Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendiks loetakse vahendit, mis on projekteeritud ja toodetud inimesele kandmiseks või hoidmiseks, et see kaitseks teada ühe või mitme tema tervist või ohutust ähvardava ohu eest. 
 
Isikukaitsevahendite ohutust käsitlevad:

Maskide valmistamise ja kandmise juhised:

Enne isikukaitsevahendi turule laskmist peab tootja olema teostanud või lasknud teostada toote vastavushindamise ning olema koostanud asjakohase dokumentatsiooni (tehniline dokumentatsioon, vastavusdeklaratsioon jms).  

  Märgistamise üldnõuded:

  • Igal isikukaitsevahendil peab olema vastavusmärgis. Vastavusmärgis tuleb kanda igale valmistatud isikukaitsevahendile nii, et see oleks nähtav ja loetav isikukaitsevahendi eeldatava kasutusaja lõpuni. Kui see ei ole toote omaduste tõttu siiski võimalik, tuleb vastavusmärgis kanda pakendile. CE-märgis kantakse isikukaitsevahendile enne selle turule laskmist  tootja või tema volitatud esindaja poolt.
  • Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
  • Tootjad tagavad, et nende poolt turule lastavad isikukaitsevahendid kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada.
  • Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga on kaasas ettenähtud kasutusjuhised ja teave.
  • Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
  • Müüja peab iga isikukaitsevahendiga kaasa andma eestikeelse kasutusjuhendi. Juhised ja muu teave ning samuti igasugune märgistus peavad olema selged, arusaadavad, mõistuspärased ja loetavad.

  Täiendavat infot isikukaitsevahendite kohta saab lugeda Euroopa Komisjoni kodulehelt siit.