Teave levitajale

Raadioseadme levitaja on turustusahelas olev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud tootja või importija, kes teeb raadioseadme turul kättesaadavaks.


Raadioseadme levitaja peab tagama, et seade vastab nõuetele, on nõuetekohaselt märgistatud ja varustatud nõutava dokumentatsiooniga.

Raadioseadme levitaja on võrdsustatud raadioseadme tootjaga kui ta laseb raadioseadme turule oma nime või kaubamärgiga, või kui ta modifitseerib raadioseadet sedavõrd, et muudab selle olulisi nõudeid. Sellisel juhul rakenduvad talle tootja kohustused.

Enne raadioseadme oma tootevalikusse võtmist peab levitaja veenduma, et:

  • raadioseade on märgistatud CE-märgisega;
  • raadioseadmel on identifitseerimist võimaldav märgistus (tüübi, või seeria nr);
  • seadmel on info tootja ja importija kohta;
  • tootega on kaasas kasutusjuhend kasutajale arusaadavas keeles;
  • tootega on kaas teavepiirangute kohta kasutamisel (näiteks sagedusloa nõue) ning info, millistes Euroopa Liidu riikides need piirangud kehtivad;
  • raadiosaatjaga on kaasas info, millistel raadiosagedustel see töötab ja suurim lubatud võimsus.

Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutusel, ei ohusta selle ladustamise või transpordi tingimused toote nõuetele vastavust.