Õnnetustest teavitamine

Raudteeseaduse kohaselt on raudtee-ettevõtjal või muu raudteeinfrastruktuuri valdajal kohustus raudteeõnnetustest või vahejuhtumist teatada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.


Õnnetusjuhtumist või tõsisest õnnetusjuhtumist teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja viivitamata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

Kirjalik teade õnnetusjuhtumi või tõsise õnnetusjuhtumi kohta esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kolme tööpäeva jooksul ettenähtud vormil.
Teate vorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/4201/4002/MKM_m26_lisa1.pdf (PDF)  

Vahejuhtumist teatab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile pärast vahejuhtumi põhjuste ja muude asjaolude väljaselgitamist, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul vahejuhtumi toimumisest ettenähtud vormil.
Teate vorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/4201/4002/MKM_m26_lisa2.pdf (PDF)