Raudtee registreerimine

Raudteede kandmine riiklikusse raudteeliiklusregistrisse


Raudtee registreerimist riiklikku raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseadus ja Vabariigi Valitsuse  määrus nr 74 "Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise määrus".

Eesmärgiks on registris registreerida avalikuks kasutamiseks määratud raudteed ja teised avaliku raudteega kas otseselt või läbi teiste teede seotud raudteed, sealhulgas ka depooteed.

Registri volitatud töötlejaks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Registreerimine


2.1. Volitatud töötleja kontrollib  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile raudtee registreerimiseks esitatud andmeid, kas kõik vajalikud andmed on esitatud nõuetekohaselt.
2.2. Andmete esitajale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmed on vastuolus või isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud andmete õigsuse. Andmete vastuolulisuse või puudulikkuse korral on andmete esitaja kohustatud esitama volitatud töötlejale õigete andmetega dokumendid.
2.3. Volitatud töötleja väljastab nõuetekohaselt esitatud andmete saamisest, raudtee omanikule või otsesele valdajale registreerimistunnistuse.
2.4. Registreerimistunnistus väljastatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirja alusel;
2.5. Registreerimistunnistus väljastatakse raudtee omanikule või otsesele valdajale allkirja alusel.
2.6. Kui registreerimise avalduses on näidatud mitu raudteed, mida soovitakse registreerida, siis väljastatakse registreerimistunnistus nendele teedel ühiselt, st väljastatakse üks registreerimistunnistus.

Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine


3.1. Andmete muutumise korral esitab raudtee omanik või otsene valdaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kirjalikult uued andmed.

3.2. Registrikande muutmise avaldusele lisatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument.

3.3. Registris puudulike või ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need kohe või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtpäevaks. Volitatud töötleja on kohustatud parandama puudulikud või ebaõiged andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamise päevast arvates.

 

 

 

Registrist andmete väljastamine


4.1. Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud soovitud andmed, nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

4.2. Registrist väljastatakse andmeid tasuta ning taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või digitaalselt.

4.3. Registriandmete väljastamise üle peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

4.4. Juurdepääsupiiranguga andmeid registrist ei väljastata. 

Riigilõiv


5.1. Raudteerajatise raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
5.1.1. avalikuks kasutamiseks määratud raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot;
5.1.2. mitteavalikul raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot.
5.2. Raudteerajatise registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
5.3. Raudtee registrisse kandmisel raudteele registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)