Elektritöö

Majandustegevusena elektritöid tegeval ettevõtjal tuleb esitada majandustegevusteade.


Majandustegevusteate saab esitada otse elektrooniliselt majandustegevuse registrile aadressil: https://mtr.mkm.ee
Kui ettevõtjal ei ole elektrooniliselt võimalik teadet esitada, siis esitatakse see TJA-le.  Ettevõtjal peab olema tõendatud kompetentsusega juhtiv isik.

Elektritöö tegija peab pärast elektritöö tegemist mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning dokumentatsiooni alusel veenduma, et elektripaigaldis ja seal tehtud elektritöö vastab nõuetele. Töö tuleb dokumenteerida.

Käidu- ja elektritööd teeb isik, kellel on selleks tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi. Käidu- ja elektritööd tegeva isiku elektriohuteadlikkust ja kogemusi kontrollib elektritöid juhtiv isik või elektripaigaldise kasutamise järelevaataja või nende poolt selleks volitatud pädev asutus või isik. Elektriohuteadlikkuse kontrollimine tuleb dokumenteerida.

Ajutiselt võib Eestis elektritööd majandustegevusena teha ka mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis elektritööd õiguspäraselt tegev ettevõtja. Sellisel juhul peab ettevõtja Eestis elektritööd tehes järgima elektritööle kehtestatud ohutusnõudeid, kuid majandustegevuse teate esitamise kohustust tal ei ole.

Tavaisikule lubatud elektritöö:

  • tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektriseadmetega, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast
  • tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektripaigaldise osades, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast
  • toitevõrgust lahutatud kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmete hooldustööd, mis ei haara kõrgema kui 50-voldise vahelduvpingega ja 120-voldise alalispingega elektriahelaid
  • kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmel pingevabas olukorras tavapäraselt kasutaja poolt vahetamiseks mõeldud tarvikute vahetamine lubatud nimiandmetega tarvikutega, milleks on näiteks valgusallikad, süüturid ja kaitsmed
  • igale isikule kasutamiseks lubatud automaatkaitsmete ja kaitselülitite sisse- ja väljalülitamine ning rikkevoolukaitselüliti rakendumise kontrollimine sisse- ja väljalülitamise kaudu
  • pinge kontrollimine indikaatoriga kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes
  • kaitsejuhita valgusti valgustiklemmidega ühendamine pingevabas olukorras
  • kaitsejuhita pistikupesade ja lülitikaante eemaldamine pingevabas olukorras
  • elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine pingevabas olukorras