Sa oled siin

Järelevalve

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti teeb riiklikku järelevalvet järgmistes valdkondades:

 

 • raudteerajatiste (raudtee ja raudteesildade, -viaduktide, -estakaadide, -truupide, kontaktvõrkude, turvangu- ja sideseadmete, raudteeületuskohtade, jaamade ja teiste meldepunktide ning oote- ja laadimisplatvormide ehitamine) ehitamine; raudteeinfrastruktuuri korrashoid; raudteeliikluse ohutu toimimine, raudteeveo ohutu teostamine, raudteeveeremite tehniline korrashoid ning raudteeliikluse ohutusega seotud töötajate ja vedurijuhtide pädevused
 • struktuurivahenditest rahastatud projektid
 

 

Ohtlike kaupade raudteeveo ohutusnõunikud


Raudteeseaduse järgi võib ohtlike veoste vedu raudteel toimuda üksnes kemikaaliseadusele vastava ohutusnõuniku järelevalve all. Ohutusnõunik on ettevõtja heaks tegutsev kompetentne isik, kelle ülesanne on tagada ohtliku kauba veo ohutus ja vastavus nõuetele.

Raudtee valdkonnas korraldab ohutusnõuniku eksami Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Ohutusnõuniku tunnistus kehtib viis aastat. Tunnistuse kehtivusaega pikendatakse järgmiseks viieks aastaks, kui tunnistuse omanik on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist läbinud vastava täienduskoolituse ja edukalt sooritanud eksami.

Ohutusnõuniku ülesannete hulka kuuluvad järgmiste tegevuste ja protseduuride jälgimine:

 • ohtlike ainete veoga seotud nõuetest kinnipidamise jälgimine
 • ettevõtja nõustamine ohtlike veoste alal
 • juhtkonnale või asjaomastele asutustele õigusaktides ettenähtud korras aruandluse esitamine ettevõtja ohtlike ainete veo alasest tegevusest. Neid aruandeid peab säilitama viis aastat ning esitama nõudmisel pädevatele asutusele
 • veetavate ohtlike veoste kindlakstegemist käsitlevad protseduurid
 • transpordivahendite soetamisel ohtlike veoste veoga seotud kehtivate erinõuete arvestamine
 • ohtlike veoste veo, peale- ja mahalaadimisega seotud seadmete kontrolli protseduurid
 • töötajate kohane väljaõpe ning selle väljaõppe andmete säilitamine
 • kohase hädaolukorra protseduuri rakendamine õnnetuse või vahejuhtumi korral, milline võib mõjutada ohutust ohtlike veoste veo, peale- või mahalaadimise ajal
 • ohtlike veoste veo, peale- või mahalaadimise ajal juhtunud tõsiste õnnetuste, vahejuhtumite või tõsiste rikkumiste uurimine või vajadusel ettekannete koostamine
 • õnnetuste, vahejuhtumite või tõsiste rikkumiste ennetamiseks ja vältimiseks kohaste meetmete rakendamine
 • alltöövõtjate või kolmandate osapoolte valikul ja kasutamisel ohtlike ainete veoga seotud õiguslike ettekirjutuste ning erinõuete arvestamine
 • ohtlike ainete veoga, peale- või mahalaadimisega seotud inimeste instrueerimine ja kindlustamine nende tööd puudutavate detailsete ohutusjuhenditega
 • ohtlike veoste veo, peale- või mahalaadimisele omastest ohtudest tulenevate riskide analüüs ja järelduste rakendamine
 • transpordivahendiga kaasas olevate dokumentide ja ohutust tagava varustuse eeskirjadele vastavuse kindlustamine
 • peale- või mahalaadimist käsitlevate nõuete täitmise kindlustamine

Kui olete raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks ohutustunnistuse B osa taotluses märkinud, et osutate ohtlike kaupade raudteeveo teenust, siis tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada igal aastal 1. märtsiks aruanne, kasutades selle koostamisel soovituslikku vormi

RAUDTEEVEOL TÖÖTAVA OHUTUSNÕUNIKU OHTLIKE AINETE VEO ALASE TEGEVUSE ARUANDE VORM (12.82 KB, DOCX)

Kui veoprotsessis on tekitatud kahju tervisele, varale või keskkonnale või ohutuse tagamiseks on päästeteenistuse poolt evakueeritud inimesi või on suletud avalikult kasutatavaid teid kestusega üle 3 tunni, peab ohutusnõunik koostama teatise (ÕNNETUSJUHTUMI TEATIS (15.14 KB, DOCX))

Teatis on vajalik, kui:

 • tervisele tekitatud kahjuga juhtumil inimene sureb või saab vigastusi, mis nõuavad statsionaarset ravi või millega kaasneb vähemalt kolmepäevane töövõimetus
 • varalise kahjuga seotud juhtumil veos reostab keskkonda või kaob koguses, mis ületab:

a) veokategooria 0 või 1 korral 50 kg (50 l)

b) veokategooria 2 korral 333 kg (333 l)

c) veokategooria 3 või 4 korral 1000 kg (1000 l)

 • Nimetatud künniskogused ei ole kasutatavad radioaktiivsete ja nakatavate ainete korral. Radioaktiivsete ainete pääsemisel keskkonda on vaja täita «Kiirgusseadusest» tulenevaid erinõudeid
 • keskkonnale tekitatud kahjuga juhtumil kahjusumma ületab 50 000 eurot