Teave tootjale

Tootja peab tootma nõuetekohaseid tõstuksi ja viima läbi vastavushindamise. Vastavushindamise käigus tootja koostab nõutud tehnilise dokumentatsiooni ja annab välja vastavusdeklaratsiooni. Peale seda võib tootja kinnitada uksele vastavusmärgi CE ja asuda toodangut turustama. Tootja ei pea vastavushindamist ilmtingimata läbi viima ise.


Tootjal on soovitatav on järgida asjakohaseid standardeid, kuid enamus juhtudel ei ole selliselt võimalik saavutada täielikku vastavust masinadirektiivi olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Näiteks kui tõstuks on toodetud vana standardi EN 12453:2000 kohaselt, siis ei tuleb veel täiendavalt tagada järgmiste masinadirektiivi 2006/42/EC Lisa I ohutusnõuete täidetus: Lisa I punktid 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 ja 1.5.14.

Tootjaks loetakse iga isik, kes valmistab tõstukse või kes laseb tõstukse projekteerida või valmistada ja kes turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi all. Tootjana käsitatakse ka isikut kes muudab juba turule lastud toodet viisil, mis võib mõjutada toote vastavust kohaldatavatele nõuetele.

Näiteks, kui Eesti ettevõte ostab teises EL liikmesriigis toodetud tõstukse, mis on toodetud avatäitena (käsitsi tõstmiseks) ja müüb selle edasi või paigaldab või laseb paigaldada koos ajamiga, siis vastab see Eesti ettevõte automatiseeritud tõstukse tootja tunnustele, kuna ta on algset toodet olulisel määral muutnud (nii tehniliselt kui õiguslikult – ehitustoodete määrusele lisanduvad masinadirektiivi nõuded). Kasutatava äriskeemi alusel võib ukse lõppkasutajani jõudmise jagada tinglikult tüüpideks A kuni D.

Näites toodud juhul tegutseb teises EL liikmesriigis asuv tootja seaduslikult, ukse automatiseerinud Eesti ettevõtja võib aga isegi mitte teada, et ta on asunud ukse tootja rolli.