Sa oled siin

Käitamisluba

Käitises võib käidelda ohtlikku kemikaali ohtlikkuse alamäärast või künniskogusest suuremas koguses üksnes käitamisloa alusel.


Käitamisluba ei ole nõutav, kui ohtlikku kemikaali käideldakse tööstusheite seaduse alusel antud keskkonnakompleksloa või lõhkematerjaliseaduse alusel antud loa alusel, mille menetluses on hõlmatud ka kemikaaliseaduse kohase käitamisloa kontrolliesemes olevaid nõudeid. See ei välista kemikaaliseadusest tulenevate muude kohustuste ja nõuete täitmist.

Käitamisloa saamiseks tuleb esitada TJA-le taotlus, kus esitatakse:

 • taotleja nimi ja kontaktandmed
 • käitise aadress ja ohtlikkuse kategooria
 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri
 • kemikaaliseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud dokumendid

Käitamisloa taotlemise vorm (40.5 KB, DOC)

Käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv:

 • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot
 • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot
 • Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Danske Bank  EE403300333416110002  (SWIFT: FOREEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Riigilõivu viitenumber on 2900082391

 

 

Taotluse lahendab TJA käitamisloa andmise või andmisest keeldumisega. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 60 tööpäeva kõigi nõutud dokumentide laekumise päevast arvates.

NB! Kui käitamisloa menetluses selgub planeeringu muutmise vajadus ning vastav planeeringu muudatus algatatakse, võib käitamisloa menetluse peatada kuni planeerimismenetluse lõpuni.

Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Päästeametit, Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni ning ettevõtte asukohajärgset kohaliku omavalitsuse üksust käitamisloa andmisest, selle kehtivuse peatamisest ja kehtetuks tunnistamisest.

Tehnilise Järelevalve Amet teeb käitamisloa avalikuks seadme ohutuse seaduse alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemi vahendusel.