Teave müüjale

Tõstukse müüja peab müüma ainult ohutuid ja nõuetekohaseid uksi. Müüja peab tagama, et uksel on tootjasilt ja sellega on kaasas vastavusdeklaratsioon ning kasutus- ja hooldusjuhend lõppkasutajale arusaadavas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ametlikus keeles. Tootjasildil peab olema ukse tootja nimi, aadress, CE-tähis, toodet tuvastada võimaldavad andmed ja veel palju muid andmeid.


Kui müüdav tõstuks ei ole nõuetekohane, peab müüja selle ise nõuetekohaseks viima, ja mitte seda senikaua müügiks pakkuma või ostma juba müüdud uksed tagasi.

Müüja peab aru saama, mis on tema vastutuse ulatus ehk kas ta müüb kellegi teise toodet või on müüja ise lõpliku, komplektse tõstukse tootja. Kasutatava äriskeemi alusel võib ukse lõppkasutajani toomise jagada tinglikult tüüpideks A kuni D.

Kolmandast riigist (nt. Valgevenest) uste tõstuste importijal on müüjaga võrreldes mõned lisakohustused. Näiteks peab importija tagama, et tootja on teinud uksele asjakohase vastavushindamise ja koostanud tehnilise dokumentatsiooni ning et tehniline dokumentatsioon on Tehnilise Järelevalve Asutusele nõudmise korral kättesaadav 10 aasta jooksul. Importija võib nende nõuete täitmise võimekust näidata läbi tootja esindamise lepingu või volikirja, mis on kooskõlas otsuse nr 768/2008/EL artikliga R3.