Numbriluba

Numbriluba on luba numeratsiooni kasutamiseks.


Numbrite kasutamiseks väljastatud numbriluba on  kogusepõhine e. numbrite arvu põhine ning lühinumbri ja tunnuskoodi kasutamiseks antud numbriluba on üksiknumbri põhine.

Numbriluba annab numeratsiooni kasutajale õiguse kasutada teenuse osutamiseks:
1) numbriloal märgitud arvu numbreid, broneerida üksiknumbreid ja korraldada nende kasutamist
2) numbriloal märgitud lühinumbrit või tunnuskoodi ning korraldada selle kasutamist

Numbriloa taotlemiseks täidab taotleja vormikohase taotluse (67.5 KB, DOC) ning esitab selle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Koos taotluse esitamisega tuleb tasuda ka ettenähtud riigilõiv.

Numbriloa taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee, kui see on ettevõtte esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab numbriloa kümne tööpäeva jooksul. Numbriloa andmise otsus ja numbriloa tingimused avaldatakse Majandustegevuse Registris  hiljemalt kümne tööpäeva jooksul numbriloa andmisest arvates. Numbriluba antakse üheks aastaks.

Pärast kogusepõhise numbriloa väljastamist avab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet numbriloa omanikule juurdepääsu Numbri broneerimise andmekogule konkreetsete numbrite broneerimiseks. Numbri broneerimine on üksiknumbri äramärkimine andmekogus, mis võimaldab numbriloa omanikul broneeritud numbrit kasutada.

Peale numbrite broneerimist tuleb numbriloa omanikul vajaduse korral sõlmida sidumislepingud nende sideoperaatoritega, kelle sidevõrkudest soovitakse tagada oma loa numbrite valitavust.

Numbriloa kehtivuse lõppemisel lasub numbriloa omanikul kohustus koheselt lõpetada ka teenuse osutamine ja katkestada sidumislepingud sideoperaatoritega.

Numbriloa kehtivuse pikendamiseks tuleb loa omanikul hiljemalt 20 päeva enne numbriloa kehtivustähtaja lõppu esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile loa pikendamise taotlus (67.5 KB, DOC) ning tasuda riigilõiv.

Amet otsustab numbriloa kehtivuse pikendamise või pikendamata jätmise hiljemalt kolm tööpäeva enne kehtiva numbriloa kehtivustähtaja lõppemist. Numbriluba pikendatakse ühe aasta kaupa.

Numbriloa kehtivuse pikendamisel jäävad kehtima kõik numbriloa tingimused. 

Numbriloa muutmise all mõistetakse loaga kasutada antud numbrite arvu (koguse) muutmist. Numbrite arvu suurendada saab igal ajal, numbrite arvu vähendada saab üks kord aastas koos loa pikendamisega.

Numbriloa muutmiseks tuleb loa omanikul esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile loa muutmise taotlus (67.5 KB, DOC) ning tasuda proportsionaalne riigilõiv nende täiskuude eest, mis jäävad numbriloa lõppemiseni. Numbriloa muutmisel ei muutu loa kehtivustähtaeg.

Kasutusel olevate numbrite otsingu saab teha SIIN

Riigilõivust numbriloa toimingute eest.