Tegutsemise ohutustunnistus

Tegutsemise ohutustunnistus on siseriiklik dokument, mis on nõutav järgmistel juhtudel:

 

  • mitteavaliku raudtee valdajal raudteeliikluse korraldamiseks mitteavalikul raudteel kusjuures lisaks kehtivale tegutsemise ohutustunnistusele peab olema olemas ka kehtiv vastutuskindlustusleping
  • raudteeveo-ettevõtja tegelemine kaubaveoga mitteavalikul raudteel
  • reisijateveoga tegelemine mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, kui tal on peale kehtiva tegutsemise ohutustunnistuse ka kehtiv vastutuskindlustusleping

Mitteavalikku raudteed majandaval raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal peab olema raudteeseaduse §14-le vastav kehtiv vastutuskindlustusleping tegutsemise ohutustunnistuse kogu kehtivusaja jooksul. Tegutsemise ohutustunnistus kehtib 5 aastat.

Tegutsemise ohutustunnistuse uue taotluse läbivaatamise eest, samuti tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise eest tasutakse riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele lähtuvalt tunnistuse liigist.

Riigilõivu on võimalik tasuda:

SWEDBANK
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE932200221023778606
Viitenumber: 2900080047

SEB
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900080047

 
Mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks tegutsemise ohutustunnistuse taotlemisel, muutmisel või pikendamisel esitatavad dokumendid
Dokument Selgitused
vastutuskindlustuslepingu koopia Nõuded vastutuskindlustuslepingule on toodud raudteeseaduse §14
avaldus Vastavalt määruse "Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ja vormistamise kord", majandus- ja kommunikatsiooni-minister, 24.03.2014 lisale 2 (469.36 KB, PDF) (välja printida või salvestada pdf failina)
raudteeohutuse ja raudteeliikluse eest vastutavate töötajate nimekiri töötaja ees- ja perekonnanimi;
isikukood (sünniaeg);
töötajale väljaantud kutsetunnistuse number
raudteerajatiste nimekiri, mis raudteeliiklusregistris* ei kajastu Näiteks: estakaadid, tugiseinad, turvangu-, side-, valgustus- ja energiaseadmed ning tehnorajatised, jaamad ja teised meldepunktid, teekaitseobjektid ja muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised
andmed raudteeinfra-struktuuri korrashoiu nõuete tagamise kohta raudteehoolduse ja -remondi eest vastutava ettevõttega sõlmitud lepingu koopia (kui ise hooldust ja remonti ei tee) ning nende vastutavate töötajate kutsetunnistuse numbrid
raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruanded Vastavalt määrusele "Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad", majandus- ja kommunikatsiooniminister, 01.04.2014 nr 27 ja selle lisadele   , vorm täitmiseks (41.39 KB, XLSX)
andmed riigilõivu tasumise kohta  

 *Raudteeliiklusregistris peavad olema: raudteed, raudteesillad ja -viaduktid, raudteetruubid ja käigutunnelid, raudteeülesõidukohad, raudteeülekäigukohad, ooteplatvormid, laadimisplatvormid, dispetšeritsentralisatsioonid, jaamavaheblokeeringud ja kontaktvõrgud. Raudteeliikluse korraldamisel on keelatud kasutada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteerajatist.

Mitteavalikul raudteel kaubaveo või reisiveo korraldamiseks (kui pole kehtivat 
ohutustunnistuse A ja B osa) tegutsemise ohutustunnistuse taotlemisel, muutmisel või pikendamisel esitatavad dokumendid
Dokument Selgitus
vastutuskindlustuslepingu koopia Esitada ainult siis kui tegeletakse reisiveoga
avaldus Vastavalt määruse "Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord", majandus- ja kommunikatisooniminister, 24.03.2014 nr 24 lisale 2 (469.36 KB, PDF) (välja printida või salvestada pdf failina)
mitteavalikul raudteel kaubaveoga tegeleda sooviva ettevõtja vedurijuhtide nimekiri vedurijuhi ees- ja perekonnanimi;
isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
vedurijuhiloa number;
veduriliik, mille juhtimisõigus vedurijuhil on; vedurijuhiloa väljaandja;
väljaandmise koht ja kuupäev
mitteavalikul raudteel kaubaveoga tegeleda sooviva ettevõtja vedurijuhiabide nimekiri vedurijuhiabi ees- ja perekonnanimi;
isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
kutsetunnistuse number
andmed raudteeveeremi kohta, mida ettevõtja kavatseb kasutada raudtee reisijateveo või raudtee kaubaveoga tegelemiseks  raudteeveeremi liik;
alaliik;
raudteeliiklusregistri kood;
tootjatehas;
väljalaskeaasta 
andmed raudteeveeremi korrashoiu nõuete tagamise kohta  Vastavad normid on toodud SIIN  alajaotuses "raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne" lisadena (Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3). Esitada kõik lisad.
raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne Esitada määruse "Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad", majandus- ja kommunikatsiooniminister, 01.04.2014 nr 27 https://www.riigiteataja.ee/akt/103042014003   lisa 2 osa C2 
andmed riigilõivu tasumise kohta  

Juhime tähelepanu ka sellele, et tegutsemise ohutustunnistuse uuendamise avaldus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne tegutsemise ohutustunnistuse kehtivuse lõppemist. Kui tegutsemise ohutustunnistuse uuendamise taotlus on esitatud tähtajaks, võib Tehnilise Järelevalve Amet tegutsemise ohutustunnistuse uuendamise taotluse menetlemise ajal selle kehtivust kuni menetluse lõpuni pikendada.

 Väljastatud tegutsemise ohutustunnistused mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks leiate SIIT (12.97 KB, XLSX)