Teave importijale

Importija on Euroopa Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb kolmandast riigist pärineva raadioseadme Liidu turule.


Raadioseadme importija peab tagama, et seade vastab nõuetele, on nõuetekohaselt märgistatud, varustatud vastavusdeklaratsiooniga ja nõutavate dokumentidega.

Raadioseadme importija on võrdsustatud raadioseadme tootjaga kui ta laseb raadioseadme turule oma nime või kaubamärgiga, või kui ta modifitseerib raadioseadet sedavõrd, et muudab selle olulisi nõudeid. Sellisel juhul rakenduvad talle tootja kohustused.

Enne raadioseadme turule laskmist peab importija veenduma, et tootja on täitnud kõik oma kohustused. Lisainfo tootja kohustuste kohta SIIT

Importija märgib oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.