks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

 

Teade avaliku arutelu ärajätmisest

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teda, et seoses riigis kehtestatud eriolukorraga jääb ära 16.03.2020 Vändra Kultuurimajas kell 16.00 toimuma pidanud Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu. 

Samuti jääb ära 19.03.2020 kell 16.00 Rapla Kultuurikeskuses toimuma pidanud Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu.

Uue avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta edastame info esimesel võimalusel.

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Energiasalv Pakri OÜ (registrikood 14107173) kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama, mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama koguvõimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW.

KMH viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on selgitada välja kavandatava lahenduse keskkonnamõju ning sobiva lahenduse leidmine, millega välditakse või  vähendatakse ebasoodsat mõju keskkonnale.

Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12.03-03.04.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?a=tja, dokumendi viit nr 16-6/19-2442-037.

Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.

Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ, registrikood 14107173, Rae 38, Paldiski, 76806, kontaktisik Peep Siitam, e-post: peep@vool.ee.

Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 3. aprilliks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 13. aprillil 2020 algusega kell 16.00 Lääne-Harju Vallavalitsuse hoones (Aadress: Rae tn 38, Paldiski linn, 76806, II korrus).

Seoses koroonaviiruse levikuga palume võimalusel edastada oma seisukohad kirjalikult.
Juhul, kui riigis kehtib 13.04.2020 veel eriolukord, jääb avalik arutelu ära.

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Liivi lahe tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Vabariigi valitsus algatas 19.12.2019 korraldusega nr 311 Eesti Energia AS taotluse alusel hoonestusloa menetluse Liivi lahe koormamiseks tuuleelektrijaamaga. Ühtlasi algatas Vabariigi Valitsus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punkti 5 ja § 11 lõike 3 alusel meretuulepargi rajamaisega kaasneda võivate võimalike lühi- ja pikaajaliste, kaudsete ja otseste mõjude, samuti võimalike piiriüleste mõjude väljaselgitamiseks keskkonnamõju hindamise.

Tuulepargi koguvõimsuseks on kavandatud 1000 MW ning see koosneks kuni 160 tuulikust, tuulemõõdumastist, merel paiknevatest alajaamadest ning nendesse ühendatud elektrikaablitest ja elektri ülekandesüsteemist kuni maismaal paiknevasse liitumispunkti (põhivõrgu alajaama). Kuna tuulikuid planeeritakse Läti rannikust 2,6 meremiili kaugusele, võib kaasneda kavandatava tegevusega oluline piiriülene keskkonnamõju.

KMH osapooled:
Arendaja on Eesti Energia AS (registrikood: 10421629) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lelle tn 22, 11318, kontaktisik Oliver Zereen, e-post info@energia.ee, telefon +372 465 2222) 

Otsustaja on Vabariigi Valitsus ning menetluse viib läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Piper, e-post liis.piper@ttja.ee, telefon +372 667 2151)

KMH läbiviijaks on  Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795) juhtekspert Hendrik Puhkim isikus, kontaktandmed: Hendrik.puhkim@skpk.ee, telefon +372 698 8365

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12.03.2020-31.03.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris, dokumendi viit nr 16-7/19-3404-006 ning TTJA kodulehel.

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 31.03.2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

KMH programmi avalik arutelu toimub 8. aprillil 2020 algusega kell 16.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia 2, Pärnu linn)

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
 
TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. 
 
Rail Balticu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Rapla maakonna kesk- ja lõunaosas 38,5 km pikkusel lõigul Hagudist maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Rapla vallas Hagudi-Kodila teest lõuna poole möödudes Hagudi rabast ja Rapla linnast lääne poolt. Lõigu keskosas kulgeb trassikoridor korduvalt Kehtna ja Rapla valla piiri ületades. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on Rapla ja Pärnu maakonna piir.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 11.02-04.03.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30755, dokumendi viit nr 16-6/19-2969-018. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.
 
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 4. märtsiks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 19. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla).

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu  „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. 

Rail Balticu  „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist lõuna suunas Taarikõnnu looduskaitseala ja Kergu looduskaitseala vahelt. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on koht, kus kavandatav raudteetrass jõuab Tallinn–Lelle–Pärnu raudteekoridorini.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu  „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 10.02-03.03.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30763, dokumendi viit nr 16-6/19-2972-020. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.

KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 3. märtsiks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 16. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Vändra Kultuurimajas (Pärnu-Paide mnt. 2, Vändra alev, 87701, Pärnumaa).
 

 

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel. Ametlikes Teadaannetes oleva teadaande number on 1575275.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab Tapa – Tartu raudtee lõigu 417,3 – 421,6 km olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise (uue ehitamise) ja väikese raadiusega kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

TTJA algatas kõnealuse KMH oma 29.10.2018 otsusega nr 1-10/18-353.
AS Eesti Raudtee soovib rekonstrueerida Tapa-Tartu raudteelõiku, mille käigus rajatakse uus sild üle Emajõe. Koos uue silla rajamisega teostatakse ka olemasoleva väikese raadiusega kõverate korrigeerimine ca 2,2 km ulatuses. Olemasolev üle Emajõe kulgev metallist raudteesild on amortiseerunud ning teostatud sillauuringu järgi on asjakohane rajada uus sild. Planeeritav sild soovitakse rajada olemasolevast sillast kirde poole. Raudteelõigu rekonstrueerimise peaeesmärk on võimaldada suurendada rongide liikumiskiirust ja tagada turvalisus Tapa-Tartu raudteel. Uuel silla rajamisel on eeldatav keskkonnamõju vee-elustikule ja piirnevatele looduskooslustele. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood: 11575838) (aadress Telliskivi 60/2, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073, kontaktisik Kai Peet, e-post Kai.Peet@evr.ee, telefon 6158663)
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post info@ttja.ee, telefon 6672000)
KMH läbiviijaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) juhtekspert Toomas Pallo isikus (KMH litsents nr KMH0090), kontaktisik Lea Jalukse, lea@environment.ee, telefon 6117698

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 02.02.2020 – 08.03.2020 elektrooniliselt TTJA kodulehel (https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitami...), AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/ ), samuti Tartu valla ja Tartu linna kodulehtedel. Paberkandjal dokumendiga saab vajadusel etteteatamisega ja tööpäeviti tutvuda TTJA-s (asukoht Endla 10a, 10142 Tallinn). KMH aruanne on leitav TTJA dokumendiregistrist: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30803 ja KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-13634

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 08.03.2020 postiga aadressile Endla 10a, 10142 Tallinn, või e-postiga: info@ttja.ee

KMH aruande avalik arutelu toimub 09.03.2020 kell 13.00-15.00 Tartus, Tartu Loodusmaja koolitustoas Lille tn 10.

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor  ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Rail Balticu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ raudteetrassi lõigu ehitusprojekti KMH viiakse läbi 17,5 kilomeetri pikkusele lõigule Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini, peamiselt Kohila valla territooriumil. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi raudtee ehitusprojektile, mille käigus koostatakse nimetatud lõigule täpsem lahendus.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 21.10-11.11.2019 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-26475 , dokumendi viit nr 16-6/19-2051-024.

KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org ; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 11. novembriks 2019 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 25. novembril 2019 algusega kell 16.00 Kohila Gümnaasiumis (Kooli 1, Kohila, Raplamaa).

 

Väljastatud ehitusloa ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 ning § 24 lõike 4 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on väljastanud Empower AS-le (registrikood 11445550, aadress K. A. Hermanni tn 8a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ehitusloa nr 1912271/14575 ning jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise.

Ehitusluba anti välja Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini ehitamiseks Lihula-Kullamaa lõigul Pärnumaal Lääneranna vallas ja Läänemaal Lääne-Nigula vallas.

Elering AS tellimusel projekteeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrust ning ka esimene etapp Eesti elektrimajanduse arengukava kohasest Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriüekandeliinist. Projekteeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks ning ülekandekao vähendamiseks, mis omakorda tagavad tarbijale parema elektriühenduse. Uus liin on vajalik ka ühtse energiaturu arendamiseks Balti riikide, Kesk-Euroopa ja Skandinaavia vahel.

Ehitusloa menetlusse kaasati vastavalt EhSi § 42 lg 6 alusel kõiki ehitatava elektriliini ehitisega puudutatud kinnistute omanikke.

Keskkonnamõju hindamine jäeti algatamata tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 11 lg 6, kuna läbi on viidud „Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamine keskkonnamõju hindamise täpsuses. Piiriülene keskkonnamõju puudub, keskkonnamõju hindamisi ei liidetud, täiendavaid keskkonnauuringuid ei nõutud.

Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini lõigul Lihula-Kullamaa Pärnumaal Lääneranna vallas ja Läänemaal Lääne-Nigula vallas ehitamiseks väljastatud ehitusloaga ning KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt, dokumendid on kättesaadavad ehitisregistris www.ehr.ee rajatiste ehitisregistri koodiga 221277771 ja 221278074; https://id.ehr.ee/ehr/app/w/page?9. TTJA kontaktisikuks on Ivi Nõmm, e-post: ivi.nomm@ttja.ee; telefon 667 2151

 

Väljastatud ehitusloa ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 ning § 24 lõike 4 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on väljastanud Empower AS-le (registrikood 11445550, aadress K. A. Hermanni tn 8a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ehitusloa nr 1912271/03538 ning jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise.

Ehitusluba anti välja Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini ehitamiseks Lõpe-Lihula lõigul Pärnumaal Lääneranna vallas.

Elering AS tellimusel projekteeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrust ning ka esimene etapp Eesti elektrimajanduse arengukava kohasest Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriüekandeliinist. Projekteeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks ning ülekandekao vähendamiseks, mis omakorda tagavad tarbijale parema elektriühenduse. Uus liin on vajalik ka ühtse energiaturu arendamiseks Balti riikide, Kesk-Euroopa ja Skandinaavia vahel.

Ehitusloa menetlusse kaasati vastavalt EhSi § 42 lg 6 alusel kõiki ehitatava elektriliini ehitisega puudutatud kinnistute omanikke.

Keskkonnamõju hindamine jäeti algatamata tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 11 lg 6, kuna läbi on viidud „Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamine keskkonnamõju hindamise täpsuses. Piiriülene keskkonnamõju puudub, keskkonnamõju hindamisi ei liidetud, täiendavaid keskkonnauuringuid ei nõutud.

Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini Pärnumaal Lääneranna vallas Lõpe-Lihula lõigul ehitamiseks väljastatud ehitusloaga ning KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt, dokumendid on kättesaadavad ehitisregistris www.ehr.ee rajatis ehitisregistri koodiga 221269575; https://id.ehr.ee/ehr/app/w/page?8  TTJA kontaktisikuks on Ivi Nõmm, e-post: ivi.nomm@ttja.ee; telefon 667 2151

 

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade


Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa keskkonnamõju hindamise aruande (edaspidi Paldiski PHAJ KMH aruanne) avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TJA algatas 27.01.2017 otsusega nr 1-10/17-031 Paldiski PHAJ hoonestusloa menetluse ning ühes sellega keskkonnamõju hindamise (KMH).

Paldiski PHAJ KMH aruanne käsitleb Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutele (osaliselt) ja lähialale ning Paldiski lahte kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneda võivat olulist keskkonnamõju. Kavandatava tegevuse sisuks on hoonestusõiguse määramine Energiasalv Pakri OÜ poolt Paldiski linna kavandatava pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ) tehissaare ja veehaarde rajamiseks. Paldiski PHAJ KMH käigus hinnatakse PHAJ rajamise ja ekspluatatsiooniga, merre rajatavate objektide (tehissaar, veehaare) ning maa-aluste rajatiste (aluskorda rajatav veereservuaar, šahtid ja muud rajatised) kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.

Paldiski PHAJ KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 10. juulist 2018 kuni 14. augustini 2018 elektrooniliselt pilveteenusel (https://pilv.mkm.ee/s/PkwMnNWliv2FelF ), Lääne-Harju Vallavalitsuse kodulehel (http://laaneharju.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/rc9n4soW5gKq... ) ja Paldiski PHAJ KMH aruande koostaja Skepast&Puhkim OÜ kodulehel (: http://skpk.ee/uudised/ ) ning paberkandjal saab dokumendiga tutvuda TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn).

Paldiski PHAJ KMH osapooled:

Otsustaja: Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@tja.ee , tel: 6672004.

Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ, regstrikood 14107173, Regati pst 1, 11911 Tallinn, kontaktisik Peep Siitam, juhatuse liige, e-post: peep@vool.ee  tel: 5349 5949.

KMH läbiviija: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, Laki 34, 12915 Tallinn juhtekspert Hendrik Puhkim, info@skpk.ee , e-post: hendrik.puhkim@skpk.ee , tel: 53423684.

