Teave ostjale

Tõstukse ostja peab ukse ostmisel valima sellise ukse, mis vastab hoone eripäradele, rahuldab  ukse kasutajate vajadused ning vastab kehtestatud nõuetele. Nõuetekohasel uksel on kõik õnnetuste ja avariide vältimiseks vajalikud ohutusseadised, peal CE-tähis ja uksega on kaasas vastavusdeklaratsioon ning kasutus- ja hooldusjuhend lõppkasutajale arusaadavas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ametlikus keeles. Ohutustaseme tõstmiseks soovitame märgistada ukse aluse ohuala ereda värviga.


CE tähise ja vastavusdeklaratsiooni olemasolu kontrollimine ning ukse lihtsad ohutusalased testid enne ukse kasutusele võtmist võivad säästa ostjale palju aega ja vaeva, kui uks peaks hiljem osutuma ohtlikuks või tekitama kahjusid. Seejuures on äärmiselt oluline, kes ja mida vastavusdeklaratsioonis deklareerib vt. erinevat tüüpi deklaratsioonide näidiseid koos kommentaaridega.

Juhul kui uks ostetakse kolmandast riigist otse ilma vahendajateta, näiteks oma tarbeks, siis peab ostja arvestama importijale kehtivate täiendavate kohustustega.

Ostja peab laskma ukse paigaldada pädeval isikul. Ise paigaldamine või ebapädeval isikul paigaldada laskmine kätkeb endas olulisi turvariske ja võimalikke probleeme ukse hilisemal kasutamisel. Väldi algajaid paigaldajaid, eriti ehitusfirmade hooajalist tööjõudu. Paigaldus peab vastama ukse tootja poolsetele juhistele (paigaldusjuhendile).

Ostja ei tohi mitte mingil juhul võtta kasutusele ega laskma mitte kellelgi kasutada ust, mis ei ole kasutamiseks valmis või ei ole ohutu paigaldusviisi või ukse konstruktsiooni tõttu.

Ostja peab ukse vastuvõtmisel veenduma, et talle on üle antud kogu nõutud dokumentatsioon (lõplik vastavusdeklaratsioon, juhendid) ja uksele on paigaldatud eestikeelsed ohutust puudutavad hoiatused või piktogrammid.