Sa oled siin

Kaalukasutaja meelespea

Mõõtmistulemuste usaldusväärsuse tagamiseks on teatud juhtudel kaalude kasutamine õigusaktidega reguleeritud: kaupade otse- ja selvemüük, toodete pakendamine, tehingud äripartnerite vahel jm. Mõõtmistulemused peavad olema usaldusväärsed.


Mõõteseadus ja tema alamaktid reguleerivad nõudeid mõõtevahenditele, mida kasutatakse tehingutes, postiteenuste osutamisel, riiklikus järelevalves, tervishoiuteenuste osutamisel, kinnispakkide käitlemisel jms. Tehingutes ja järelevalvel võib kasutada ainult tüübikinnitusega ja taadeldud kaale.

 

Tüübikinnitus tõendab, et mõõtevahend vastab nõuetele. Kaaludel peab olema Euroopa Ühenduse direktiivi alusel välja antud tüübikinnitus.


Uute kaalude puhul näitavad nõuetele vastavust markeeringu sümbolid:

  • CE
  • kaalude tootja juures (või tema ülesandel) EÜ vastavushindamistoimingud läbi viinud teavitatud asutus(t)e number (numbrid)
  • roheline kleebis, millel must M
  • selle aastaarvu kaks viimast numbrit, mil kaalule kinnitati CE-märgis

Taatlemine on iga üksiku kaalu kontrollimine veendumaks, et see vastab nõutud metroloogilistele omadustele ja konkreetse kaalu tüübikinnitusele. Seetõttu ei ole võimalik taadelda tüübikinnituseta kaalu. Kaale tuleb taadelda perioodiliselt. Taatluskehtivusaeg on üks aasta.

Taadeldud kaaludel peavad olema taatlusplommid ja nähtaval kohal taatluskleebis. Taatluskleebis näitab, et kaal vastab nõuetele ja tüübikinnitusele ning selle kaaluga saadud mõõtetulemused on korrektsed. Lisaks sellele annab kleebis infot, millal kaalu viimati taadeldi ja kes seda tegi.

Taatlusplomm(id) on selleks, et garanteerida mõõtevahendi metroloogiliste omaduste säilimine, mis olid taatlemise hetkel. Plommidega suletakse ligipääs kaalu reguleerimiskohtadele, mille kaudu saab mõõtetulemusi mõjutada. Plommid paigaldatakse tüübikinnitustunnistuses toodud kohtadesse. Kui plomm on rikutud või eemaldatud, on taatlus kehtetu ja kaal tuleb uuesti taadelda.

Kui uus kaal kannab rohelist M-i ja teavitatud asutuse numbrit ning on nõuetekohaselt plommitud, on tegu Euroopa Liidu esmataatlusega, mis kehtib kõikides liikmesriikides. Selline taatlus kehtib Eestis CE-märgise kaalule kinnitamise aasta lõpuni. Kui esmataatlust ei ole tehtud Eestis, pole kaalul Eesti taatlusmärgiseid. Eesti taatlusmärgised paigaldatakse kordustaatlusel või Eesti teavitatud asutuse tehtud esmataatlusel.

Taatlemine on riiklikult reguleeritud. Taatluslaborina tegutsema volitab akrediteeritud kalibreerimislaboreid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Akrediteerimisorgan hindab regulaarselt labori kompetentsi. Taatluslaborid on erafirmad ja tegutsevad konkurentsi alusel.


Uute kaalude EÜ vastavushindamistoiminguid (sealhulgas EÜ esmataatlust või EÜ üksiktoote taatlust) võib läbi viia ainult teavitatud asutus - akrediteeritud kalibreerimis- või katselabor, millest Majandus- ja Kommunikatsiooniminister on teavitanud Euroopa Komisjoni ja millele on sealt antud tunnusnumber.
Kaalukasutaja vastutus:

Kaalu kasutajana õigusaktidega reguleeritud alas peab:

  • kasutama ainult tüübikinnitusega kaale
  • hoolitsema selle eest, et kaal oleks õigeaegselt taadeldud
  • paigaldama, käsitsema ja hooldama kaalu tootja juhiste järgi

Kui Tehnilise Järelevalve Amet leiab, et kasutatakse kaalu, mis ei vasta nõuetele, teeb ta ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks või keelab kaalu kasutamise.

Kui ettekirjutuses toodud puudusi õigel ajal ei kõrvaldata, võib  rakendada sunniraha ja kaalu kasutamise keelata.

Tüübikinnituseta kaalu kasutamine keelatakse.

Kõigi rikkumiste puhul võib algatada kaalu kasutaja suhtes väärteomenetluse.