Elektripaigaldise audit

Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.


Kasutuselevõtule eelnev audit tehakse enne elektripaigaldise kasutuselevõttu st pärast uue elektripaigaldise valmimist või vana ümberehitamist.

Enne auditit ei tohi elektripaigaldist kasutusele võtta.

Erakorraline audit tehakse vastavalt vajadusele ja selle ulatuse ning kontrollimisel aluseks võetavad normdokumendid määrab tellija.

Korralist auditit tehakse kasutuses olevates elektripaigaldistes perioodiliselt sõltuvalt elektripaigaldise liigist ja vanusest.

Elektripaigaldiste liigitus:

 

  • Esimese liigi alla kuuluvad kõrgendatud ohutasemega paigaldised, näiteks plahvatusohutsoonis või seda sisaldavad elektripaigaldised (nt tanklad), suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlik objekt ning haiglad ja meditsiiniruumid, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis
  • Teise liigi alla kuuluvad üle 35 amprise peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised (äri- ja büroohooned, tööstushooned jne), majutushoonete elektripaigaldised, enama kui kahe korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevad elektripaigaldised ja kõik kõrgepingeelektripaigaldised (nt alajaamad)
  • Kolmandasse liiki kuuluvad elektripaigaldised, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis

Korraline tehniline kontroll ja selle sagedus:


Korraline audit on kohustuslik kõikides elektripaigaldistes välja arvatud eramajad, korterid, suvilad ning väikeehitised, mida ei kasutata majanduslikul otstarbel.

Korraline audit on perioodiline st. kontrolli tuleb teatava aja tagant uuesti teha:

  • esimese liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul
  • teise liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul
  • kolmanda liigi elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul
  • Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise perioodilisusega:
  • esimese liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul
  • teise liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul
  • kolmanda liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul

Erisusena võib elektrituruseaduse alusel tegutsev võrguettevõtja ja loakohutusega tootja, kui on tagatud elektripaigaldise pidev hooldus ja korrashoid ning nõuetekohane käit, teha elektripaigaldises korralist auditit kord 15 aasta jooksul.

Mõõtmised


Auditil kasutatavaid mõõtmisi võib teha akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt erialaselt pädevaks hinnatud labor. Akrediteerimine toimub vastavalt standardile EVS-EN-ISO 17025. Akrediteerimist ja tunnustamist teeb Eesti Akrediteerimiskeskus. Akrediteeritud ja erialaselt pädevad mõõtelaborid on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel www.eak.ee

Auditi tulemuste vormistamine:


Auditi tulemusel väljastatakse elektripaigaldise auditi protokoll, kus on kirjas kas auditi tulemus on positiivne (elektripaigaldis on ohutu ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada) või negatiivne (elektripaigaldis on puudustega ning selle kasutamine ettenähtud otstarbel ei ole ohutu).

Auditi dokumendid vormistatakse digitaalselt tehnilise järelevalve infosüsteemis aadressil: https://jvis.tja.ee

Elektripaigaldiste auditi juhendmaterjal  sisaldab nõudeid auditi läbiviimisele ja kontrolli teostavale töötajale, käidukavale ja käidukorraldajale, elektritöö ettevõtjale, elektripaigaldise projekteerimisele ja projektile, kohustuslike dokumentide vormistamisele ja säilitamisele jne.

Juhend annab ka ülevaate elektripaigaldiste liigitamisest ja puudustest, mille esinemisel on auditi järeldusotsus negatiivne. Juhendis on välja toodud tehnilise järelevalve infosüsteemi andmete sisestamise ja auditi dokumentatsiooni vormistamise juhised.

Elektripaigaldiste auditi juhendmaterjal (1.11 MB, PDF)

Rikkevoolukaitseaparaatide kasutamise nõuete selgitus (163.69 KB, PDF)