Sa oled siin

Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teate veeseaduse (VeeS) § 22⁷ lõike 3 alusel


Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Ösel Offshore OÜ (registrikood 14207532) taotlusega rajada merealale Saaremaast läände, Hiiumaast põhja ning Vormsist põhja kolm kalakasvatuse kompleksi.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (dokumendi viit: 16-7/18-0549 ja 16-7/17-0393) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teate veeseaduse (VeeS) § 22⁷ lõike 3 alusel
 

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Nordic Trout Ab (registrikood 0774162-9) taotlusega rajada  Hiiumaa lähistele kalakasvatus (Hiiumaa mereala planeeringu alusel aladele PV1 ja PV2). Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (dokumendi viit: 16-7/18-1183) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teate veeseaduse (VeeS) § 22⁷ lõike 3 alusel


Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Corle OÜ (registrikood 11270435) taotlusega paigaldada sideehitis avalikku veekogusse Peipsi järve, Värska lahte (Võru maakonda, Setomaa valda). Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (dokumendi viit: 16-7/18-0641) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada veeseaduse (VeeS) § 22⁷ lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Elering  AS (registrikood 11022625) taotlusega Suures väinas Rõuste-Tusti vaheliste merekaablite asendamiseks.


Hoonestusloa esialgne kehtivusaeg on 1 aasta.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjas nr 17-0360) või Tehnilise Järelevalve Ametis (kontaktisik ehitusosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee).

 

Tehnilise Järelevalve Amet teatab Eesti- ja Soomevahelise gaasitoru hoonestusloa andmise avatud menetlusest.


Elering AS esitas 14.05.2013 hoonestusloa taotluse, mille eesmärgiks on rajada Eesti ja Soome vahele merre 32,7 km pikkune Balticconnectori nimeline gaasitoru. Vabariigi Valitsus algatas hoonestusloa menetluse 12.12.2013 korraldusega nr 555.

Hoonestusloa andmise korralduse eelnõu, seletuskirja ja nende juurde kuuluvate dokumentidega on alates 24.01.2018 võimalik tutvuda lehel www.tja.ee

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel ajavahemikul 24.01.2018 kuni 07.02.2018 aadressil Sõle 23a Tallinn 10614 või info@tja.ee

Tehnilise Järelevalve Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusega seotud dokumendid leiate SIIT

 

Tehnilise Järelevalve Amet teatab Veeseaduse § 227 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Tartu Keskkatlamaja AS (registrikood 10288232) esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse rajada Tartusse Emajõe alla kaugküttetorustik.
 

Hoonestusloa esialgne kehtivusaeg on 1 aasta.

Tartu Keskkatlamaja AS 19.07.2017 esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asja nr nr 17-0666) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitusosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee.

 

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Elektrilevi OÜ (registrikood: 11050857) esitatud taotlusega Tartu linnas Suur-Emajõe veepinna alusel maal kulgevale 10 kV maakabelliinile, mille otstarve on Emajõe 110 kV alajaama ja Kohviku alajaama elektrivõrgu ühendamine.


Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvate materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjas nr 17-0464) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

Tehnilise Järelevalve Amet teatab Veeseaduse § 227 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku tegemise kavatsusest Vabariigi Valitsusele seoses Eesti Energia AS (registrikood 10421629) esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Liivi lahte 167 tuulikuga meretuuleparki koguvõimsusega kuni 1002 MW.
 

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 50 aastat.

Eesti Energia AS hoonestusloataotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega (digitaalsed dokumendid), on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 15-1427 ja 15-1392). Paberkandjal esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn.

 

TJA teatab Veeseaduse § 227 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku tegemise kavatsusest Vabariigi Valitsusele seoses Tuuletraal OÜ (registrikood 12468062) esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Liivi lahte 76 tuulikuga meretuuleparki koos vesiviljelustaristuga. Tuulepargi koguvõimsuseks on kavandatud kuni 380 MW.
 

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 50 aastat.

