Elektripaigaldise kaitsevöönd

Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist ümbritsev maa-ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud elektripaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks.


Ehitise kaitsevööndis on keelatud:

  • ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist
  • ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast
  • takistada ehitisele juurdepääsu
  • takistada ehitise hooldamist
  • takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus:


Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge:

  • kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit
  • 1 kuni 34 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit
  • 1 kuni 34 kV pingega liinide korral 10 meetrit
  • 35-110 kV pingega liinide korral 25 meetrit
  • 220-330 kV pingega liinide korral 40 meetrit

Õhuliini mastitõmmitsa või -toe puhul (ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit) on mastitõmmitsa või -toe kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist maapinnal.

Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.