Sa oled siin

Tegevusloa kohustus

Lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib käidelda vaid tegevusloa alusel.


Tegevusluba ei pea olema:

 • F1-, F2-, F3- ja T1- ja P1-kategooria pürotehnilise toote omandamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, veoks ja hoidmiseks oma tarbeks
 • F1-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilise toote hoidmisel ja võõrandamisel majandustegevuses;
 • P2-kategooria pürotehnilise toote käitlemisel erialateadmistega isiku poolt
 • laeva ohutusvarustuses, lennundus- või kosmosetööstuses kasutatava pürotehnilise toote käitlemisel ettenähtud otstarbel
 • lõhkematerjali ja pürotehnilise toote veoteenuse osutamisel
 • relvaseaduse kohast tegevusluba omaval isikul relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktis lubatud koguses ja tingimustel laskemoona ning püssirohu hoidmisel, võõrandamisel ja kasutamisel.

 

Tegevusloa taotlemine

 • Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmed
 • Käitlemise korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja elukoht
 • Lõhkematerjali käitleja tegevusloa taotluse puhul nimekiri isikutest, kellel on lähtuvalt
 • Varalisest osalusest või ametipositsioonist õigus mõjutada ettevõtte tegevust, ning kus on märgitud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja elukoht ning nimi, asukoht ja registrikood;
 • Pürotehnilise toote käitleja tegevusloa taotluse puhul taotleja nimi, asukoht ja registrikood;
 • Ülevaade tegevusalaga seonduvatest käitlemiskohtadest, kui see on asjakohane.