Ohutustunnistus

Raudteeveo-ettevõtja võib tegeleda reisijateveoga või kaubaveoga avalikul raudteel, kui tal on kehtivad ohutustunnistuse A ja B osad.


Ohutustunnistused kehtivad viis aastat.

Ohutustunnistuse A osa väljastatakse ettevõtjale, kellel on raudteeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuetele vastav ohutusjuhtimise süsteem. Ohutustunnistuse B osa väljastatakse ettevõtjale, kelle raudteeinfrastruktuur, raudteeliikluse korraldus või raudteeveerem ning personal vastavad raudteeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuetele ning kui ettevõtja on võimeline täitma raudteeohutusalaseid nõudeid.

I SAMM

Raudteel reisijateveoga või kaubaveoga tegeleda sooviv ettevõtja peab ohutustunnistuse A osa saamiseks või selle uuendamiseks esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised andmed ja dokumendid:

  • vormikohane avaldus
  • andmed tegevusloa kohta
  • raudteeseaduse § 341 nõuetele vastav ohutusjuhtimise süsteem
  • andmed riigilõivu tasumise kohta

II SAMM

Raudteel reisijateveoga või kaubaveoga tegeleda sooviv ettevõtja peab ohutustunnistuse B osa saamiseks või selle uuendamiseks esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised andmed ja dokumendid:

1. avaldus komisjoni määruse (EÜ) nr 653/2007 lisas 3 esitatud vormil;
2. ettevõtja vedurijuhtide nimekiri, milles esitatakse vedurijuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed vedurijuhile väljaantud vedurijuhiloa kohta, sealhulgas vedurijuhiloa number, veduriliik, mille juhtimisõigus vedurijuhil on, vedurijuhiloa väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev;
3. ettevõtja vedurijuhiabide nimekiri, milles esitatakse vedurijuhiabi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning vedurijuhiabile väljaantud kutsetunnistuse number;
4. andmed raudteeveeremi kohta, mida ettevõtja kavatseb kasutada raudtee reisijateveo või raudtee kaubaveoga tegelemiseks, sealhulgas raudteeveeremi liik, alaliik, raudteeliiklusregistri kood, tootjatehas ja väljalaskeaasta;
5. raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne, kui seda ei ole raudteeseaduse § 34 lõike 5 kohaselt esitatud;
6. ohutustunnistuse A osa koopia, kui see on väljastatud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis;
7. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Ohutustunnistuse A või B osa uuendamise avaldus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne ohutustunnistuse A või B osa kehtivuse lõppemist. Kui ohutustunnistuse uuendamise taotlus on esitatud tähtajaks, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ohutustunnistuse uuendamise taotluse menetlemise ajal ohutustunnistuse kehtivust kuni menetluse lõpuni pikendada.

Kui ohutust puudutav õiguslik raamistik oluliselt muutub, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus nõuda ettevõtjalt asjakohase ohutustunnistuse osa läbivaatamist ning muutunud asjaolusid kajastavate dokumentide esitamist ohutustunnistuse vastava osa muutmiseks.

Riigilõiv:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv   

Ohutusetunnise taotlus (52.5 KB, DOC)
    

Väljastatud ohutusload ja -tunnistused leiate SIIT (65.44 KB, PDF)