Paldiski PHAJ KMH aruande kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 14. augustiks 2018 elektrooniliselt e-post aadressile info@tja.ee või paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.

Paldiski PHAJ KMH aruande avalik arutelu toimub 15. augustil 2018 algusega kell 15.00 Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

 

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (Nursipalu KMH) avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 21


Nursipalu KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12. jaanuar 2018  kuni 13. veebruar 2018 elektrooniliselt TJA kodulehel (www.tja.ee ), Rõuge valla kodulehel (www.rouge.ee ) ja Võru valla kodulehel (www.voruvald.ee ) ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Võru vallas (asukoht: Võrumõisa 4a, Võru linn).

Aruande lisad nr 3 ja nr 5 määratakse ametkondlikuks kasutamiseks. Neile on kantud kaitstavate isendite ja liikide täpsed elu-/asukohad, mis on piiratud kasutamiseks ja ei avalikustata. Looduskaitseseaduse § 53 lg 1 kohaselt  I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud. Asutused ja isikud, kellel on põhjendatud vajadus nimetatuga tutvumiseks, pöörduvad teabe saamiseks TJA poole.

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: ehitusvaldkonna nõunik Valmond Mikli, tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee  Arendaja on Kaitseministeerium Tuuli Vors, tel: 7170165, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Nursipalu KMH aruande kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 13. veebruar 2018: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

Nursipalu KMH aruande avalik arutelu toimub: 20. veebruar 2018 Rõuge Rahvamajas (asukoht Metsa 1, Rõuge alevik, Võrumaa) algusega kell 18.00.

Dokumendid leiate SIIT

 

TJA teatab Kesknõmme kalakasvanduse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16


Kesknõmme KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 8. juunist 2017 kuni 28. juunini 2017 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee  ) ja Kihelkonna Vallavalitsuse (www.kihelkonna.ee ) kodulehel ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Kihelkonna Vallavalitsuses (asukoht Pargi 2 Kihelkonna alevik Kihelkonna Vald Saaremaa).

Ösel Aquafarms OÜ esitas 09.12.2015 TJA-le hoonestusloa taotluse, mille kohaselt kavandatakse Saaremaale Kihelkonna valda Kehila külla Kesknõmme kalakasvatuse katastriüksusele (30101:002:0286) kalakasvatust. Hoonestusluba taotletakse kalakasvatuse tarbeks 700 m pikkuse veevõtu kollektori ja heitvee väljalasu rajamiseks. Veehaarde kaudu on kavas pumbata merest vett kaldal asuvatesse kalakasvatuse basseinidesse ning vastupidi.

TJA algatas 15.11.2016 otsusega nr 1-10/16-420 hoonestusloa menetluse ning KeHJS § 6 lg 1 punkti 19 alusel KMH.

KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist.

KMH osapooled:
Arendaja: Ösel Aquafarms OÜ (registrikood 12740506, asukoht Kesknõmme kalakasvatus, Kehila küla, Kihelkonna vald, Saare maakond, 93437). Kontaktisik Andro Ots, info@aquafarms.eu . Juhtekspert Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950), tel 526 9962, e-post Riin@hendrikson.ee .
Otsustaja: TJA, (Sõle 23a, Tallinn, 10614). Kontaktisik Liis Piper, tel 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee

Kesknõmme KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 28. juuniks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

Kesknõmme KMH programmi avalik arutelu toimub 29. juunil 2017 Kihelkonna Vallavalitsuses, volikogu saalis kell 11.00 (asukoht Pargi 2 Kihelkonna alevik Kihelkonna Vald Saaremaa).

Kesknõmme kalakasvanduse keskkonnamõju hindamise programmi leiad SIIT (4.85 MB, PDF)

 

TJA teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõju hindamise (PHAJ KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16.

PHAJ KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 11. maist 2017 kuni 26. maini 2017 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee ) ja Paldiski linna (www.paldiski.ee  kodulehel ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Paldiski Linnavalitsuses (asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

Energiasalv Pakri OÜ esitas 28.09.16 TJA-le hoonestusloa taotluse, mille kohaselt kavandatakse Paldiski linna ja Paldiski lahte 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama, mis koosneks maismaal graniidikihis umbes 500 m sügavusel asuvast maa-alusest reservuaarist, seda merega ühendavast põhišahtist, Paldiski lahes olev veehaarderajatis ja kunstsaar ning maismaal paiknevast juhtimiskeskusest (Pallase 16 ja 18). Jaama eesmärk on elektri tootmise ja tarbimise optimeerimine pumbates merest vett maa-alustesse šahtidesse või vastupidi.

