Teave tootjale

Raadioseadme tootja peab tagama, et raadioseade vastab nõuetele, on märgistatud ning kogu vajalik dokumentatsioon ja informatsioon seadme kasutamise kohta tarnitakse koos raadioseadmega.


Enne raadioseadme turule laskmist peab tootja tagama seadme vastavuse olulistele nõuetele. Vastavushindamine peab olema tehtud majandus- ja taristuministri määruses Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord sätestatud vastavushindamise protseduuride kohaselt. Kui raadioseadet toodetakse erinevates versioonides või konfiguratsioonides, tuleb nende seadmete nõuetele vastavust hinnata eraldi.

Raadioseadme nõuetelevastus peab olema tagatud seeriatoodangule, kusjuures tuleb arvesse võtta muudatusi seadme konstruktsioonis ja harmoneeritud standardites.

Tootja peab olema teadlik seadmete raadiosageduskasutuse nõuetest ja tagama, et seadet võib kasutada vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Enne raadioseadme turule laskmist:

  • Tuleb koostada tehniline dokumentatsioon vastavuses määruse Lisale 4 (12 KB, PDF)  Tehnilise dokumentatsiooni sisu. Tehnilist dokumentatsiooni tuleb hoida alles 10 aastat peale raadioseadme turule laskmist.
  • Kui tootja on kindel raadioseadme nõuetele vastavuses koostab ta seadmele vastavusdeklaratsiooni vastavuses määruse Lisale 5 (9.95 KB, PDF)  EÜ vastavusdeklaratsiooni näidis. Iga raadioseadme pakendisse lisatakse täielik või lihtsustatud vastavusdeklaratsioon vastavuses määruse Lisale 6  (8.65 KB, PDF) Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsiooni näidis. EÜ vastavusdeklaratsiooni tuleb hoida alles 10 aastat pealse raadioseadme turule laskmist.
  • Tootja märgistab nõuetele vastava raadioseadme CE-märgisega. Kui vastavushindamisele oli kaasatud teavitatud asutus, siis lisatakse CE-märgisele vastavus hindamisasutuse tunnusnumber. Märgistus tuleb kinnitada nähtavalt, loetavalt ja kustumatult nii seadmele kui selle pakendile.
  • Tootja märgib oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.
  • Kasutusjuhendis või toote pakendil peab olema teave raadiosageduste ja suurima võimsuse kohta.
  • Raadioseadmega peab olema kaasas ohutusteave, ja juhend, mis sisaldab teavet raadioseadme kasutusotstarbe kohta ning vajadusel teavet raadioseadme tarvikute kohta ning tarkvara kirjeldust.
  • Kui raadioseadme kasutamisele on kehtestatud piirangud, siis tuleb lisada raadioseadme pakendile ja juhendisse teave, millistes riikides need piirangud kehtivad ja millised need on. Piirangute alla kuulub näiteks sagedusloa nõue raadioseadme kasutamiseks.