Tuuletraal OÜ 10.06.2013 esitatud ning 2017. aastal täpsustatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 15-1404 ja 15-1439) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis dot Piper at tja dot ee Liis dot Piper at tja dot ee Liis.Piper@tja.ee

 

TJA annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood: 90010094) taotlusega kahe fiiberoptilise sidekaabli paigaldamiseks läbi Emajõe põhja Luunja ja Mäksa vallas.


Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 16-1747 ja 16-1751) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

TJA annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Eesti Lairiba Arenduse SA (registrikood: 90010094) taotlusega fiiberoptilise sidekaabli rajamiseks läbi mere trassidel Hiiumaa-Vormsi ja Vormsi-Noarootsi.


Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate materjalidega võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjas nr 16-0341) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Energiasalv Pakri OÜ (registrikood: 14107173) taotlusega rajada Paldiski linna pump-hüdroakumulatsioonijaam.


Hoonestusluba taotletakse jaama tarbeks merre rajatavale tehissaarele ja veehaardetorustikule. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjas nr 16-1489) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

TJA annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses (registrikood: 12157112) taotlusega nelja sinimerekarpide kasvanduse ala rajamiseks Saaremaa lähistele merre.
 

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Agro Marine OÜ 02.09.2016 esitatud taotluse, selle juurde kuuluvate materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjas nr 16-0833) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

 

Tehnilise Järelevalve Amet teatab veeseaduse § 227 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Ösel Aquafarms OÜ (registrikood 12740506) 09.12.2015.a esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Saaremaale Kehila külla Kesknõmme kalakasvatuse katastriüksusele kaasaegset kalakasvandust.
 

Kasvanduse tarbeks on kavas rajada veehaarde torustik pikkusega 700 m. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Ösel Aquafarms OÜ 09.12.2015. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asja nr 15-1819) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn.
 

 

TJA teatab Veeseaduse § 22_7 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku tegemise kavatsusest Vabariigi Valitsusele seoses Baltic Workboats AS (registrikood 10657801) 07.09.2011.a esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Saaremaale Nasva sadama lähistele tehissaart, millele püstitada tuulegeneraator võimsusega 4MW.


Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Baltic Workboats AS 07.09.2011. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 15-1431 ja 15-1396) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn.

 

TJA teatab Veeseaduse § 22_7 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Mittetulundusühing Kalevipoja Kojutulek (registrikood 80303447) 18.04.2016.a esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Tallinna lahte kaldast 100 m kaugusele Kalevipoja 23,6 m kõrgust monumentaalskulptuuri koos selle juurde kuuluvate jäätõkete ja elektri merekaabliga.
 

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

MTÜ Kalevipoja Kojutulek 18.04.2016. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asja nr 16-0695) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn

 

TJA teatab Veeseaduse § 22_7 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku tegemise kavatsusest Vabariigi Valitsusele seoses Saare Wind Energy OÜ (registrikood 12747106) esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse Eesti territoriaalvetesse Saaremaa läänerannikule 100 tuulikuga meretuuleparki koguvõimsusega kuni 600 MW.


Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 50 aastat.

Saare Wind Energy OÜ 09.04.2015. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 15-1408 ja 15-1443) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee.

 

TJA teatab Veeseaduse § 22_7 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku esitamise kavatsusest seoses OÜ Redstorm (registrikood 11228060) esitatud hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt plaanitakse Saaremaale Tagalahte paigaldada kolm kalakasvatuslikku sumbakomplekti.
 

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 30 aastat.

OÜ Redstorm 21.05.2015. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 15-1409 ja 15-1444) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, Liis.Piper@tja.ee.

 

TJA teatab veeseaduse § 22_7 lõike 3 alusel hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Eesti Lairiba Arenduse SA hoonestusloa taotlusega, mille kohaselt kavandatakse rajada sidekaabelliin läbi Väike-Emajõe Valgamaal Põdrala vallast Pikasilla külast Purtsi külla, Puka vallas.


Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse 03.11.2015.a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asja nr 15-1668) või Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, tel 667 2004 või e-post Liis.Piper@tja.ee.