Teave paigaldajale ja hooldajale

Tõstukse paigaldaja ja remontija / hooldaja peab olema tööde teostamiseks pädev ja paigaldama tõstukse ja selle juurde kuuluvad komponendid (nt. ajam, automaatika) vastaval ukse tootja ja komponentide tootjate poolsetele juhistele (paigaldusjuhenditele). Paigaldaja peab tellijale üle andma ukse kasutus- ja hooldusjuhendi ning vastavusdeklaratsiooni. Nii ukse paigaldajal kui hilisemal remontijal ja hooldajal peavad olema kõik vajalikud tööriistad (nt. momentvõtmed) ja mõõteriistad.


Juhul kui paigaldaja paigaldab osaliselt komplekteeritud tõstust või ehitab tõstust paigalduse käigus ümber (omavoliliselt lisab või eemaldab komponente) või remontija / hooldaja muudab ukse komplektsust, siis võidakse sellist tegevust käsitleda masina tootmisena.

Näiteks, kui olemasolevale käsitsi liigutatavale tõstuksele lisada ajam koos juhtsüsteemiga, siis loetakse isik kes täiendused teostas automatiseeritud tõstukse tootjaks koos kõikide kohustustega, mis on masina tootjal.

Paigaldajal on kohustus kohese või hilisema ohu tekkimise korral ohtu ennetada, st vastavalt olukorrale:

  • Tõstukse (või selle komponentide) paigaldust mitte alustada
  • Tehtav paigaldustöö peatada ja tõstuks konserveerida ohutus seisundis ning ohtlikku seadet kasutusele võtuks mitte üle anda seni, kuni uks tervikuna on ohutu.

Remontijal ja hooldajal on kohustus tõkestada ohtliku ukse kasutamine (nt toestamine, ukselehe fikseerimine, vooluvõrgust eraldamine). Ukse komplektsuse muutmisel (näiteks komponentide asendamisel teistsugustega) peab ümberehituse kirjalikult vormistama ja omanikule üle andma.

Remontija / hooldaja peab alati teadma konkreetsele uksele kehtivaid nõudeid et mitte rikkuda seadust teadmatusest.