Sa oled siin

Valmis Eesti läbi aegade mastaapseima taristuobjekti eelprojekt

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) võttis vastu Rail Balticu Eesti territooriumile jääva lõigu eelprojekti, millega alustati 2013. aastal. See on seni Eesti kõige mastaapsem eelprojekt. 

Hankes „Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise ning raudtee eelprojekti ja raudteega seotud ehitiste eelprojektide koostamine“ läbi viidud eelprojekteerimise ülesandeks oli parima trassivariandi alusel ja eelprojekti detailsusastmes ühe lõpliku trassitelje projekteerimine.

Eelprojekti hanke võitis neljast ettevõttest koosnev konsortsium: Reaalprojekt OÜ, Novarc Group AS, Hendrikson & Ko OÜ ning Kelprojektas UAB. Tehnilist tuge ja rahvusvahelist kogemust pakkus Rootsi ettevõte WSP Sweden. Konsortsiumit vedas juhtivpartnerina Reaalprojekt OÜ - taristute projekteerimise ning geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega tegelev 140 töötajaga ettevõte tütarfirmadega Lätis ja Leedus. Rail Balticu eelprojekti koostamisse oli kaasatud kümneid eri valdkondade spetsialiste.

Eelprojekti koostamisel tuli arvestada kõiki vastavate üld- ja eriseaduste nõudeid (muuhulgas, kuid mitte ainult, teeseaduse, raudteeseaduse ning ehitusseaduse nõuded).  Arvestada tuli ka nimetatud seaduste alamaktide nõuetega. Eelprojektis tuli hanke võitjal lahendada kõik ristumised teedega ning määratleda võimalike raudteejaamade asukohad, samuti koostada eelprojektid nii raudtee kui selle toimimiseks vajalike ehitiste osas – reisiterminalid, raudtee, kontaktvõrk.

Suure detailsusastmega eelprojekti loomiseks, mille alusel oleks võimalik konkreetne raudteetrass ka looduses välja joonistada, teostati aastate jooksul hulgaliselt tehnilisi uuringuid.

Geodeetilised mõõdistused tehti üle 20 000 ha suurusele maa-alale ning geotehniliste uuringute käigus rajati mitu tuhat puurauku. Mõõdistused teostati koostöös Maa-ametiga aeromõõdistuse meetodil kasutades nii aerofoto- kui Lidar tehnoloogiat. Aeromõõdistuse töötlemisel tehti koostööd Prantsusmaa ettevõttega FIT Conseil.

Valminud eelprojektis on projekteeritud raudteede pikkus kokku ca 213 km. Kirjeldatud on kõik trassikoridoril valitud lahendused ja materjalivajadus, sh senisest oluliselt täpsemalt on arvutatud mulde kõrgused ja aluspinnase parameetrid, samuti on konkretiseerunud erinevad trassilõigud, mis arvestavad senisest enam inimeste ja looduse vajadustega. Nii on omavalitsuste soovidele vastates arvestatud täiendavate teede ehitamise vajadusega – lisatud on juurdepääsuteid, võimalusel välditakse teekatkestusi ja uuendatakse teekatteid. Kohalikest vajadustest on lähtutud ka sildade ja tunnelite arvu suurendamise puhul. Samuti on eelprojekti raames lahendatud ka kõik raudteega ristuvad tehnovõrgud (vesi, olmekanalisatsioon, gaas, side, elekter jne).

Vastavalt keskkonnamõjude hindamise aruandes toodule on projektis arvestatud vajalike leevendusmeetmetega nagu müratõkkerajatised, loomade läbipääsud jne. Eelprojekt on koostatud 3D mudelina, mis võimaldab detailsemat ruumilist ning mahulist vajaduste hindamist.

Eelprojekti tellis Tehnilise Järelevalve Amet, selle maksumuseks oli koos maakonnaplaneeringute ning kolme detailplaneeringuga 8,1 miljonit eurot ning selle teostamist finantseeriti Euroopa Liidu TEN-T toetusfondi abil projektidest 2007-EE-27010-S ja 2012-EE-27001-S.

Rail Baltic on kahe rööpapaariga, 870 km pikkune Euroopa standardlaiusega 1435 mm elektrifitseeritud raudtee Tallinnast Leedu-Poola piirini. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid allkirjastasid Rail Balticu rahvusvahelise kokkuleppe 31. jaanuaril 2017, millega sätestati raudtee rajamise tähtajad, marsruut ja peamised tehnilised detailid.

Eelprojektiga on võimalik tutvuda siin: https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud

Lisainfo eelprojekti kohta:
Jaak Simon
Tehnilise Järelevalve Ameti projektiekspert, tel: +372 667 2043; e-post: jaak.simon@tja.ee

Author picture: 
Name: 
FOTO: Kaupo Kalda; ILLUSTRATSIOON: Ingmar Aija, Infrabim