Teave omanikule

Tõstukse kasutaja peab ust kasutama vastavalt ukse tootja poolt antud juhistele (kasutusjuhendile ja ohutusmärgistusele). Selle eelduseks on kasutusjuhendi kättesaadavus.
 

Kasutajad ja omanik peavad teadma, et kui suurel tõstuksel puudub läbikäiguuks jalakäijatele, siis ei tohi jalakäijad uksest läbi käimiseks ust avada – see on mõeldud ainult sõidukitele. Vajadusel tuleb paigaldada inimeste läbikäiguuks.

Omanik peab hoidma ust heas tehnilises seisukorras tellides õigeaegselt hooldusi ja remonte pädevalt isikult. Hooldusintervallid annab ukse tootja kas ajaliselt (nt 3-6 kuud) või sõltuvalt kasutusintensiivsusest (nt. 1000-5000 töötsüklit). Hoolduste tegemine on kohustuslik (vt. seadme ohutuse seadus § 4 lg 1 ja § 6 lg 2 p 4). Omanikud ja kasutajad ei peaks ootama kuni uks katki läheb, vaid seda hooldusega ennetama. Unustamise vältimiseks on mõistlik sõlmida hooldusleping usaldusväärse firmaga.

Kuigi tõstukse hooldaja ja remontija peab olema pädev isik, peavad siiski nii omanik kui ka kasutajad lisaks veel ise veenduma, et uks on  peale hooldust või remonti kasutamiseks ohutu, st. see töötab ettenähtud viisil ja sellelt ei puuduks detaile (eriti ohutust tagavaid seadiseid) ning see ei oleks ümber ehitatud. Tehniliselt mittekorras või lausa vahetut ohtu põhjustavat ust ei ole omanikul lubatud kasutajatele kasutamiseks anda (kasutamist võimaldada) ja kasutaja ei tohi seda kasutada.

Vajadusel tuleb omanikul, omaniku esindajal või pädeval ukse hooldajal/remontijal anda oskamatule kasutajatele juhiseid, kuidas ust ohutult kasutada.

Omanik (või tema volitatud haldaja) peab valmis olema ka hädaolukorra tekkimiseks, kui uksele või ukse juurde on vaja panna 2 hoiatussilti (üks sisse, teine välja) selle kohta, et uks on rikkis ja selle kasutamine on eluohtlik. Sellised piisavalt suured ja ilmastikukindlad hoiatussildid peaksid olemas olema juba ukse kasutusele võtmise hetkest alates, muidu pole neid ka hädaolukorras kusagilt võtta.