Elektriseadmete importimine ja levitamine

Elektriseadme võib turule lasta, kui see:

 • vastab õigusaktide nõuetele
 • on varustatud nõutava märgistuse ning teabega
 • on varustatud vastavusmärgiga (CE-märgiga), kui see on nõutav

Isik, kes elektriseadme turule laseb, peab turujärelevalvet tegeva ametniku nõudmisel tõendama dokumentaalselt elektriseadme nõuetele vastavust. Nõuetele vastavust tõendatakse seadme tehnilise dokumentatsiooniga.

Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama:

 • elektriseadme üldkirjeldus
 • põhilised elektriseadme kavandid, tootmisjoonised ning elektriseadme osiste, ahelate jne skeemid
 • vajalikud kirjeldused ja selgitused kavandite, skeemide ning elektriseadme talitluse mõistmiseks
 • standardite loetelu, mida rakendati elektriseadme tootmisel kas osaliselt või täielikult, või muude meetmete loetelu elektriseadme nõuetele vastavuse tagamiseks kui standardeid ei rakendatud
 • konstrueerimisarvutused ja kontrollitulemused jne
 • katsetamisprotokollid
 • vastavusdeklaratsiooni koopia

Vastavusdeklaratsioonis peab sisaldama:

 

 • Toote mudel/toode (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber)
 • Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress
 • Vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel
 • Deklareeritava toote identifitseerimist võimaldav teave (nt tüübi-, partii- või seerianumber)
 • Asjaomased liidu ühtlustamisaktid, millega deklareeritav toode on kooskõlas
 • Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse
 • Lisateave: alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel), väljaandmise koht ja kuupäev, nimi, ametinimetus, allkiri


Nõuetele vastav elektriseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga.

Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele, või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile, kasutusjuhendile või garantiidokumendile, elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.

 

 

Elektriseadme importija kohustused:


Importija laseb turule üksnes nõuetele vastava toote.

Enne toote turule laskmist tagab importija, et:

 • tootja on teinud asjakohase vastavushindamise
 • tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni
 • toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid
 • tootega on kaasas nõutud dokumendid
 • tootja on täitnud õigusaktidega sätestatud nõuded

Importija hoiab turujärelevalveasutuse jaoks kättesaadavana EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tehnilise dokumentatsiooni.  

Elektriseadme levitaja kohustused:


Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollib levitaja, et:

 • toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid
 • tootega on kaasas õigusaktiga nõutud dokumendid ning juhised ja ohutusteave
 • tootja ja importija on täitnud õigusaktidega sätestatud nõuded

Kui levitaja arvab, et toode ei vasta kohaldatavatele nõuetele, teeb ta toote turul kättesaadavaks alles pärast seda, kui toode on nõuetega vastavusse viidud. Kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust.