Teave ettevõtjale

Ettevõtjad, kes toodavad, impordivad või müüvad raadioseadmeid peavad tagama, et turul müüdaks vaid nõuetele vastavaid raadioseadmeid.


Ettevõtjate kohustused on sätestatud toote nõuetele vastavuse seaduses

Raadioseadmete nõuded on sätestatud majandus- ja taristuministri määruses Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord, samast määrusest leiate ka infot erinevate vastavushindamise moodulite kohta, vastavusdeklaratsiooni näidise ja palju muudki vajalikku teavet.

Nõudmisel tuleb ettevõtjal esitada TJA-le kogu küsitud dokumentatsioon ja informatsioon raadioseadme nõuetele vastavuse tõendamiseks. Ettevõtjad peavad säilitama informatsiooni, mis võimaldab tuvastada ettevõtjaid, kes on neile raadioseadmeid tarninud, või kellele nad on ise raadioseadmeid edasi müünud vähemalt kümne aasta jooksul peale raadioseadmete kättetoimetamist.

Kui ettevõtja on teada saanud, et tema poolt turule lastud raadioseade on ohtlik, võtab ta viivitamatult vastu meetmed, et viia raadioseade nõuetega vastavusse või kõrvaldada see müügilt.