Teabeleht

Ohtliku kemikaali käitleja teabeleht sisaldab järgmisi andmeid:

  • käitaja nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood või isikukood, olemasolu korral ettevõtte veebiaadress
  • käitise aadress, kontaktandmed ja geograafilised koordinaadid
  • ohutuse eest vastutava isiku nimi, amet ja kontaktandmed
  • käideldava ohtliku kemikaali või ohtlikku kemikaali sisaldava toote nimetus ja rahvusvaheliselt tunnustatud kood ja ÜRO number, ohuklass ja Chemical Abstracts Service’i (CAS) number või European Community (EC) number
  • käideldava ohtliku kemikaali ohuklass, ohukategooria ja ohulaused, ohtliku toote allklass
  • käideldava ohtliku kemikaali suurim võimalik kogus käitises või ohtlikus tootes olevate ohtlike ainete summaarne kogus
  • käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised ja keemilised omadused, füüsikaline olek ning tuleohu korral leektäpp
  • käitise lähiümbruse kirjeldus, kõik objektid ja tegurid, mis võivad põhjustada õnnetust või raskendada ettevõttest lähtuva õnnetuse tagajärgi või põhjustada doominoefekti
  • käitise tegevus või kavandatud tegevus
  • teabelehe koostanud isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed, allkiri ja koostamise kuupäev

Teabelehele lisatakse käitise lähiümbruse plaan ja asendiplaan, millele märgitakse kemikaali käitamise kohad ning ohtliku kemikaali käitlemiskoha juurde- ja läbipääsuteed.

Teabelehe vorm (79 KB, DOC)

Lähiümbruse kirjeldus (346.27 KB, PDF)