Sa oled siin

Keskkonnamõju hindamise teated

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Tapa – Tartu raudteelõigu ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Tapa – Tartu raudteelõigul 417,3 – 421,6 km olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise ja väikese raadiusega kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas kõnealuse KMH oma 29.10.2018 otsusega nr 1-10/18-353.
AS Eesti Raudtee soovib rekonstrueerida Tapa-Tartu raudteelõiku, mille käigus rajatakse uus sild üle Emajõe. Koos uue silla rajamisega teostatakse ka olemasoleva väikese raadiusega kõverate korrigeerimine ca 2,2 km ulatuses. Olemasolev üle Emajõe kulgev metallist raudteesild on amortiseerunud ning teostatud sillauuringu järgi on asjakohane rajada uus sild. Planeeritav sild soovitakse rajada olemasolevast sillast kirde poole. Uuel silla rajamisel on eeldatav keskkonnamõju vee-elustikule ja piirnevatele looduskooslustele. KMH soovitakse viia läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood: 11575838) (aadress Telliskivi 60/2, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073, kontaktisik Kai Peet, e-post Kai.Peet@evr.ee, telefon 6158663) 
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post info@ttja.ee, telefon 6672000).
Juhtekspert on  Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) Toomas Pallo isikus (KMH litsents nr KMH0090) kontaktisik Katrin Väljataga, katrinv@environment.ee, telefon 6117690.

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 15.05.2019-02.06.2019 elektrooniliselt TTJA kodulehel (https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/keskkonnamoju-hinda...), AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/ ). Paberkandjal dokumendiga saab vajadusel etteteatamisega ja tööpäeviti tutvuda TTJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614), Tartu Linnavalitsuses (asukoht Raekoja plats 1a (raekoda), Tartu linn) ning Tartu Vallavalitsuses (asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald). Programm asub siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-20477 , otsusega on võimalik tutvuda siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-13634

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 04.06.2019: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee

KMH programmi avalik arutelu toimub 03.06.2019 kell 18.00 Tartus, Struve 2, Eesti Loodusuurijate Seltsi saalis.

 

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
 

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Riisipere-Turba raudteeliini ehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
TJA algatas kõnealuse KMH oma 15.09.2017 otsusega nr 1-10/17-327.

Projekteeritav uus raudteeliin asub Harju maakonnas Saue valla territooriumil. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise (KMH) eesmärgiks on saada teavet Riisipere-Turba raudteeliini ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

KMH osapooled:

Arendaja on aktsiaselts Eesti Raudtee  (registrikood 11575838), aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073, kontaktisik Kai Peet, Kai.Peet@evr.ee  , tel 6158663

Otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post info@tja.ee  , telefon 6672063)

KMH aruande koostaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) aadress Tõnismägi tn 3a-15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119 (kontaktisik Katrin Väljataga, katrinv@environment.ee  , telefon 6117692)

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 19. märtsist kuni 19. aprillini 2018 elektrooniliselt TJA dokumediregistris: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-5878  , samuti Saue valla kodulehel (http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud ) ning AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/ ). Paberkandjal saab dokumendiga tutvuda TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Saue vallavalitsuses (asukoht Harju maakond, Saue linn, Tule tn 7, 76505).

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 20. aprilliks 2018 postiga aadressile Sõle 23a, 10614 Tallinn või e-postiga: info@tja.ee

KMH aruande avalik arutelu toimub 20. aprillil 2018 Turba kultuurimaja saalis kell 15.00 - 18.00 (asukoht Lehetu tee 12, Turba alevik, Saue vald, Harjumaa 76202).

 

Teadaanne Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest


Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet algatas 15.09.2017 otsusega nr 1-10/17-327  KeHJS § 6 lõike 1 punkti 14 alusel Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise menetluse. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH osapooled:

Arendaja: aktsiaselts Eesti Raudtee  (registrikood 11575838), aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073 (kontaktisik Kai Peet, Kai.Peet@evr.ee , tel 6158663)

Otsustaja: Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post kristina.fuks-kuus@tja.ee , telefon 6672063)

KMH programmi koostaja: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) aadress Tõnismägi tn 3a-15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119 (kontaktisik Katrin Väljataga, katrinv@environment.ee , telefon 6117692)

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 28. novembrist kuni 18. detsembrini 2017 elektrooniliselt TJA (https://www.tja.ee/et/keskkonnamoju-hindamise-teated ) ja Saue valla (http://nissi.kovtp.ee/uldinfo ) kodulehel ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Nissi Vallavalitsuses (asukoht Nissi tee 53c, Riisipere, 76202, Harju maakond, tel: 6087231)

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 18. detsembriks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee
KMH programmi avalikud arutelud toimuvad:
13. detsembril 2017 Turba kultuurimaja saalis kell 15.00 - 18.00 (asukoht Lehetu tee 12, Turba alevik, Saue vald, Harjumaa 76202)
21. detsembril 2017 aktsiaselts Eesti Raudtee 7.korruse suures saalis kell 15.00-18.00 (asukoht Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn)

AS Eesti Raudtee Riisipere-Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise programm (4.31 MB, PDF)
Lisad (7.76 MB, ZIP)

 

Teadaanne keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 alusel


Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on oma 15.09.2017 otsusega nr 1-10/17-327 algatanud Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise menetluse.

Projekti arendaja aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood 11575838, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073) esitas otsustajale Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise (KMH) algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse koostada KMH lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1 punktist 14, milleks on uue raudteeliini ehitamine. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH algatati tuginedes KeHJS § 3 lõikele 1, § 6 lõike 1 punktile 14, § 11 lõigetes 3, 8 ja 11, § 26 ning Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirjale 15.09.2017 nr 1-10/17-327.

Menetluste liitmisi ei ole.

Keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus.

Arendaja on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood 11575838)

Otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post kristina.fuks-kuus@tja.ee , telefon 6672063).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?a=tja&s=17-327  või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn tööpäevadel kell 8.30-16.00.