Sa oled siin

Nõuded meediateenuste osutamisele

Äriteated

Äriteadete osas seisneb peamine piirang selles, et ühes tunnis ei ole lubatud edastada reklaami ja otsepakkumisi rohkem kui 12 minutit, seejuures ei arvestata omasaadete tutvustusi, heategevusele kutsuvaid või avalikes huvides edastatavaid teateid.

Lisaks reklaamile ja otsepakkumisele kuuluvad äriteadete hulka sponsorlus ja tootepaigutus. Äriteated peavad olema selgelt äratuntavad ja eristatud muust programmi osast. Varjatud äriteate edastamine on keelatud.

Alaealiste kaitse

Televisiooni- ja raadioteenuse osutaja ei tohi edastada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut oluliselt kahjustavaid saateid (nt saateid, mis sisaldavad pornograafiat või propageerivad vägivalda ja julmust).

Üheski saates ei tohi õhutada vihkamist soo, rassilise või etnilise päritolu, veendumuste või usutunnistuse alusel või alavääristada õiguskuulekat käitumist või kutsuda üles õigusrikkumisele.

Saateid, mis oma sündsusetu sisu, vägivalda või julmust sisaldavate stseenidega või õigusvastase käitumise demonstreerimisega võivad tõenäoliselt kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut (nt õudusfilmid, erootika), võib kell 06:00-22:00 näidata vaid vastava hoiatusega, mis teatab, et järgnev saade on alaealistele sobimatu.

Muud olulisemad nõuded

Televisiooni- ja raadioteenuse osutaja tagab oma programmi salvestamise ning säilitab salvestised vähemalt 20 päeva jooksul.

Riiklikku järelevalvet meediateenuste osutajate üle teostab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), kes kontrollib seaduse ja tegevusloa nõuete täitmist.

Vähemalt 51% teleprogrammi aastamahust  (v.a. uudised, spordi- ja mängusaated, reklaam, otsepakkumine ja teletekst) peab olema Euroopa päritoluga.

Igale meediateenusele määratakse vastutav toimetaja, kes peab tagama seaduse nõuetest ja heast ajakirjandustavast kinnipidamise ning sõnavabaduse põhimõtete järgimise.

Televisiooniteenuse ja tellitava teenuse osutaja teevad enda kohta kättesaadavaks järgmised andmed:

  • nimi
  • postiaadress
  • kontaktandmed (sh e-post või veebileht)
  • vastutava toimetaja nimi ja kontaktandmed
  • viide TJA kui riiklikku järelevalve tegija kontaktandmetele

Raadioteenuse osutaja teeb enda kohta kättesaadavaks järgmised andmed:

  • raadioprogrammis: nimi, kontaktandmed (sh e-post või veebilehe aadress) vähemalt 4 korda saatepäeva jooksul
  • veebilehel selle olemasolu korral – nimi, postiaadress, e-post, vastutava toimetaja nimi ja kontaktandmed, viide TJA kui riiklikku järelevalve tegija kontaktandmetele