TJA algatas 27.01.17 otsusega nr 1-10/17-031 hoonestusloa menetluse ning lähtuvalt KeHJS § 6 lg 1 punktidest 171 ja 19 KMH.

KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist.

KMH osapooled:
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ (registrikood 14107173, asukoht Regati pst 1, Tallinn, Harju maakond, 11911). Kontaktisik Peep Siitam, Peep@vool.ee. Juhtekspert Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950), tel 526 9962, e-post Riin@hendrikson.ee.
Otsustaja: TJA, (Sõle 23a, Tallinn, 10614). Kontaktisik Liis Piper, tel 6672004, e-post Liis.Piper@tja.ee   

PHAJ KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 26. maiks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

PHAJ KMH programmi avalik arutelu toimub 30. mail 2017 Paldiski Linnavalitsuses III korruse saalis algusega kell 16.00 (asukoht asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

PHAJ maismaa osa kavandamiseks on algatatud Paldiski linnavalitsuse poolt 18.11.16 korraldusega nr 453 Paldiski hüdroakumulatsioonijaama detailplaneering ja KSH. Kavandatava detailplaneeringu eskiisi ja KSH protsessi tutvustus toimub 30. mail 2017 algusega kell 15.00 Paldiski Linnavalitsuses (asukoht asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806). Ürituse päevakava on leitav www.paldiski.ee

KMH programm (4.37 MB, PDF)
Lisa (1.1 MB, PDF)

 

TJA teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16

 

Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 01. november 2016 kuni 22. november 2016 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee ), Kaitseministeeriumi (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised ), Rõuge valla (www.rouge.ee) ja Sõmerpalu valla (www.somerpalu.ee ) kodulehel ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Võru Maavalitsuses (asukoht Jüri 12 Võru), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Sõmerpalu vallas (asukoht Sõmerpalu alevik).

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee , arendaja Kaitseministeerium: tel: 71701102, e-post: meelis.roigas@kaitseministeerium.ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.
Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.
KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist 2017. a.

Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee 

Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses (asukoht Nursi küla, Rõuge vald,Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekt KMH programm (7.33 MB, PDF)

Lisa 1_KMH algatamise otsus (214.67 KB, PDF)

Lisa 2_Kasutuskoormus 2015 ja prognoos (82 KB, PDF)

Lisa 3_Arendusprogrammi järgsed leevendusmeetmed (44.89 KB, PDF)

Lisa 4a_Keskkonnapiirangud_olemasolev olukord (305.14 KB, JPG)

Lisa 4a_Rohevõrk_olemasolev olukord (349.16 KB, JPG)

Lisa 4b_Keskkonnapiirangud_kavandatav tegevus (307.12 KB, JPG)

Lisa 4b_Rohevõrk_kavandatav tegevus (352.67 KB, JPG)

Lisa 5_Seisukohtade küsimine_Maaeluministeerium (890.45 KB, PDF)

Seisukohtade küsimine_Võru Maavalitsus (224.88 KB, PDF)

Tehnilise Järelevalve Amet teatab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 punktide, § 26 , § 31.1 ja § 34 alusel Nursipalu harjutusvälja ehitusprojektile keskkonnamõju hindamise menetluse algatamisest. Taotluse keskkonnamõju hindamise algatamiseks esitas Kaitseministeerium (registrikood 70004502, aadress Sakala tn 1 15094 Tallinn) KeHJS § 26 lg 1 alusel, mille kohaselt võib lisaks KeHJS §-s 3 sätestatule arendaja soovi korral kavandatava tegevuse keskkonnamõju hinnata ehitusprojekti koostamise käigus KeHJS-is sätestatud korras, arvestades KeHJS erisusi.

Kaitseministeerium 15.04.2016 esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 16-0682) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna nõunik Valmond Mikli, telefon 667 2036, e-post valmond dot mikli at tja dot ee valmond dot mikli at tja dot ee valmond.mikli@tja.ee