Eestis kasutatavad kaabid

Eestis on müügil mitmeid erinevaid paigalduskaableid. Paigalduskaablitele kehtivad madalpingeseadmete direktiivist tulenevad nõuded. See tähendab, et paigalduskaabel peab vastama harmoneeritud standardites, rahvusvahelistes standardites või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (kaabli tootjariigi) rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele.


Paigalduskaablid võivad olla valmistatud ka tootja tehnilisi spetsifikatsioone(standardeid) kasutades, järgides seejuures direktiivis toodud ohutuseesmärke.

Paigalduskaabli valikul tuleb arvestada, et kuigi müügil olev kaabel vastab madalpingeseadmete direktiivi nõuetele ja võib seega Eestis turule lasta ning kasutada, ei pruugi see Eestis tehtavateks elektripaigaldustöödeks igal ajal sobida (nt talve periood). Eelkõige võib kaabli madalaim paigaldustemperatuur olla selline, mis eeldab nii kaabli transportimisel kui ka paigaldamisel ümbrustemperatuuri pidevat jälgimist.

Kaabli paigaldamisel tuleb elektritöid teinud isikul järgida standardites EVS-HD 60364-1, EVS-HD 60364-5-51, EVS-HD 60364-5-52 ja EVS-EN 50565-1 toodud nõudeid. Samuti tuleb järgida paigalduskaabli tootja paigaldusjuhiseid.

Elektritöid teinud isik peab pärast elektritöö tegemist dokumentatsiooni alusel veenduma, et elektripaigaldis või tehtud elektritöö vastab nõuetele. Elektritööd tuleb dokumenteerida.