Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuste numbrid

Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse number on numeratsioonialas 116 paiknev kuuekohaline üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumber (HESC), mis kuulub Euroopa Ühenduste Komisjoni otsuse 2007/116/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2007) 249 all) lisas sisalduvate konkreetsete numbrite loetellu ja mida võib kasutada kindlaks määratud sotsiaalse väärtusega teenuse osutamiseks.


Numbriloa taotlemiseks numeratsioonialas 116 paiknevale lühinumbrile tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada numbriloa taotlus  (67.5 KB, DOC)ja taotluse lisa (13.91 KB, DOCX) . Üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumbrid on riigilõivust vabastatud.

Konkreetsed sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse numbrid:

Number Teenus, mille osutamiseks on number reserveeritud Numbri kasutusõigusega seotud eritingimused Info numbri kasutamise kohta
116000

Teenuse nimetus: Abitelefon kadunud laste otsimiseks

Kirjeldus: Teenusega a) võetakse vastu kadunud lastest teavitavaid kõnesid ja suunatakse need politseile; b) antakse juhiseid ja tuge kadunud lapse eest vastutavatele isikutele; c) toetatakse uurimist.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.
116006

Teenuse nimetus: Kuriteoohvrite abitelefon 

Kirjeldus: Teenusega pakutakse kuriteo ohvriks langenutele emotsionaalset tuge, teavitatakse kuriteoohvrit tema õigustest ja õiguste kaitsmise viisidest ning suunatakse kuriteoohvrid asjakohaste organisatsioonide juurde. Eelkõige antakse teavet a) kohaliku politsei ja kriminaalmenetluste kohta;

b) hüvitise saamise võimaluste ja kindlustusega seotud küsimuste kohta. Lisaks sellele aidatakse leida muid võimalusi kuriteoohvrite abistamiseks.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.
116111

Teenuse nimetus: Laste abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega aidatakse hoolt ja kaitset vajavaid lapsi ning juhatatakse nad vastavate organisatsioonide, ametiasutuste ja ressursside juurde; lastele antakse võimalus oma muresid väljendada, rääkida neid otseselt puudutavatest probleemidest ja võtta kellegagi hädaolukorras ühendust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.
116117

Teenuse nimetus: Arstinõuande valveteenus

Kirjeldus: Selle teenusega antakse meditsiinilist teavet helistajale, kelle olukord pole eluohtlik, kuid kes nimetatud teavet viivitamata vajab, eelkõige (kuid mitte ainult) väljaspool arstide tavalisi vastuvõtuaegu, nädalavahetustel ja riigipühadel. Kõne suunatakse vastava väljaõppe saanud ja asjakohaste abivahenditega varustatud nõuandjale või otse pädevale meditsiinitöötajale või arstile.

Juhul kui teenus ei ole pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas), peab teenuseosutaja tagama, et teave kättesaadavuse kohta on avalikkusele kergesti ligipääsetav, ning et ajal, mil teenust ei saa kasutada, teavitatakse teenusenumbrile helistajaid sellest, millal on teenus taas kättesaadav. Number on saadaval. Numbri kasutusõigus on väljastamata.
116123

Teenuse nimetus: Emotsionaalset tuge pakkuvad abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega pakutakse helistajale inimlikku tuge, mis tähendab erapooletut ärakuulamist. See pakub emotsionaalset tuge helistajatele, kes kannatavad üksinduse all, on psühholoogilises kriisiseisundis või mõtlevad enesetapust.

Juhul kui teenus ei ole pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas), peab teenuseosutaja tagama, et teave kättesaadavuse kohta on avalikkusele kergesti ligipääsetav, ning et ajal, mil teenust ei saa kasutada, teavitatakse teenusenumbrile helistajaid sellest, millal on teenus taas kättesaadav. Number on saadaval. Numbri kasutusõigus on väljastamata.