Sa oled siin

Toimivusdeklaratsioon

Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud standardiga või on vastavuses selle kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnanguga, koostab tootja sellise toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni.


Toimivusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale vastutuse ehitustoote eest deklareeritud toimivusele. Kui puuduvad vastupidist tõendavad objektiivsed andmed, eeldatakse, et tootja koostatud toimivusdeklaratsioon on täpne ja usaldusväärne.

Toimivusdeklaratsioonis väljendatakse ehitustoodete toimivust seoses nende toodete põhiomadustega vastavalt asjakohastele ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele (standarditele).

Toimivusdeklaratsioon tuleb koostada kasutades EL määruse 305/2011 lisas III esitatud näidist.

Toimivusdeklaratsioon sisaldab järgmist teavet:

  • viide tootetüübile, mille kohta toimivusdeklaratsioon on koostatud
  • ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid
  • iga põhiomaduse hindamiseks kasutatud ühtlustatud standardi või Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber ja väljaandmise kuupäev
  • kui see on asjakohane, kasutatud tehnilise eridokumentatsiooni viitenumber ja nõuded, millele toode tootja väitel vastab
  • ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas ühtlustatud standardiga
  • põhiomaduste loetelu, nagu on kindlaks määratud ühtlustatud standardis deklareeritud kasutusotstarbe või –otstarvete jaoks
  • ehitustoote deklareeritud kavandatud kasutusotstarbe või –otstarvete vähemalt ühe põhiomaduse toimivus (juhul, kui kasutusala reguleerivad õigusaktid ei sätesta teisiti)
  • kui see on asjakohane, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena
  • loetletud põhiomaduste korral, mille toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm „NPD“ (No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks määratud)
  • kui asjaomasele tootele on antud Euroopa tehniline hinnang, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldus seoses vastavas Euroopa tehnilises hinnangus sisalduvate põhiomadustega